Στη διαγραφή, με "μία μονοκονδυλιά", 39 άρθρων από την κωδικοποιημένη Αγορανομική Διάταξη 14/1989, και τη ριζική τροποποίηση άλλων 28, προχώρησε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, "στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης για την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου του θεσμικού περιβάλλοντος λειτουργίας της αγοράς και της καλύτερης εποπτείας της", όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

rn

Η κωδικοποιημένη ΑΔ 14/89 περιείχε 467 άρθρα. Πριν από λίγους μήνες καταργήθηκαν 44 και τροποποιήθηκαν 43. Μετά και τις νέες αλλαγές, τα άρθρα που καταργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν φθάνουν τα 154, δηλαδή το 33% του συνόλου.

Η κωδικοποιημένη ΑΔ 14/89 περιείχε συνολικά 467 άρθρα.΄Ομως, πριν από λίγους μήνες το υπουργείο Ανάπτυξης προχώρησε στην κατάργηση 44 άρθρων και την τροποποίηση άλλων 43. Σήμερα, μετά και τις νέες αλλαγές, τα άρθρα που έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί φθάνουν συνολικά τα 154, δηλαδή το 33% του συνόλου.

Οι πιο σημαντικοί λόγοι για τους οποίους το υπουργείο προέβη στην κατάργηση συγκεκριμένων άρθρων είναι οι ακόλουθοι:

 • Καλύπτονται ήδη από τον Αγορανομικό Κώδικα και τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
 • Ενσωματώνονται σε άλλο ενιαίο άρθρο.
 • Αφορούν σε ρυθμίσεις που ήδη καλύπτονται από άλλες νομοθετικές διατάξεις μη αγορανομικού χαρακτήρα.
 • Δεν έχουν πλέον ισχύ, λόγω της αναθεώρησης και της εφαρμογής των κοινοτικών κανονισμών.
 • Δεν έχουν πεδίο εφαρμογής, διότι σχετίζονται με θέματα ελεγχόμενων τιμών που δεν υπάρχουν πλέον, μετά την ισχύ της ΑΔ 16/92 (περί απελευθέρωσης των τιμών).

Προστασία καταναλωτή-εκσυγχρονισμός

Σύμφωνα με το υπουργείο, η αναθεώρηση ορισμένων άρθρων αποσκοπεί:

 • Στην ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή με τη διασφάλιση της πληρέστερης ενημέρωσής του, αφού καθορίζονται σε νέα βάση οι ενδείξεις, ο τρόπος της αναγραφής των πινακίδων, η σύνταξη και η διάθεση των τιμοκαταλόγων και η έκδοση των λογαριασμών πελατών, αλλά και η διασφάλιση των όρων υγιεινής και καταλληλότητας.
 • Στην εναρμόνιση με οδηγίες και κανονισμούς της ΕΕ.
 • Στον εκσυγχρονισμό των ρυθμίσεων σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της αγοράς και την απελευθέρωση των τιμών.

Στο πλαίσιο αυτού του εκσυγχρονισμού, καταργούνται η χρέωση κουβέρ στους λογαριασμούς των πελατών, η υποχρεωτική προσφορά ειδών από τα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης, οι υποχρεωτικές ποσότητες σε ορισμένα είδη (πχ το βάρος στα σουβλάκια θα καθορίζεται πλέον από τον ίδιο τον καταστηματάρχη, ο οποίος στο εξής θα υποχρεούται να το αναγράφει μαζί με την τιμή του προϊόντος σε αναρτημένες πινακίδες εντός του καταστήματος).

Ενδιαφέρουν το λιανεμπόριο

Οι κυριότερες αλλαγές, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις λιανεμπορικές επιχειρήσεις, είναι οι εξής:

΄Αρθρο 69: Αντικαθίσταται εν μέρει το άρθρο 69, κι έτσι τίθενται πλέον σε τάξη και κατά τρόπο ενιαίο οι αναγραφόμενες επί των πινακίδων ενδείξεις για τα είδη διατροφής που πωλούνται λιανικώς κατά τρόπο χύμα ή από ανοικτές συσκευασίες. Στην πινακίδα πρέπει να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις:

 • Το είδος του τροφίμου ή του ποτού ακολουθούμενο, αν συντρέχει περίπτωση, από την εμπορική μορφή παρουσίασής του.
 • Η ποιότητα του είδους και η ποικιλία αυτού.
 • Η χώρα προέλευσης του προϊόντος, ενώ ειδικά για αγροτικά προϊόντα που καλλιεργούνται και παράγονται στη χώρα μας, αναγράφεται και ο τόπος παραγωγής τους.
 • Η τιμή του κάθε είδους, κατά κιλό, λίτρο ή τεμάχιο.

΄Αρθρο 151: Το συγκεκριμένο άρθρο, που αναφέρεται στη διάθεση ελαιολάδων και πυρηνελαίων, εναρμονίζεται με τον κανονισμό ΕΚ 1019/02 και την ΚΥΑ 275610/03. ΄Ετσι:

 • Οι συσκευασίες στις οποίες θα μπορεί να διατίθεται το ελαιόλαδο στην κατανάλωση δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 5 λίτρα, ανεξαρτήτως της ιδιότητας του πωλητή.
 • Στην κατανάλωση προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο τα βρώσιμα ελαιόλαδα των κατηγοριών: ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, ελαιόλαδο παρθένο, ελαιόλαδο.
 • Το βρώσιμο πυρηνέλαιο προσφέρεται στον τελικό καταναλωτή σε συσκευασίες μεγίστης χωρητικότητας 5 λίτρων.
 • Οι επιτρεπόμενες συσκευασίες για το ελαιόλαδο είναι: 0,10 lt, 0,25 lt, 0,50 lt, 0,75 lt, 1 lt, 2 lt, 3 lt, 5 lt. Για το πυρηνέλαιο: 0,250 lt, 0,500 lt, 0,750 lt, 1 lt, 2 lt, 3 lt, 5 lt.

΄Αρθρο 152: Το τροποποιημένο άρθρο 152, το οποίο αναφέρεται στους τρόπους διάθεσης των ελαιολάδων, των σπορελαίων και των πυρηνελαίων, προβλέπει τα εξής:

 • Απαγορεύεται η διάθεση στην κατανάλωση από οποιονδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο, ελαιολάδων οποιασδήποτε ποιότητας, αναμειγμένων σε οποιαδήποτε αναλογία με άλλα έλαια, καθώς και η κατοχή τέτοιων αναμειγμένων ελαιολάδων από τους εμπόρους.
 • Τα βρώσιμα ελαιόλαδα που προορίζονται για τον καταναλωτή πρέπει να διατίθενται προς πώληση αποκλειστικά προσυσκευασμένα και με τις επιβαλλόμενες ενδείξεις στη συσκευασία τους.
 • Απαγορεύεται η πώληση ελαιολάδου, σπορελαίων και πυρηνελαίων και μαγειρικών ειδών πλανοδίως από οποιονδήποτε, έστω κι αν διατηρεί κατάστημα που λειτουργεί νόμιμα.
 • Απαγορεύεται η πώληση ελαιολάδων και σπορελαίων από βιομηχανίες, βιοτεχνίες και χονδρεμπόρους σε εμπόρους που δεν διατηρούν κατάστημα, το οποίο λειτουργεί νόμιμα.
 • Στις επιχειρήσεις συσκευασίας ελαιολάδου, σπορελαίων και πυρηνελαίων απαγορεύεται η κατοχή υλικών συσκευασίας με ενδείξεις άλλων επιχειρήσεων συσκευασίας οποιουδήποτε ελαίου.

΄Αρθρο 186: Με το άρθρο 186, όπως αυτό τροποποιείται, δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στους παραγωγούς μελιού να πωλούν οι ίδιοι την παραγωγή τους στις λαϊκές και βιολογικές αγορές σε συσκευασίες μέχρι 3 κιλά. Επίσης, ορίζεται ότι το μέλι που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή κυκλοφορεί υποχρεωτικά συσκευασμένο σε συσκευασία καθαρού βάρους μέχρι ένα κιλό, εκτός από την περίπτωση που πωλητής είναι ο ίδιος ο παραγωγός σε λαϊκή ή βιολογική αγορά (σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται συσκευασία μέχρι 3 κιλά). Με την ίδια διάταξη καθορίζονται αναλυτικά οι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται επί της συσκευασίας του μελιού (στοιχεία επιχείρησης, χώρα συγκομιδής, ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης, ημερομηνία ανάλωσης, καθαρό βάρος κλπ).

΄Αρθρο 310: Με το άρθρο 310 επανακαθορίζονται οι συσκευασίες στις οποίες επιτρέπεται να διατίθενται στην εσωτερική αγορά τα κρασιά και τα υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά. Οι συσκευασίες αυτές είναι (σε ml):

 • Μη αφρώδης οίνος: 100-187-250-375-500-750-1000-1500.
 • Vin Jaune: 620.
 • Αφρώδης οίνος: 125-200-375-750-1500.
 • Οίνος λικέρ: 100-200-375-500-750-1000-1500.
 • Αρωματισμένος οίνος: 100-200-375-500-750-1000-1500.
 • Αλκοολούχα ποτά: 100-200-350-500-700-1000-1500-1750-2000.

΄Ολες οι παραπάνω κατηγορίες ποτών προσδιορίζονται με βάση τους ισχύοντες κάθε φορά κανονισμούς της ΕΕ.

Ποια άρθρα καταργούνται

Τα άρθρα της ΑΔ 14/89 που καταργούνται είναι τα εξής: 6, 13, 19, 43, 44, 63, 73, 75, 83, 88, 101, 102, 154, 169, 170, 171, 174α, 204, 215, 217, 219, 221, 224, 227, 231, 237, 238, 242, 243, 244, 244α, 271, 311, 343, 350, 351, 352, 363, 368.