Αλλάζει εκ βάθρων το εταιρικό δίκαιο της χώρας με την προώθηση στη Βουλή νομοσχεδίου, που διατηρεί σε ισχύ μόνο δύο νομικές μορφές εταιρειών, τις ανώνυμες και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές (ΑΕ και ΙΚΕ). Το θέμα μελετά εδώ και μήνες το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έχοντας συστήσει νομοπαρασκευαστική επιτροπή, έργο της οποίας είναι η διαμόρφωση πρότασης νέου θεσμικού πλαισίου, που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την κατάργηση κάθε άλλης εταιρικής νομικής μορφής –τις αστικές, ατομικές, ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης και ομόρρυθμες εταιρείες– πλην των ΑΕ και ΙΚΕ.

Στόχος της νέας αυτής πρωτοβουλίας του υπουργείου είναι η δημιουργία ενός περισσότερο ευέλικτου, καινοτόμου και απλοποιημένου εταιρικού δικαίου, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη διαφάνεια και ευκολία στην εφαρμογή του, ενώ θα διευκολύνει τους ελεγκτές στο έργο τους.

Η συγκρότηση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής αποφασίσθηκε πριν την κρίση στη δημόσια υγεία, αλλά οι εργασίες της καθυστέρησαν λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι προτάσεις της επιτροπής θα κατατεθούν στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου σχετικά άμεσα, προκειμένου να αξιολογηθούν και βάσει αυτών να διαμορφωθεί το σχετικό νομοσχέδιο. Ένα από τα θέματα που προβληματίζουν την επιτροπή είναι η ασφαλής διευθέτηση των λογιστικών προσαρμογών που αναμένεται ότι θα ανακύψουν, ώστε να μην υπάρξουν εν ευθέτω χρόνω εμπλοκές, οι οποίες θα δημιουργούσαν νομικά ή άλλα ζητήματα στη λειτουργία των εταιρειών και εν γένει της αγοράς.

Η ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου θα σημάνει αυτόματα την κατάργηση κάθε νέας εταιρείας με νομική μορφή διαφορετική των ΑΕ ή ΙΚΕ, όπως και την αναγνώριση ενός εύλογου διαστήματος για τη μετατροπή όλων των εν λειτουργία αστικών, ατομικών, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης και ομόρρυθμων εταιρειών σε ΑΕ ή ΙΚΕ. Όπως λέγεται, ο χρόνος που θα δοθεί στους επιχειρηματίες, λόγω της πολυπλοκότητας του ζητήματος, θα είναι σημαντικός, ώστε να ανταποκριθούν στη νέα κατάσταση, αντιμετωπίζοντας τα λιγότερα δυνατά προβλήματα. Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι η μετατροπή εκατοντάδων χιλιάδων εταιρειών σε άλλη νομική μορφή από αυτή που έχουν σήμερα θα σημάνει κάποια κόστη, δικηγορικά και λογιστικά, τα οποία για την ώρα είναι άγνωστο ποιος θα τα επιβαρυνθεί, έκαστος των επιχειρηματιών ή το δημόσιο –εφόσον υπάρξει μέριμνα για τη χορήγηση ενίσχυσης ειδικού τύπου.

Νέες ρυθμίσεις
Παράλληλα με τα προαναφερόμενα, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα δρομολογήσει μια σειρά άλλων ρυθμίσεων, βάσει των οποίων: Πρώτον, θα αυτοματοποιηθούν αρκετές από τις διαδικασίες που αφορούν την κατάρτιση των ισολογισμών και τη διαφάνεια των εταιρικών λογαριασμών μέσω του ΓΕΜΗ. Δεύτερον, θα τεθούν χρονικές προθεσμίες στις υπηρεσίες του ΓΕΜΗ, ώστε να ανταποκρίνονται ταχύτερα στον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων που λαμβάνουν από τις εταιρείες και να αναρτούν τις σχετικές καταστάσεις εντός συγκεκριμένων προθεσμιών στην ιστοσελίδα του Γενικού Μητρώου –σχετικά είναι γνωστά τα προβλήματα που δημιουργούνται με τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη δημοσιοποίηση των εταιρικών ισολογισμών στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ. Τρίτον, θα αναβαθμιστεί η ψηφιακή επικοινωνία μεταξύ του ΓΕΜΗ, της εφορίας και των ταμείων ασφάλισης, ώστε αφενός να συντομευθεί ο χρόνος έκδοσης μιας σειράς βεβαιώσεων και αφετέρου να καταστούν αποτελεσματικότεροι οι έλεγχοι των αρμόδιων φορολογικών υπηρεσιών, όπως και αυτοί που διενεργούν τα ταμεία ασφάλισης και οι εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Εργασίας φορείς.