Στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 50 εκατ. δρχ. θα προβεί εταιρία Magic Food, θυγατρική της Ελγέκα, μετά από σχετική απόφαση των μελών του διοικητικού συμβουλίου (22/11/01).

Στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 50 εκατ. δρχ. θα προβεί εταιρία Magic Food, θυγατρική της Ελγέκα, μετά από σχετική απόφαση των μελών του δ.σ.

Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 5.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. ανά μετοχή και με την συμμετοχή των σημερινών της μετόχων κατά το λόγο συμμετοχής του καθενός στο υφιστάμενο μετοχικό της κεφάλαιο. Για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Magic Food, η Ελγέκα προέβη στην καταβολή 7.500.000 δρχ. και την ανάληψη 750 νέων ανωνύμων μετοχών που αναλογούν στο ήδη κατεχόμενο ποσοστό συμμετοχής μας ήτοι 15%.

Ετσι, μετά την συμμετοχή αυτή, η Ελγέκα θα κατέχει συνολικά 1.500 ανώνυμες μετοχές της εταιρίας Magic Food, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. ανά μετοχή.