Σε συζητήσεις με τις τράπεζες αναφορικά με τη διαδικασία μετατροπής των δανειακών της υποχρεώσεων από βραχυχρόνιες σε μακροπρόθεσμες βρίσκεται η διοίκηση των Κυλινδρόμυλων Σαραντόπουλου, προκειμένου να βελτιώσει την οκονομική της κατάσταση, με δεδομένο ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2021 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας υπερέβαιναν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατά 5,18 εκατ. ευρώ.

Ήδη η διοίκηση του ομίλου έχει συμφωνήσει για τη μετατροπή μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης ποσού 2 εκατ. ευρώ σε πενταετές ομολογιακό δάνειο με διετή περίοδο χάριτος και βρίσκεται σε συζητήσεις για τη μετατροπή λοιπών τραπεζικών υποχρεώσεων συνολικού ποσού 7,5 εκατ. ευρώ από βραχυχρόνιες σε μακροπρόθεσμες. Στόχος των συζητήσεων είναι η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής δανείων, η αντικατάσταση βραχυπρόθεσμων δανείων με δάνεια μονιμότερου χαρακτήρα και η διαμόρφωση βελτιωμένων χρηματοοικονομικών δεικτών εναρμονισμένων με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία.

Η επίπτωση από τον πόλεμο στην Ουκρανία
Την ίδια στιγμή, οι Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλου επηρεάζονται από τη ρωσο-ουκρανική σύρραξη, αφού ο όμιλος κατά τη χρήση 2021 είχε προβεί σε αγορές σίτου προέλευσης Ρωσίας και Ουκρανίας που αντιπροσώπευαν περίπου το 32% της αξίας των συνολικών αγορών σίτου του ομίλου, ενώ ένα 18% το προμηθεύτηκαν από τη γειτονική Μολδαβία. Η διοίκηση της εταιρείας έχει ήδη στραφεί στις λοιπές αγορές σίτου, με υψηλότερες τιμές, με γνώμονα την απρόσκοπτη τροφοδοσία της παραγωγικής της διαδικασίας.

Μειωμένος κατά 20,6% ο τζίρος το 2021
Όσον αφορά στη χρήση 2021. ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 16,20 εκατ. ευρώ, από 20,41 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας μείωση 20,61%.

Το μικτό κέρδος για τον όμιλο ανήλθε σε 308,21 χιλ. ευρώ (ποσοστό επί των πωλήσεων 8,56%), από 1,75 εκατ. ευρώ το 2020 (ποσοστό επί των πωλήσεων 1,90%). Οι ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν για τον όμιλο σε ζημίες 896,82 χιλ. ευρώ, από κέρδη 75,71 χιλ. ευρώ το 2020, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους για τον όμιλο (μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας) ήταν κέρδος ποσού 1,31 εκατ. ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter