Μνημόνιο συνεργασίας για την προώθηση του Mobile Retail συμφώνησαν το NFC Forum και ο GS1.

Μνημόνιο συνεργασίας για την προώθηση του Mobile Retail συμφώνησαν το NFC Forum, πρωτοπόρο στη διάδοση νέων εφαρμογών B2C, και ο GS1, με σκοπό α) να αναλύσουν τις διάφορες μορφές δεδομένων που υποστηρίζονται από τους δύο οργανισμούς και να αναπτύξουν αμοιβαία επωφελείς εφαρμογές, βασισμένες στα σχετικά πρότυπα, β) να διερευνήσουν την πιθανότητα υιοθέτησης κοινών τεχνικών προτύπων σε τομείς όπως το RFID και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας δεδομένων, γ) να ενισχύσουν την ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητές τους, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, προγραμμάτων εκπαίδευσης, δημοσιεύσεων κλπ, δ) να αναπτύξουν από κοινού πλάνα επικοινωνίας σχετικά με τα πρότυπα του GS1 και του NFC και ε) να διερευνήσουν της δυνατότητες χρήσης των Διεθνών Κωδικών Μονάδων Εμπορίας (GTINs) και των Διεθνών Κωδικών Θέσης (GLNs), σε συνδυασμό με τις προωθητικές λειτουργίες του NFC.

Εξάλλου, ο GS1 ανακοίνωσε την επικύρωση ενός νέου διεθνούς προτύπου για την ανάκληση προϊόντων, που συνοδεύεται από έναν Οδηγό Εφαρμογής, σχετικά με τις πρακτικές γνωστοποίησης των ανακλήσεων προς όλους τους εμπλεκόμενους.