Την έγκρισή της επί της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου της σοκολατοβιομηχανίας ΙΟΝ και της Αφοί Ι. Κωτσιόπουλοι από την Bespoke SGA Holdings, συµφερόντων του επιχειρηµατία Σπύρου Θεοδωρόπουλου, αποφάσισε η Επιτροπή Ανταγωνισµού σε συνεδρίασή της τη Δευτέρα 27 Ιουνίου.

Ειδικοτερα, η Επιτροπή έκρινε πως η εν λόγω συγκέντρωση δεν παρουσιάζει οριζόντια διάσταση ή κάθετη διάσταση σε καμία σχετική αγορά, ενώ η εξαγοράζουσα εταιρεία και οι εταιρείες-στόχοι δεν έχουν προϋφιστάμενη ανταγωνιστική σχέση μεταξύ τους είτε ως άμεσες ανταγωνίστριες είτε ως (δυνητικοί) πελάτες ή προμηθευτές στον κλάδο των προϊόντων σοκολατοποιΐας. Συνεπώς, δεν υφίστανται επηρεαζόμενες αγορές και η συγκέντρωση δεν δύναται να μεταβάλει τη δομή της αγοράς.

Επιπλέον, δεν αναμένεται να προκύψουν ούτε συσπειρωτικές συνέπειες (αφορά τις ετερογενείς δραστηριότητες των συμμετεχουσών εταιρειών), καθώς τα μέρη δεν δραστηριοποιούνται ούτε σε στενά συνδεόμενες γειτονικές αγορές, ενώ όσον αφορά σε τυχόν σύνδεση μεταξύ αγοράς ζαχαρωδών και αγοράς προϊόντων σοκολατοποιίας, δεν εκτιμάται ως πιθανή η δυνατότητα αποκλεισμού ανταγωνιστών της ενοποιημένης επιχείρησης στην αγορά των ζαχαρωδών μέσω εφαρμογής πρακτικών ομαδικών ή συνδυασμένων πωλήσεων από την Bespoke, λαμβάνοντας υπόψη τα μερίδια της ΙΟΝ στις επι μέρους υπο-αγορές αλλά και την θέση και τα μερίδια των ανταγωνιστών.

Αναφορικά με τη μειοψηφική συμμετοχή της Bespoke στη ΜΕΒΓΑΛ και τη θέση της ως δυνητικού προμηθευτή στις υπο-αγορές προϊόντων σοκολατοποιΐας, ούτε εδώ εκτιμάται η πιθανότητα να προκύψουν οιεσδήποτε ενδεχόμενες επιζήμιες για τον ανταγωνισμό επιπτώσεις συνεπεία της παρούσας συγκέντρωσης, σύμφωνα πάντα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter