Αναγνωρίζοντας τη σημασία της αυτοδέσμευσης των επιχειρήσεων για την ορθή λειτουργία της αγοράς, ο ΣΕΒΤ, με τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Επισήμανση των Τροφίμων, στοχεύει στη διευθέτηση θεμάτων που προκύπτουν μεταξύ των μελών του και αφορούν στην ερμηνεία και εφαρμογή της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας ως προς την επισήμανση των προϊόντων τους.

Ο Κώδικας προέκυψε με την σύμφωνη γνώμη των μελών του Συνδέσμου, μέσα από τις εργασίες εκλεγμένης Επιτροπής αλλά και με τις προσθήκες-επισημάνσεις των μελών. Ο Σύνδεσμος τονίζει μέσα από την σχετική ανακοίνωση πως «ο Κώδικας αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό για την Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων, καθώς θεσπίζει την υποχρέωση των μελών στην αυτοδέσμευση και την αυτορύθμιση και συμβάλλει στη σωστή ενημέρωση του καταναλωτή».

Οπως μας δήλωσε ο κ. Βασίλης Ζαφείρης, εντεταλμένος σύμβουλος του Συνδέσμου, «ο παρών Κώδικας δεσμεύει τα μέλη του ΣΕΒΤ ως προς τη συσκευασία, τη σύνθεση, το περιεχόμενο και την επισήμανση των προϊόντων και των εμπορευμάτων, η οποία πρέπει να είναι αληθής, πλήρης και ακριβής, ως προς όλες τις ιδιότητές τους, και σύμφωνη με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις εθνικού και κοινοτικού δικαίου.

Ο Κώδικας διέπει τις δραστηριότητες των μελών του ΣΕΒΤ που σχετίζονται με την παραγωγή, εμπορία, συσκευασία, επισήμανση, σύσταση και εν γένει προώθηση των προϊόντων τους σε σχέση με τις προηγούμενες δραστηριότητες, ενώ δεν εφαρμόζεται σε υποθέσεις που αφορούν στη διαφήμιση ή/και επικοινωνία των προϊόντων, όταν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας».

Η Επιτροπή Δεοντολογίας

Για την τήρηση και εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας για την Επισήμανση των Τροφίμων, το ΔΣ του ΣΕΒΤ συγκρότησε ειδική Επιτροπή, που αποτελείται από εκπροσώπους των επιχειρήσεων αλλά και από ανεξάρτητες προσωπικότητες του επιστημονικού χώρου των τροφίμων:

Τακτικά Μέλη: Πρόεδρος: Γρ. Αντωνιάδης, Μέλη: Ρ. Γαμβρός, καθ. Δ. Βασιλειάδου.

Αναπληρωματικά Μέλη: Δρ. Δ. Λαδικός Χρ. Αποστολόπουλος, Τζ. Ασημακοπούλου.