Οι ενεργειακές επενδύσεις είναι οι πλέον ενδεδειγμένες μορφές επένδυσης κεφαλαίων. Oι ασύγκριτα συμφέρουσες αποδόσεις τους συγκριτικά με άλλες επενδυτικές επιλογές προσδίδουν στους Energy Manager των επιχειρήσεων, ρόλο συμβούλου ενεργειακών επενδύσεων βέλτιστης οικονομικής απόδοσης, τονίζει ο κ. Σταύρος Αναγνωστάτος, Energy Manager της Metro, στο παρόν άρθρο που αποτυπώνει την εμπειρία της συγκεκριμένης εταιρείας.

Oι ενεργειακές επενδύσεις αποτελούν τις πλέον ενδεδειγμένες μορφές επένδυσης κεφαλαίων. Η άνευ σύγκρισης αποδόσεις τους συγκριτικά με άλλες επιλογές επενδύσεων, μας προσδίδει αναπόφευκτα και τον ρόλο του συμβούλου ενεργειακών επενδύσεων βέλτιστης οικονομικής απόδοσης. Το χρέος μας, εκτός της εξεύρεσης και στοιχειοθέτησης λύσεων επί υπαρκτών ενεργειακών προβλημάτων ή ευκαιριών, είναι να εξαλείφουμε οποιοδήποτε ρίσκο εμπεριέχεται κατά την υλοποίηση των σχετικών επενδύσεων, λόγω της απαιτούμενης τεχνογνωσίας που προϋποθέτει η επιτυχία. Η μείωση της χρήσης ενέργειας αποτελεί τη βέλτιστη νοοτροπία του επιχειρείν.

Εξοικονομεί χρήματα, ενισχύει την εταιρική φήμη και βοηθά όλους στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. H καινοτομία που αφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να εμπεριέχει την ευθύνη και δέσμευση της εταιρείας έναντι του κοινωνικού συνόλου, των πελατών, των εργαζομένων και των μετόχων της, ώστε να έχει ουσία και να μην αποτελεί απλά στοιχείο εντυπωσιασμού και εργαλείο μάρκετινγκ. Οργανισμοί και μη κερδοσκοπικές εταιρείες παρέχουν απλές, αποτελεσματικές συμβουλές για να βοηθήσουν επιχειρήσεις, προκειμένου να αναλάβουν δράση για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ο απλούστερος, όμως, τρόπος να γίνει αυτό είναι να χρησιμοποιούμε την ενέργεια όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά. Αυτό αναλύεται σε δύο επιμέρους συνιστώσες: α) να βελτιστοποιήσουμε τις αναγκαίες μετατροπές ενεργειακών μορφών και β) να μεγιστοποιήσουμε την ενεργειακή απόδοση των ενεργοβόρων συστημάτων.

Η συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) πχ κατά Energy Star, είναι μόνο η αρχή. Οι λογαριασμοί ρεύματος είναι πολύ αργοπορημένη πληροφόρηση και στερούνται της απαραίτητης λεπτομέρειας. Για να αντιμετωπίσουμε τα ενεργειακά προβλήματα και να υλοποιήσουμε τις παραπάνω συνιστώσες –πολύ περισσότερο σε πολύπλοκες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις–, χρειαζόμαστε Δεδομένα Ενεργού Χρόνου (Real Time Data). Το ταξίδι προς τη βιώσιμη ενέργεια (sustained energy) και τη λειτουργική αποδοτικότητα (operational efficiency) ξεκινά με τη μέτρηση των ενεργειακών καταναλώσεων πριν αποκτήσουμε τη δυνατότητα διαχείρισής τους. Συνήθως ακολουθούν αποσπασματικές ενέργειες σαν αποτέλεσμα των προσπαθειών για τη βελτίωση των ενεργειακών καταναλώσεων, πειραματισμοί ή μεμονωμένες προσπάθειες εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών και η πιστοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων μετρήσεων.

Όμως η ρηξικέλευθη και αποφασιστική αντιμετώπιση του προβλήματος της βελτιστοποίησης του ενεργειακού προφίλ έρχεται μόνο με τη συστηματική και ενιαία αντιμετώπιση των προκλήσεων μέσω σύστασης ενός στρατηγικού σχεδίου δράσης, το οποίο θα στηρίζεται στο Διεθνές Πρότυπο Ενεργειακής Διαχείρισης ISO/EN/ΕΛΟΤ 50001, με σαφώς προκαθορισμένους σκοπούς, επιστημονικά τεκμηριωμένη μεθοδολογία, καινοτομία στην αντιμετώπιση των τεχνολογικών προκλήσεων και μηχανισμό πιστοποίησης με μετρούμενα αποτελέσματα.

Ενεργειακή & Περιβαλλοντική Διαχείριση-Applied R&D

Η πρόκληση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης είναι να πραγματοποιεί μέσω του Τμήματος Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη (Applied R&D) αφενός για την εύρεση και αφετέρου για την επιτυχημένη εφαρμογή, τεχνολογικά καινοτόμων μεθοδολογιών, τεχνικών και λύσεων, διασφαλίζοντας έτσι βέλτιστο ενεργειακό προφίλ και όρους αειφορίας για τη Metro υπό οποιοδήποτε πλάνο ανάπτυξης και συνθήκη λειτουργίας. Στόχος μας είναι η επιστημονική και τεχνολογικά βέλτιστη αντιμετώπιση όλων των ενεργειακών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, που καλούνται επιτυχώς να αντιμετωπίσουν τα καταστήματα του κλάδου του λιανεμπορίου και χονδρεμπορίου στη σύγχρονη περιρρέουσα οικονομική πραγματικότητα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές, τις οποίες ακολουθούν όλες οι μεγάλες εταιρείες του χώρου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η πρόκληση του Τμήματος είναι να εφαρμόζει εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη και τεχνολογικά καινοτόμες μεθοδολογίες, τεχνικές και λύσεις, σε ένα χώρο που δεν σχετίζεται με τη βιομηχανία αλλά με το εμπόριο, άρα είναι περιβάλλον που δε συνηθίζεται (τουλάχιστον στη χώρα μας) να συναντάμε τέτοιες πρακτικές παρά το γεγονός ότι διεθνώς είναι καθιερωμένες από ηγέτιδες επιχειρήσεις. Στο εσωτερικό των δράσεων που απαρτίζουν συλλογικά το R&D διαχωρίζεται ο τομέας της Έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης, μέσω της πειραματικής ανάπτυξης [experimental development].

Η τελευταία συνίσταται σε συστηματική εργασία, που βασίζεται σε υπάρχουσα γνώση που προέρχεται από την έρευνα ή/και την πρακτική εμπειρία και η οποία στοχεύει στην παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων ή συνδυαστικών διατάξεων υπάρχουσας διαθέσιμης τεχνολογίας, στην εγκατάσταση νέων διεργασιών, συστημάτων και υπηρεσιών, ή στην ουσιαστική βελτίωση εκείνων που έχουν ήδη παραχθεί ή εγκατασταθεί. Αυτό, λοιπόν, είναι ακριβώς το έργο του Τμήματος, για την επιτέλεση του οποίου έρχεται σε συνεργασία με έγκριτους επιστημονικούς φορείς, αλλά και εταιρείες αποδεδειγμένα εξέχουσας τεχνογνωσίας του εξωτερικού.

Στρατηγικές ενεργειακής διαχείρισης

Οι στρατηγικές ενεργειακής διαχείρισης του ομίλου μας, όπως επιβάλει η ενσωμάτωση του έργου που παράγει η Applied R&D και η εφαρμογή των διεθνών προτύπων, είναι οι εξής επτά: Corporate Commitment & Energy Goals, Benchmarking & Monitoring, Energy Coaching, Facility Tune- Ups, Engineering Follow-up & Targeting, Capital Investments και Innovation.

Αναπόφευκτα και επιβεβλημένα όλα τα προαναφερόμενα αποτελούν το πεδίο εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών αιχμής και εκμετάλλευσης της ισχύος σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων για την αποτελεσματική και μαζική διαχείριση, αλλά και στατιστική και οικονομική ανάλυση της πολύπλευρης και πολυποίκιλης πληροφορίας –πχ εφαρμογή διαδικασιών ενεργειακών επενδύσεων υπό καθεστώς αβεβαιότητας και διαχείριση ρίσκου (Risk Management), εξαγωγή financial metrics όπως TCO, SPΒ, ECR, NPV, ROI & IRR, εισαγωγή συστήματος Asset Value Pricing, χρησιμοποίηση μεθοδολογίας LCCA (Life Cycle Cost Analysis) για την ανάλυση όλων των σχετιζόμενων παραμέτρων με το κόστος του εξοπλισμού στο χρόνο ζωής του, για την υποστήριξη προμηθειών ενεργοβόρου εξοπλισμού με εισαγωγή EPC (Energy Performance Contract) και ανάλυση TEWI (Total Equivalent Warming Impact), χρήση σχημάτων αυτοοργανούμενων νευρωνικών δικτύων με α) χρήση Ασαφούς Λογικής (Fuzzy Logic) και β) Αλγορίθμων Data Mining και διαχείρισης Big Data στην υπηρεσία διαδικασιών ενεργειακής αξιολόγησης και βραχυ-μακροπρόθεσμης πρόβλεψης καμπύλης φορτίου, χρήση διαδικασιών Green Sigma, DMAIC, DMADC σε όλα τα στάδια υλοποίησης του σχεδίου, και για κάθε ομάδα φορτίων ενδιαφέροντος ξεχωριστά, και, τέλος, διαδικασίες Agile PM για τη λογισμική υλοποίηση των προαναφερόμενων. Τοιουτοτρόπως καθοδηγούν με ασφάλεια την εφαρμογή τεχνολογιών και διαδικασιών βελτιστοποίησης ενεργειακού προφίλ, πάντοτε βάσει των διεθνών προτύπων που εφαρμόζονται ανά περίπτωση και διαμορφώνουν τον πυρήνα ενός ευρύτερου σχεδιασμού αειφόρου ανάπτυξης και λειτουργίας του ομίλου.

Ο σκοπός της Εφαρμοσμένης έρευνας & Ανάπτυξης:

1) Η εξασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας των εγκαταστάσεων με όρους απόδοσης καθ’ όλο τον κύκλο ζωής τους.

2) Η εξάλειψη όλων των προβλέψιμων βλαβών μέσα από τη συνεχή, ενεργού χρόνου, απομακρυσμένη μέτρηση της απόδοσης και των κρίσιμων παραμέτρων και μεταβλητών κάθε ενεργοβόρου συστήματος.

3) Η ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης.

4) Αποτελεσματική και άμεση διαπίστωση και διάγνωση δυσλειτουργιών που μπορούν να οδηγήσουν σε βλάβες, στοιχειοθετώντας έτσι τους απαραίτητους μηχανισμούς για την εγκαθίδρυση συστήματος διαχείρισης ενεργοβόρων εγκαταστάσεων με την λειτουργία της προληπτικής συντήρησης (preventive maintenance).

5) Μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας κατά τον εντοπισμό και επίλυση βλαβών/προβλημάτων (Troubleshooting)-διαχείριση συναγερμών (Alarming).

6) Η παροχή δυνατότητας επιστημονικά μετρούμενης, πιστοποιούμενης και αντικειμενικά διαπιστωμένης επίπτωσης οποιασδήποτε αγνώστου αποτελέσματος δράσης εξοικονόμησης, νέας τεχνικής επιλογής, ή επιβεβλημένης δράσης εξοικονόμησης βεβαιωμένης απόδοσης, που όμως υπάρχει ανάγκη να πιστοποιηθεί με μετρήσεις ότι η εφαρμογή της έγινε με επιτυχημένο και σωστό τρόπο, προκειμένου να αποδειχθούν και να διασφαλίζονται οι δεσμεύσεις των κριτηρίων και των όρων οικονομικής απόδοσης, που έχουν τεθεί από τον επενδυτή.

7) Η αυτοματοποιημένη εφαρμογή συστήματος Αξιολόγησης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου, πχ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.