Η Lidl Ελλάς έλαβε το Σήμα Ισότητας SHARE, για την υλοποίηση ενδοεταιρικών πρακτικών που αποβλέπουν στην ισότητα των φύλων. Η σχετική πιστοποίηση στην Ελλάδα έχει δοθεί σε 18 εταιρείες, βάσει κριτηρίων σχετικών με την εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισης, της ισότητας στη λήψη των αποφάσεων, των δράσεων για την εξασφάλιση του work-life balance και τη γενικότερη εταιρική κουλτούρα και επιχειρησιακή πολιτική. Το έργο SHARE συντονίζεται για πρώτη φορά από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» της ΕΕ.