Υπό καθεστώς μερικής απελευθέρωσης τέθηκαν τα μεγέθη των προσυσκευασμένων τροφίμων και ποτών που εισάγονται στη χώρα μας από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αγορανομική διάταξη του Υπουργείου Ανάπτυξης καταργήθηκε η γενική απαγόρευση κυκλοφορίας για προϊόντα διαφορετικών προσυσκευασιών, ενώ ταυτόχρονα καθορίσθηκε ότι με τις νέες προσυσκευασίες θα πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία του καταναλωτή κατά τρόπο ανάλογο με εκείνον που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Υπό καθεστώς μερικής απελευθέρωσης τέθηκαν τα μεγέθη των προσυσκευασμένων τροφίμων και ποτών που εισάγονται στη χώρα μας από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αγορανομική διάταξη του Υπουργείου Ανάπτυξης καταργήθηκε η γενική απαγόρευση κυκλοφορίας για προϊόντα διαφορετικών προσυσκευασιών, ενώ ταυτόχρονα καθορίσθηκε ότι με τις νέες προσυσκευασίες θα πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία του καταναλωτή κατά τρόπο ανάλογο με εκείνον που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Στην ουσία με την υπ΄ αριθμόν 5/02 Α.Δ. τροποποιήθηκε το εθνικό θεσμικό πλαίσιο περί απαγορεύσεων στις συσκευασίες των τροφίμων, καθώς περιλαμβάνεται ρήτρα αμοιβαίας αναγνώρισης, που καλύπτει το σύνολο των διατάξεων με τις οποίες καθορίζονται υποχρεωτικά μεγέθη προσυσκευασιών για συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών.

Σημειώνεται ότι με την εφαρμογή της προαναφερόμενης αγορανομικής διάταξης, που ισχύει από τις 13 Ιουλίου, αλλάζουν οι ισορροπίες μεταξύ των εγχωρίως παραγόμενων και των εισαγόμενων προσυσκευασμένων τροφίμων και ποτών. Οι πολυεθνικές εταιρείες, αλλά και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ που διενεργούν εισαγωγές από χώρες της ΕΈ, έχουν πλέον τη δυνατότητα να διακινούν και νέες σειρές προϊόντων με διαφορετικές συσκευασίες –άρα και τιμές– εντείνοντας ουσιαστικά τον ανταγωνισμό με τα εγχωρίως παραγόμενα αγαθά, που θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά υπό τις ίδιες προϋποθέσεις ως προς τις συσκευασίες τους. Πάντως κύκλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης επισημαίνουν ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα είναι ιδιαιτέρως αυστηρές στην έγκριση νέων συσκευασιών.