Το πράσινο φως από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έλαβε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την επέκταση των εγκαταστάσεων της γαλακτοβιομηχανίας Κρι-Κρι στις Σέρρες. Το θέμα συζητήθηκε στην Επιτροπή Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας του περιφερειακού συμβουλίου στις 21 Οκτωβρίου, η οποία γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί της μελέτης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Σερρών, η οποία πάντωςεπισημαίνει ορισμένους επιπλέον όρους που κατά την άποψή της θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν, όπως για παράδειγμα η σύνταξη τεχνικής έκθεσης καυσίμου για το βιοαέριο και η συστηματική προσπάθεια για την αξιοποίηση της παραγόμενης θερμότητας, ώστε να μειωθεί περαιτέρω και να εξαλειφθεί η απόρριψή της στο περιβάλλον.

Καταγγελίες για έντονες οσμές
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο θέμα των οσμών. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση, μετά την έναρξη λειτουργίας της νέας εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία του εργοστασίου, έχουν υπάρξει γραπτές και προφορικές καταγγελίες από περιοίκους για οχλήσεις από οσμές. Κατόπιν των καταγγελιών αυτών, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στη νέα εγκατάσταση, όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη έντονης οσμής σε κοντινή απόσταση από τις ανοιχτές δεξαμενές. Σε συνέχεια της αυτοψίας ζητήθηκε από την εταιρεία η λήψη μέτρων ώστε να ελαχιστοποιηθεί η όχληση από τις οσμές που προέρχονται από τις προαναφερθείσες ανοιχτές δεξαμενές.

Από την πλευρά της, η εταιρεία ενημέρωσε εγγράφως για τις δράσεις στις οποίες προέβη με σκοπό την ελαχιστοποίηση των οσμών (βελτίωση διεργασίας, ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις κλπ), καθώς επίσης και για μια σειρά από προγραμματιζόμενα περαιτέρω έργα που διερευνώνται από πλευράς της για τη βελτίωση της λειτουργίας της μονάδας (διερεύνηση τοποθέτησης ειδικής μεμβράνης σε δεξαμενή κλπ). Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται μεταξύ άλλων να ζητηθεί από την εταιρεία η υποβολή συμπληρωματικού τεύχους, όπου να εντοπιστούν και να καταγραφούν όλες οι εν δυνάμει πηγές έκλυσης οσμών, να διερευνηθούν και να καταγραφούν οι λόγοι εμφάνισής τους, να αποτυπωθούν σε Χάρτη Επιπτώσεων κατάλληλης κλίμακας, και εν συνεχεία να καταρτιστεί από την εταιρεία σχέδιο για την αντιμετώπισή τους, καθώς και πρόγραμμα πρόληψης και παρακολούθησης οσμών, αλλά και ν Να διερευνηθεί εάν είναι εφικτή η κάλυψη όλων των ανοικτών δεξαμενών με υλικό κατάλληλης τεχνολογίας, ώστε να τεθεί στη συνέχεια σχετικός πρόσθετος όρος.

Προτείνεται επίσης να διενεργείται έλεγχος αερίων ρύπων και οσμών των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων από διαπιστευμένο εργαστήριο τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, αλλά και εντός 24ώρου από την υποβολή σχετικής καταγγελίας, με επιβολή διοικητικού προστίμου σε περίπτωση που αυτό δε συμβεί.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter