Οι συνολικές πιστώσεις των προμηθευτών περιλαμβάνουν: τις υποχρεώσεις σε ανοιχτούς λογαριασμούς των προμηθευτών, τα πληρωτέα γραμμάτια και τις κυκλοφορούσες μεταχρονολογημένες επιταγές.

Oι πιστώσεις των προμηθευτών προσεγγίζονται από δύο πλευρές:

  • Παθητικού: απόλυτα μεγέθη υποχρεώσεων και ποσοστά μεταβολής σε σχέση με το ποσοστό μεταβολής των πωλήσεων και ως προς τις ημέρες πίστωσης.
  • Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας: απόλυτα μεγέθη/δείκτες σε σχέση με τις ημέρες πίστωσης, τα αποθέματα και τη διαφορική πίστωση.

Οι συνολικές πιστώσεις των προμηθευτών περιλαμβάνουν: τις υποχρεώσεις σε ανοιχτούς λογαριασμούς των προμηθευτών, τα πληρωτέα γραμμάτια και τις κυκλοφορούσες μεταχρονολογημένες επιταγές.

Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι μεταχρονολογημένες επιταγές δεν αφορούν μόνο τους προμηθευτές εμπορεύσιμων προϊόντων, αλλά κάθε είδους υποχρέωση που έχει αναληφθεί με επιταγή που κυκλοφορεί. Επομένως τα δεδομένα των ισολογισμών περιλαμβάνουν και υποχρεώσεις προς πιστωτές, δηλαδή κατασκευαστές, προμηθευτές υλικών εξόδων, προμηθευτές υπηρεσιών κ.ά. Από αυτή την άποψη η σύγκριση σε απόλυτα μεγέθη είναι σωστή και θεωρείται ενδεικτική. Ο υπολογισμός όμως των ημερών πίστωσης εμπεριέχει ένα ποσοστό λάθους, καθ’ ότι ως βάση υπολογισμού των ημερών λαμβάνεται υπ’ όψιν το κόστος πωληθέντων. Ωστόσο η απόκλιση είναι κατά περίπτωση μικρή και δεν χάνεται η συγκριτική αξία του δείκτη των ημερών πίστωσης.

Στο σύνολο του δείγματος οι πιστώσεις των προμηθευτών αυξήθηκαν το 2001 κατά 64,9 δισ. δρχ. ή κατά 13,5% σε σχέση με το 2000.

Οι δέκα μεγαλύτερες σε πωλήσεις αλυσίδες παρουσιάζουν μεταξύ τους σημαντικές διαφορές, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Οι 10 εταιρείες με τις μεγαλύτερες Πωλήσεις

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

(τα ποσά σε εκατ. δρχ.)


2000


2001


Μεταβολή


1

Α-Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ


34.286


57.298


67,11%


2

ΠΕΝΤΕ ΑΕ


15.260


18.405


20,61%


3

ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΕ


21.811


25.763


18,12%


4

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ


23.339


27.252


16,76%


5

ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ


35.321


39.599


12,11%


6

ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ


110.137


121.109


9,96%


7

Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ


41.625


43.911


5,49%


8

ΑΤΛΑΝΤΙΚ


38.832


40.474


4,23%


9

DIA HELLAS ΑΕ


20.133


19.497


-3,16%


10

ΤΡΟΦΟ ΑΕ


14.706


9.710


-33,97%

Η μεγάλη μεταβολή που παρουσιάζει η ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεών της (επομένως και των αγορών και των οφειλών της) που κατά ένα μεγάλο μέρος πρέπει να οφείλονται σε χονδρικές πωλήσεις προς τις εξαγορασθείσες εταιρείες ΤΡΟΦΟ και ΕΝΑ. Αυτό σε ένα βαθμό αιτιολογεί και την κατά 24,3% αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας και βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με την αύξηση των απαιτήσεών της κατά 19,6 δισ. δρχ.

Ο μέσος χρόνος πληρωμών των προμηθευτών αυξήθηκε από 118,8 ημέρες το 2000 σε 119,2 ημέρες το 2001 (διαφορά 1,5 ημέρες) στα μη συγκρίσιμα σύνολα (εκτός CARREFOUR). Η μεταβολή αυτή δεν θα μπορούσε εύκολα να αξιολογηθεί ως μικρή ή μεγάλη, λαμβανομένων υπ’ όψιν α) της μεταβολής των πιστώσεων κατά 13,5% και β) των πωλήσεων κατά 14,3%, λόγω του μεγάλου εύρους των διαφορών μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου.

Οι 10 εταιρείες με το μεγαλύτερο Χρόνο Εξόφλησης των Υποχρεώσεων

ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

(ημέρες)


2001


1

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΘ. ΑΕΒΕ


350,1


2

ΜΠΙΣΚΑΣ Γ. ΑΕ


252,5


3

ΑΤΛΑΝΤΙΚ


199,1


4

STAR ΜΑΡΚΕΤ ΠΡΙΤΣΟΥΛΗΣ ΑΕ


173,3


5

ΜΠΑΛΗΣ Α. & ΣΙΑ ΑΕ


162,4


6

Σ/Μ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ


162,2


7

ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΕΕ


162,0


8

ΑΛΙΜΕΝΤΑ NOVA ΑΕΒΕ


160,7


9

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΕΕΕ


147,5


10

ΞΥΝΟΣ ΑΕ


146,8