Με κεφάλαια του ΕΣΠΑ, που μπορεί να φθάσουν το 1 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθούν οι κοινές δράσεις ΥΠΑΝ-ΣΕΒ, που θα αναληφθούν έως το 2013, στον πλαίσιο της εφαρμογής του Μνημονίου Συνεργασίας για τον Καταναλωτή. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή του ΥΠΑΝ, κ. Γιάννη Οικονόμου, το Μνημόνιο που υπεγράφη αυτή την εβδομάδα από τον υπουργό Ανάπτυξης, κ. Κ. Χατζηδάκη, και τον πρόεδρο του ΣΕΒ, κ. Δ. Δασκαλόπουλο, αποβλέπει πολιτεία και αγορά να «μιλούν την ίδια γλώσσα» σχετικά με τις καταγγελίες των καταναλωτών για ποιότητα, τιμές και σέρβις, να αναληφθούν κοινές δράσεις εκπαίδευσης του καταναλωτή και να στηριχθούν πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν τη βιώσιμη κατανάλωση.

Ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή του ΥΠΑΝ, κ. Γιάννης Οικονόμου, αναφερόμενος στο Μνημόνιο, που υπεγράφη αυτή την εβδομάδα από τον υπουργό Ανάπτυξης, κ. Κ. Χατζηδάκη, και τον πρόεδρο του ΣΕΒ, κ. Δ. Δασκαλόπουλο, δήλωσε στο greekretail ότι οι τρεις βασικότερες επιδιώξεις πολιτείας και αγοράς είναι:

  • να συμφωνήσουν να μιλούν την ίδια γλώσσα, σχετικά με τις καταγγελίες των καταναλωτών περί ποιότητας, τιμών και σέρβις πριν από και μετά την πώληση,
  • να αναλάβουν κοινές δράσεις για την εκπαίδευση του καταναλωτή, ώστε να αντιλαμβάνεται καλύτερα πώς διαμορφώνεται η σχέση ποιότητας/τιμής και να καταλήγει σε αγορές συμφέρουσες για τον ίδιο και, τέλος, 
  • να στηρίξουν πρωτοβουλίες που θα δράσουν ενισχυτικά σε θέματα βιώσιμης κατανάλωσης.

Πρόκειται για μια συνεργασία που αφορά σε όλο το εύρος των προϊόντων και υπηρεσιών. «Υπό αυτή την έννοια, δεν θα είναι εύκολο το εγχείρημα», διαπιστώνει ο κ. Οικονόμου, προσθέτοντας ότι στις συμφωνίες ΥΠΑΝ-ΣΕΒ για την ενεργοποίηση του Μνημονίου θα περιληφθεί και το ζήτημα των τιμών, προκειμένου οι επιχειρήσεις να δεχθούν μέσα από αυτοματοποιημένα ηλεκτρονικά συστήματα να τροφοδοτούν με στοιχεία τους το Παρατηρητήριο Τιμών. Στο πλαίσιο αυτό, όπως υποστηρίζει, το ΥΠΑΝ θα αποδεχθεί καλόπιστα την ορθότητα των τιμολογιακών στοιχείων, ωστόσο κατά διαστήματα -και πάντα δειγματοληπτικά- θα διενεργεί και ελέγχους.

Βασικοί στόχοι της συνεργασίας

Οι άξονες της συνεργασίας, καθώς και οι βασικότερες δράσεις που θα επιχειρηθούν μέσω του Μνημονίου Συνεργασίας για τον Καταναλωτή, προβλέπουν:

  • Την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε περίοδο οικονομικής κρίσης, με την κατάρτιση Συμφώνου Συναντίληψης για τον Καταναλωτή, τη Συγκρότηση του Consumer-Business Exchange Programs και την εφαρμογή δράσεων ενίσχυσης της διαφάνειας για τη λειτουργία της αγοράς.
  • Την ενίσχυση των επιχειρήσεων για τη βελτίωση των λειτουργιών και των δράσεων προστασίας του καταναλωτή, με την εφαρμογή προγράμματος κινητοποίησης συνδέσμων επιχειρήσεων, με στόχο την ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας, προγράμματος κινητοποίησης επιχειρήσεων, την ανάπτυξη ή και βελτιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης παραπόνου και καταγγελίας και τη θεσμοθέτηση προγραμμάτων επιβράβευσης επιχειρήσεων για τη δράση τους στην προστασία του καταναλωτή, όπως και την ενίσχυση της κουλτούρας του υπεύθυνου καταναλωτή.
  • Τη δημιουργία Δικτύου Παρακολούθησης και Τεκμηρίωσης των Θεμάτων Καταναλωτή, για τη στήριξη του έργου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στη χάραξη πολιτικής, με την κατάρτιση ετήσιας έρευνας ικανοποίησης καταναλωτή, καθώς και ετήσιας έρευνας αποτίμησης του βαθμού ασφάλειας και προστασίας του καταναλωτή από τις επιχειρήσεις, με την εκπόνηση Οδικού Χάρτη Διαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελίας και τον σχεδιασμό και τη λειτουργία Δικτύου Διαχείρισης Κρίσεων σε περίπτωση αστοχίας προϊόντων σε όλη την Ελλάδα, συμπληρωματικά του συστήματος RAPEX.

Προτεραιότητα θα δοθεί και από τους δύο συμβαλλομένους στην αξιοποίηση πόρων από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και κυρίως από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα”. Η ισχύς του Μνημονίου λήγει το 2013 και δύναται να ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη ΥΠΑΝ και ΣΕΒ.