Στα 20,66 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της Lactalis Hellas για το οικονομικό έτος 2022, αυξημένος κατά 39,74%, σε σχέση με τα 14,78 εκατ. ευρώ τζίρου του 2021.

Η μεγάλη ειδοποιός διαφορά στον τζίρο του 2022 αφορά στην απόκτηση του brand Leerdammer από την BEL Hellas την προηγούμενη χρονιά, τυρί που έχει αποκτήσει στέρεο «πάτημα» και αναγνωρισιμότητα στην ελληνική αγορά λιανικής και άλλωστε, έπαιξε ρόλο και στα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2022 για την BEL Hellas.

Μεικτά κέρδη και καθαρές ζημιές μετά φόρων: Αυξήθηκαν οι εμπορικές υποχρεώσεις της εταιρείας προς προμηθευτές
Τα μεικτά κέρδη της Lactalis Hellas ανήλθαν σε 1,6 εκατ. ευρώ το 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 46,25% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (€1.094.959,39 το 2021). Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας μειώθηκαν κατά % από €722.370 το 2021 σε €461.924,39 το 2022, απόρροια της εξαγοράς του Leerdammer, το οποίο κατατάχθηκε κατευθείαν στην τρίτη θέση αγορών εμπορευμάτων για τη χρονιά που μας πέρασε.

Η εταιρεία κατέγραψε ζημίες προ τόκων και φόρων ύψους €195.969,34 και ζημίες προ φόρων ύψους €201.495,88. Ο δείκτης αποδοτικότητας κερδών της εταιρείας βρέθηκε σε αρνητική θέση (-0,95%), ενώ αντίστοιχα, η αποδοτικότητα πωλήσεων στο 7,75%. Οι εμπορικές υποχρεώσεις της Lactalis Hellas προς προμηθευτές αυξήθηκαν κατά 64,47%, από τα 4,99 εκατ. ευρώ του 2021, στα 8,2 εκατ. ευρώ του 2022. Το αποτέλεσμα της Lactalis Hellas μετά από φόρους ήταν ζημιές ύψους €260.445,61, εντυπωσιακά αυξημένες 63,21% κατά ακόμη και σε σύγκριση με εκείνες του οικονομικού έτους 2021, οι οποίες είχαν ανέλθει σε €159.572,45.

Απομειώθηκε κατά 50% το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
Η Lactalis Hellas είχε καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο €1.134.580 την 31η Δεκεμβρίου 2022, διαιρούμενο σε 113.458 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €10,00 εκάστη. Ωστόσο, στις 30 Ιουνίου 2023, με απόφαση τακτικής γενικής συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά €567.290, δηλαδή απομειώθηκε στο 50% του, με τη μέθοδο της μείωσης της ονομαστικής τιμής κάθε μετοχής κατά 50%, στα €5,00 η καθεμία και της ταυτόχρονης ισόποσης μείωσης των ζημιών προηγούμενων οικονομικών χρήσεων της εταιρείας. Η γενική συνέλευση της Lactalis Hellas διατηρεί το δικαίωμα να το επαναυξήσει ολικά μέσω απαρτίας ή κατά πλειοψηφία.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter