Πριν από λίγο καιρό, έπεσε στα χέρια μου ένα από τα ωραιότερα ελληνικά βιβλία μαγειρικής. Με έκπληξη διαπίστωσα πως δεν ήταν έργο κάποιου «προχωρημένου» εκδοτικού οίκου, αλλά ενός φορέα, του Κέντρου Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (KETA) Νοτίου Αιγαίου. Επρόκειτο για το λεύκωμα «Η Κουζίνα του Αιγαίου», στο οποίο γίνεται μια πρώτη αποτύπωση του εξαίρετου γαστρονομικού πλούτου των νησιών του Νοτίου Αιγαίου και παρουσιάζονται χαρακτηριστικά αιγαιοπελαγίτικα προϊόντα, καθώς και παραδοσιακές συνταγές, τις οποίες προσέγγισε με σύγχρονη ματιά η γνωστή συγγραφέας, κυρία Νταϊάνα Κόχυλα. Η έκδοσή του, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης του KETA Νοτίου Αιγαίου, ήταν το κίνητρο να αναζητήσουμε τον διευθυντή του Κέντρου, κ. Γεώργιο Καλώστο, για να μας ενημερώσει σχετικά με το έργο αυτού του νέου θεσμού και τη δράση που αναπτύσσει στο Νότιο Αιγαίο. ‘Οπως φαίνεται, αυτή η δράση δίνει νέα πνοή στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Περιφέρειας, αφού παρέχει νέες δυνατότητες, στήριξη και τεχνογνωσία στους επιχειρηματίες της.

Τι είναι τα ΚΕΤΑ

Τέτοια Κέντρα δημιουργήθηκαν σε κάθε περιφέρεια της χώρας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης. Χρηματοδοτούνται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το οποίο συμβάλλει στην άμβλυνση των υφιστάμενων ανισοτήτων, όσον αφορά στην ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, και κατά 25% από Εθνική Δημόσια Δαπάνη.

Το ΚΕΤΑ Νοτίου Αιγαίου, λοιπόν, ιδρύθηκε το 2003 ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία από τα Επιμελητήρια Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και τις Αναπτυξιακές Εταιρείες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Μάλιστα, πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001 στις 31 Οκτωβρίου 2008. Από την άποψη του προσανατολισμού της δράσης του, ιδιαίτερο βάρος εκ των πραγμάτων δίνεται στο λιανεμπόριο, αφού η πλειονότητα των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας δραστηριοποιείται σε αυτόν τον τομέα (http://www.keta-notioaigaio.gr/content.aspx?id=28).

Ενημέρωση-καλλιέργεια του επιχειρείν

‘Οπως μας ενημέρωσε ο κ. Καλώστος, το ΚΕΤΑ Νοτίου Αιγαίου διοργανώνει σε συνεργασία και με άλλους φορείς ημερίδες επισκέψεις, επιχειρηματικά εργαστήρια και συναντήσεις εργασίας, εκδίδει και κυκλοφορεί την τριμηνιαία περιοδική έκδοση «Επιχειρηματική Πυξίδα» (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) και διατηρεί πάντα επικαιροποιημένη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο (www.keta-notioaigaio.gr). Σκοπός των ενεργειών αυτών είναι η ενημέρωση για τις ευκαιρίες και την υποστήριξη που προσφέρουν το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα», άλλα επιχειρησιακά προγράμματα και κοινοτικές ή εθνικές πρωτοβουλίες, καθώς και η ενημέρωση για τη διοργάνωση διεθνών εκθέσεων, επιχειρηματικών αποστολών και άλλων εκδηλώσεων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, αξιοποιώντας το σύνολο των στοιχείων και πληροφοριών που συλλέγει το ΚΕΤΑ, σχετικά με την τοπική οικονομία και την επιχειρηματική δραστηριότητα, εκπονεί ετήσια έκθεση για την πορεία της επιχειρηματικότητας στην περιφέρειά του.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας βελτίωσης της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής, το ΚΕΤΑ Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις, εφαρμόζει την τεχνική της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking). Παρέχει, δε, στους τοπικούς επιχειρηματίες σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις εξατομικευμένη υποστήριξη, με στόχο την αξιοποίηση των αναπτυξιακών ευκαιριών που τους παρέχουν τα επιδοτούμενα προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ, του ΕΣΠΑ και το υφιστάμενο επιχειρηματικό περιβάλλον γενικότερα. Η ενημέρωσή τους γίνεται μέσω ενημερωτικού υλικού και παροχής συμβουλευτικού προσανατολισμού για την υλοποίηση συγκεκριμένων αναπτυξιακών σχεδίων και επιχειρηματικής και τεχνολογικής διάγνωσης. Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΕΤΑ επεξεργάζεται εξατομικευμένες οδηγίες για την αξιοποίηση κατά περίπτωση επιχείρησης των διαθέσιμων νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και παρίσταται με μέλη του, εφόσον το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας και είναι εφικτό, στις διαπραγματεύσεις του με φορείς χρηματοδότησης.

Οργάνωση και υποστήριξη

Το ΚΕΤΑ Νοτίου Αιγαίου διαθέτει κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα για τη συλλογή, οργάνωση και διάθεση όλων των απαραίτητων στοιχείων, τα οποία είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://directory.keta-notioaigaio.gr προς χρήση από συμβούλους επιχειρήσεων, φορείς (επαγγελματικούς-κλαδικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς, επιμελητήρια, δήμους, κοινότητες, επαρχεία κλπ), ΜΜΕ, τράπεζες, τοπικές εξαγωγικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις, εταιρείες επενδυτικών συμμετοχών (venture capital) και χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing).

