Την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που ενδεχομένως εγείρει σημαντική αμφιβολία για τη δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της διαπιστώνει ο ορκωτός ελεγκτής που έλεγξε τις οικονομικές καταστάσεις της Marinopoulos Coffee Company για το 2021, οι οποίες αναρτήθηκαν με καθυστέρηση τον περασμένο μήνα στο ΓΕΜΗ.

Όπως προκύπτει από τα δημοσιευμένα στοιχεία, παρότι το 2021 ο τζίρος της εταιρείας αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με το 2020, από τα 11 εκατ. ευρώ στα 14,63 εκατ. ευρώ, το αποτέλεσμα προ και μετά από φόρους ήταν και πάλι ζημιογόνο, αν και με μικρότερες ζημίες (1,97 εκατ. ευρώ, έναντι 3,23 εκατ. το 2020). Στο αποτέλεσμα αυτό περιλαμβάνεται μη λειτουργική ζημιά από τακτοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων ύψους 1,1 εκατ. ευρώ περιπου. Επίσης, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερέβαινε το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά 37,66 εκατ. ευρώ και η καθαρή της θέση ήταν αρνητική κατά 35,51 εκατ. ευρώ.

Δεν εξυπηρετεί τα δάνειά της από το 2016
Επιπροσθέτως, από την χρήση του 2016 η εταιρεία δεν εξυπηρετεί τους συμβατικούς όρους των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεών της.

Σημειωτέον ότι κατά της εταιρείας, τράπεζα πέτυχε το 2021 διαταγή πληρωμής για χρηματικό ποσό 1 εκατ. ευρώ για μη εξυπηρετούμενο δάνειο. Η εταιρεία απάντησε με αίτηση ανακοπής, η οποία είχε προσδιοριστεί για 4 Μαϊου 2022, οπότε και αναβλήθηκε για 16 Νοεμβρίου 2022. Ωστόσο κατά τη δικάσιμο η συζήτηση ματαιώθηκε συναινετικά από τα δύο μέρη και δεν έχει προσδιοριστεί νέα δικάσιμος.

To Franchise Agreement με την Starbucks
Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας για την ικανότητα της Marinopoulos Coffee Company να συνεχίσει τη λειτουργία της ως δρώσα οικονομική μονάδα.

Η συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας βασίζεται αφενός στην έκβαση της προσπάθειάς της να αναχρηματοδοτήσει επιτυχώς τα υφιστάμενα σε καθυστέρηση δάνειά της κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε αυτά να μπορούν πλέον να εξυπηρετηθούν μέσω των λειτουργικών ταμειακών ροών της, και αφετέρου στην επιτυχή ολοκλήρωση των συζητήσεων με την Starbucks για την πολυετή ανανέωση της συμφωνίας δικαιόχρησης (Franchise Agreement), η οποία ναι μεν έληξε στις 30 Μαΐου του 2022, αλλά έχει ήδη εγγράφως παραταθεί εξαμηνιαίως δύο φορές, έως τις 30 Μαΐου του 2023.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter