Στο 38%, από 40% που είναι σήμερα, θα μειωθεί το 2007 ο ανώτατος συντελεστής φορολόγησης των φυσικών προσώπων, ενώ κατά δύο εκατοστιαίες μονάδες θα μειωθούν έως το 2007 και οι υπόλοιποι συντελεστές.

Στο 38%, από 40% που είναι σήμερα, θα μειωθεί το 2007 ο ανώτατος συντελεστής φορολόγησης των φυσικών προσώπων, ενώ κατά δύο εκατοστιαίες μονάδες θα μειωθούν έως το 2007 και οι υπόλοιποι συντελεστές.

Σύμφωνα με τη φορολογική μεταρρύθμιση που προωθεί ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Αλογοσκούφης, οι βασικές αλλαγές θα είναι οι εξής:

 1. Οι φορολογικοί συντελεστές για τις ΟΕ και τις προσωπικές επιχειρήσεις θα μειωθούν την επόμενη τριετία από το 25% στο 20% (24% το 2005, 22% το 2006 και 20% το 2007).
 2. Αύξηση του αφορολόγητου ορίου κατά 10%, στα 11.000 ευρώ για μισθωτούς και συνταξιούχους.
 3. Μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα φυσικά πρόσωπα κατά 1% το 2006 και κατά 1% επιπλέον για το 2007.
 4. Αυξάνεται από 15% σε 20% το ποσοστό μείωσης φόρου των δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, ενοικίου, κύριας κατοικίας, ενοικίου κατοικιών των παιδιών που φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού και φροντιστηρίων.
 5. Αύξηση από 15% σε 20%, της έκπτωσης από τον φόρο των τόκων των στεγαστικών δανείων για την απόκτηση της πρώτης κατοικίας.
 6. Κατάργηση του τέλους χαρτοσήμου επί των καθαρών κερδών.
 7. Προβλέπεται δικαιότερη αντιμετώπιση των γονέων που είναι διαζευγμένοι και καταβάλλουν ποσά για τα παιδιά τους, με τα οποία δεν συγκατοικούν.
 8. Για τους φορολογούμενους που κατοικούν ή εργάζονται σε παραμεθόριες περιοχές διπλασιάζεται από 30 σε 60 ευρώ η μείωση φόρου για κάθε παιδί.
 9. Παρατείνεται κατά δύο έτη ο χρόνος που τα παιδιά θεωρούνται προστατευόμενα μέλη, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στα μητρώα του ΟΑΕΔ.
 10. Καθιερώνεται έκπτωση από το εισόδημα σε ποσοστό 20% της δαπάνης και μέχρι 500 ευρώ, είτε για την αλλαγή εγκατάστασης είτε για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου.
 11. Δίνονται κίνητρα σε νέους επιστήμονες και γενικότερα στο εργατικό δυναμικό της χώρας για να μετακινηθεί προς την περιφέρεια και να εργαστεί εκεί με την αφαίρεση από το εισόδημα: α) του ποσού του καταβαλλόμενου μισθώματος στον τόπο της εγκατάστασης και β) του ποσού του μισθώματος που καταβάλλει για κύρια κατοικία ο υπάλληλος που μετατίθεται και εφόσον εκμισθώνει ιδιόκτητη κατοικία σε άλλον τόπο.
 12. Για φυσικά πρόσωπα που κατοικούν σε μικρά νησιά (κάτω των 3100 κατοίκων) το ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας αυξάνεται κατά 50%.

Ποιες δαπάνες θα εκπίπτουν από τα φορολογητέα έσοδα επιχειρήσεων

Λίστα με τις δαπάνες που θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και θα αναγνωρίζει η εφορία ως εκπιπτόμενες, συνέταξε το Υπουργείο Οικονομικών. Οι υπηρεσίες του υπουργείου συνέταξαν ακόμη μια λίστα η οποία αφορά στις μη εκπιπτόμενες δαπάνες, έτσι ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων οι επιχειρήσεις τη φορολογική αντιμετώπιση που θα έχουν στην περίπτωση που τις υπολογίσουν για να γλιτώσουν φόρους.

Η λίστα είναι λεπτομερέστατη και περιπτωσιολογική, ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι δυνατότητες των εφοριακών και των επιχειρηματιών για ερμηνείες κατά το δοκούν, οι οποίες όπως έχει αποδειχθεί πολλές φορές οδηγούν σε συναλλαγές κάτω από το τραπέζι.

Για την κατάρτιση της λίστας χρησιμοποιήθηκαν οι εκθέσεις ελέγχου που έχουν συντάξει οι ελεγκτές του Υπουργείου Οικονομικών. Σε αυτές καταγράφονται οι πιο συχνά αμφισβητούμενες δαπάνες στα βιβλία των επιχειρήσεων. Οι δαπάνες αυτές περιγράφονται αναλυτικά και κατά κατηγορία επαγγέλματος. Η λίστα δεν θα αφήνει κανένα περιθώριο για παρερμηνείες καθώς θα καθορίζει όχι μόνο τις αποκαλούμενες αναγνωρίσιμες δαπάνες, αλλά και αυτές που δεν αναγνωρίζονται από τις ελεγκτικές υπηρεσίες ακόμη και όταν δικαιολογούνται από τη φύση του επαγγέλματος.

Οι δαπάνες που θα εκπίπτουν αφορούν:

 • Όλες τις επαγγελματικές δαπάνες (ενοικίου, λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).
 • Δαπάνες εστιατορίου, επαγγελματικών ταξιδιών κλπ, υπό την προϋποθέση ότι δικαιολογούνται από τη φύση του επαγγέλματος.
 • Γενικά έξοδα διαχείρισης.
 • Συντήρηση και επισκευή επιβατικών αυτοκινήτων.
 • Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και επαγγελματικών εγκαταστάσεων.
 • Χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες και άλλα εμπορεύσιμα αγαθά.
 • Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων ή πιστώσεων.
 • Τέλη ή φόροι ή δικαιώματα.
 • Αποσβέσεις παγίων στοιχείων.
 • Πρόβλεψη για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων.
 • Ομαδικές ασφαλίσεις ζωής υπαλλήλων.
 • Μαθηματικά αποθέματα ασφαλιστικών εταιρειών.

Ωστόσο, η λίστα αυτή κάθε χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν, θα συμπληρώνεται ή θα διορθώνεται, έπειτα από εκτίμηση σχετικών αιτημάτων που θα υποβάλλουν φορείς ή εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

Ποιες δαπάνες δεν θα εκπίπτουν

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Οικονομικών στην κατάρτιση αυτής της λίστας, έχει λάβει υπ΄ όψιν δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες είτε έχει ανατραπεί η πρακτική που ακολουθούν μέχρι τώρα οι εφοριακοί για την απόρριψη των δαπανών ως εκπιπτόμενων, είτε έχει δικαιωθεί το δημόσιο σε σχετικές διαμάχες με τους υπόχρεους. Ενδεικτικά, με βάση τη διοικητική νομολογία, αλλά και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχουν χαρακτηριστεί ως μη εκπιπτόμενες οι εξής δαπάνες:

 • Καταβολή αποζημίωσης επιπλέον της νόμιμης στο προσωπικό που απολύεται, όταν απολύεται όλο το προσωπικό και η επιχείρηση διακόπτει τη λειτουργία της.
 • Πραγματικές δαπάνες για τις οποίες εκδόθηκαν φορολογικά στοιχεία από άλλους επιτηδευματίες.
 • Δαπάνες επιχείρησης για τις οποίες δεν υπάρχει κανένα δικαιολογητικό.
 • Δαπάνη για εκχώρηση επωνυμίας η οποία αναγνωρίζεται ως εικονική.
 • Παράνομη ιδιοποίηση ποσού από υπάλληλο, στην περίπτωση αυτή πρέπει να απαιτηθεί το ποσόν από αυτόν και να αντιμετωπισθεί ως επισφαλής απαίτηση.
 • Τα χρηματικά έπαθλα που καταβάλλουν επιχειρήσεις στους συμμετέχοντες σε τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά παιχνίδια, όταν δεν έχει καταβληθεί από τον διαφημιστή ή τον διαφημιζόμενο ο ειδικός φόρος και το αγγελιόσημο, αλλά και το δημοτικό τέλος επί των διαφημίσεων.
 • Οι χρηματικές δωρεές επιχείρησης προς σωματείο το οποίο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κοινωφελές.
 • Τόκοι υπερημερίας για οφειλή φόρου, δασμών, εισφορών.
 • Τόκοι δανείου το οποίο εν συνεχεία χορηγήθηκε στους εταίρους.
 • Τόκοι δανείου που αντιστοιχούν σε προηγούμενες χρήσεις.
 • Προσαυξήσεις για εκπρόθεσμη εξόφληση χρεών προς το δημόσιο.
 • Το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ για το οποίο συμπληρώθηκε ο χρόνος παραγραφής για επιστροφή του από το δημόσιο.
 • Η αποζημίωση που καταβάλλει επιχείρηση σε άλλη επιχείρηση έπειτα από δικαστικό συμβιβασμό για καταστροφή ή απώλεια ορισμένων μηχανημάτων που είχαν παραμείνει σε ακίνητο που αγόρασε.

Αντιθέτως, σύμφωνα με τη διοικητική νομολογία και τις αποφάσεις του ΣτΕ, χαρακτηρίζονται ως εκπιπτόμενες δαπάνες οι εξής:

 • Η δαπάνη αγοράς υλικών συσκευασίας πάνω στα οποία αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης, καθώς και των πωλούμενων από αυτήν προϊόντων.
 • Ο τιμοκατάλογος που αποστέλλει επιχείρηση σε εμπόρους για την υποβολή των παραγγελιών τους και ο οποίος απεικονίζει τα πωλούμενα είδη της.
 • Η δαπάνη που πραγματοποιεί επιχείρηση όταν διαθέτει δωρεάν προϊόντα τρίτων (πχ καλάθια με ποτά) σε άλλες επιχειρήσεις στα οποία δεν αναγράφεται η επωνυμία της.
 • Τα ασφάλιστρα που κατέβαλε επιχείρηση για αγορά μηχανημάτων από το εξωτερικό, με σκοπό την επέκταση των εγκαταστάσεων της ανεξάρτητα εάν τελικά η επένδυση δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.
 • Η δαπάνη που πραγματοποιεί επιχείρηση για δώρα που δίνει στο προσωπικό της για τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Τι προβλέπεται για μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπεται η καθιέρωση ειδικού αυτόματου τρόπου περαίωσης των υποβαλλόμενων δηλώσεων των μικρών επιχειρήσεων με ακαθάριστα έσοδα έως και 300.000 ευρώ και των ελευθέρων επαγγελματιών με ετήσιες ακαθάριστες αμοιβές έως και 150.000 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υπάγονται στον αυτόματο τρόπο περαίωσης δεν ελέγχονται, εφόσον υποβάλλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ και δηλώσουν ακαθάριστα έσοδα και εκροές σύμφωνα με συγκεκριμένο τρόπο.

Ειδικότερα για τις εμπορικές επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται από το άθροισμα του κόστους πωληθέντων, των δαπανών και του μικτού κέρδους που αντιστοιχούν στη διαχειριστική περίοδο.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες τα ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται όπως προσδιορίζονται με βάση τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση τα προσδιοριζόμενα ακαθάριστα έσοδα δεν μπορεί να είναι μικρότερα των ακαθάριστων εσόδων που προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της επιχείρησης.