Το πληροφοριακό σύστημα στοιχείων επιχειρηματικότητας αποτελεί ένα εργαλείο για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων (μαζικές αποστολές sms, e-mail, fax), τη συμβουλευτική υποστήριξή τους και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, τα οποία αξιοποιούνται στην ετήσια έκθεση επιχειρηματικότητας που εκπονεί το Κέντρο.

Με στόχο την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, το ΚΕΤΑ Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες σχετικά με τις αγορές-στόχους για τις εξαγωγές, αλλά και για τις προϋποθέσεις της συμμετοχής τους σε διεθνείς εκθέσεις και εμπορικές αποστολές θεματικού/κλαδικού περιεχομένου. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζει οργανωτικά -και σε συνεργασία με τον ΟΠΕ- τις επιχειρήσεις που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις ή εμπορικές αποστολές, σε όλα τα στάδια των σχετικών διαδικασιών, από την προετοιμασία των συμμετοχών ως τις ενέργειες μετά το πέρας τους.

Το AegeanCuisine

Η πρωτοβουλία AegeanCuisine είναι ο καρπός της συνεργασίας του ΚΕΤΑ Νοτίου Αιγαίου με τα Επιμελητήρια Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, σκοπός της οποίας είναι η εμπορική και επικοινωνιακή ανάδειξη των τοπικά παραγόμενων προϊόντων και της αιγαιοπελαγίτικης οινογαστρονομίας, όπως και η τόνωση του εξαγωγικού προσανατολισμού των ντόπιων παραγωγών τροφίμων, οίνου και ποτών. ‘Αλλη αποστολή της είναι η ενημέρωση των επισκεπτών των νησιών μας, ώστε να αναζητούν εκείνα τα εστιατόρια, ξενοδοχεία και καταστήματα τροφίμων που πρεσβεύουν ό,τι καλύτερο έχουν να επιδείξουν οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα στον τομέα της οινογαστρονομίας.

Για τον σκοπό αυτόν, εκτός της έκδοσης του βιβλίου που προαναφέραμε,

  • δημιουργήθηκε ο δικτυακός τόπος www.aegeancuisine.gr (/.com/.net/.eu),
  • κατοχυρώθηκε ο ειδικός λογότυπος αναγνωρισιμότητας του AegeanCuisine,
  • εκπονήθηκε μελέτη καθορισμού των διαδικασιών του συστήματος AegeanCuisine, με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα οφέλη που θα προσφέρει η συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων σε αυτό.

Πιστοποίηση προϊόντων και καταστημάτων

Τους προσεχείς μήνες ξεκινά η κυρίως φάση της πρωτοβουλίας ΑegeanCuisine, η οποία περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο επικοινωνιακό και προωθητικό πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις των δύο νομών που ασχολούνται με την οινογαστρονομία. Στο επιχειρηματικό σχέδιο για το πρόγραμμα AegeanCuisine, που συνέταξε ο Δρ. Δημήτρης Κούτουλας, προβλέπονται οι ενέργειες και οι διαδικασίες για την ανάδειξη και ένταξη των επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (κι όχι μόνο). Τέτοιες είναι οι επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων, οίνου και ποτών, τα εστιατόρια ή άλλα κέντρα εστίασης, τα εμπορικά καταστήματα, τα ξενοδοχεία και άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη γαστρονομία, αλλά και οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που, ενώ εδρεύουν στην υπόλοιπη Ελλάδα ή στο εξωτερικό, χρησιμοποιούν πρώτες ύλες από τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου ή παράγουν χαρακτηριστικά εδέσματα της αιγαιοπελαγίτικης κουζίνας, υπό τον όρο ότι δεν ανταγωνίζονται άμεσα τους τοπικούς παραγωγούς της Περιφέρειας, οι εμπορικές επιχειρήσεις χονδρικής ή λιανικής πώλησης τροφίμων, οίνου και ποτών που προωθούν αιγαιοπελαγίτικα προϊόντα, τα εστιατόρια αιγαιοπελαγίτικης κουζίνας και άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων ή συλλογικοί φορείς, που πρεσβεύουν την κουλτούρα του αιγαιοπελαγίτικου γαστρονομικού πολιτισμού (εκδοτικοί οίκοι, σχολές μαγειρικής, οργανωτές εκδηλώσεων κλπ).

‘Οπως μας είπε ο κ. Καλώστος, η ένταξη των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων στις δραστηριότητες του προγράμματος AegeanCuisine απαιτεί από αυτές να πληρούν ορισμένα κριτήρια, κι αυτό αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση, αφού το AegeanCuisine θα πιστοποιεί, βάσει ενός minimum προδιαγραφών ποιότητας, ότι τα αγαθά (προϊόντα ή υπηρεσίες) που προσφέρουν αντανακλούν την ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα του Αιγαίου. Σχετικά, η διαδικασία, τα κριτήρια και όλες οι λεπτομέρειες ένταξης στο πρόγραμμα, καθώς και οι εκδηλώσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο marketing που θα συνοδεύει την ευρύτερη δημοσιότητά του, θα ανακοινωθούν σύντομα προς όλους τους δυνάμει ενδιαφερόμενους.

Το άρθρο δημοσιεύεται στο τεύχος 385 (Ιούνιος 2009) του περιοδικού «σελφ σέρβις» (Εκδόσεις Comcenter).