Σε ζημιές γύρισε το 2022 η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Market In, καθώς η αύξηση των πωλήσεων «εξανεμίστηκε» λόγω των σημαντικά αυξημένων εξόδων διάθεσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Market In, το 2022 έκλεισε με ενοποιημένο κύκλο εργασιών 375,64 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 6,3% σε σχέση με το 2021 (353,49 εκατ. ευρώ), ενώ και το μεικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 12,7%, φτάνοντας τα 103,11 εκατ. ευρώ (από 91,48 εκατ. ευρώ το 2021). Ωστόσο, εν μέσω μίας χρονιάς που στιγματίστηκε από την ενεργειακή κρίση και τις πληθωριστικές πιέσεις, τα κόστη για τον όμιλο αυξήθηκαν σημαντικά: τα έξοδα διάθεσης εκτοξεύθηκαν στα 94,08 εκατ. ευρώ (+15% σε ετήσια βάση), τα έξοδα διοίκησης έφτασαν τα 7,45 εκατ. ευρώ (+14,7%) και τα λοιπά έξοδα και ζημιές τα 2,03 εκατ. ευρώ (+42%). Οι αυξήσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων του ομίλου Market In να υποχωρήσουν στα 1,176 ευρώ, έναντι 2,17 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε ζημίες 717.356 ευρώ, έναντι κερδών 1,09 εκατ. ευρώ το 2022. Πάντως, το μικτό περιθώριο κέρδους της αλυσίδας αυξήθηκε το 2022, φτάνοντας το 27,45%, έναντι 25,88% το 2021.

Ο αστερίσκος του ορκωτού ελεγκτή για τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σημειωτέον ότι ο ορκωτός ελεγκτής εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2022 υπερέβαινε τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά το ποσό των 50,26 εκατ. ευρώ, υποδηλώνοντας αμφιβολία σχετικά με την δυνατότητα του ομίλου να αποπληρώσει μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων τους. Από την πλευρά της, η διοίκηση της Market In αναφέρει ότι έχει σχεδιάσει τη λήψη συγκεκριμένων και κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων του ομίλου. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται: «Όσον αφορά τον όμιλο, δεν υφίσταται θέμα συνέχισης της δραστηριότητας του, καθότι το κύριο αντικείμενο της δραστηριότητας του ομίλου, αφορά την θυγατρική εταιρεία Μάρκετ IN ΑΕΒΕ η οποία εξασφαλίζει σε καθημερινή βάση σημαντική κεφαλαιακή επάρκεια, ενώ η διοίκηση της έχει σχεδιάσει κατάλληλο πρόγραμμα αποπληρωμής των υποχρεώσεών της, για την δημιουργία σε ημερήσια βάση, θετικού κεφαλαίου κίνησης».

Χαμηλός δανεισμός, πολλές εμπορικές υποχρεώσεις
Σημειώνεται ότι ο τραπεζικός δανεισμός της Market In δεν είναι σημαντικός για τα μεγέθη της ομίλου, καθώς τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια στα τέλη του 2022 ανέρχονταν στα 3 εκατ. ευρώ (υπάρχει επίσης ένα ποσό 6,68 εκατ. ευρώ που αφορά σε υπόλοιπο μακροπρόθεσμου δανείου εξ εμπορικών δραστηριοτήτων του κυρίου μετόχου-ιδρυτή από θυγατρική εταιρεία, μετά την αποβίωση του οποίου αποτελεί απαίτηση της θυγατρικής εταιρείας από τους κληρονόμους του). Ωστόσο, οι εμπορικές υποχρεώσεις της Market In κατέγραψαν μεγάλη άνοδο το 2022, αγγίζοντας σχεδόν τα 130 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 101,8 εκατ. το 2021, ήτοι αύξηση κατά 27,5% σε ετήσια βάση.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter