Από το τέλος του 1999 έως τον Ιούλιο της φετινής χρονιάς, οι υποχρεώσεις των καταναλωτών προς τις τράπεζες σχεδόν διπλασιάστηκαν. Η καταναλωτική πίστη σημείωσε αύξηση της τάξης του 73,5% σε διάστημα περίπου 18 μηνών, φτάνοντας τα 2.283 δισ. δρχ. από 1.315,9.

Αν συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς η αύξηση της χρηματοδότησης των καταναλωτών, ο υπερδανεισμός τους θα φτάσει συντομότερα στα επίπεδα που παρατηρούνται ήδη στις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες της ΕΕ και ακόμα περισσότερο στις ΗΠΑ, όπου το επίπεδο δανεισμού, συμπεριλαμβανομένης και της στεγαστικής πίστης, φτάνει στο 60%-70% του ετήσιου εισοδήματος. Αυτή η υπερχρέωση επηρεάζει άμεσα το λιανεμπόριο και τη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής των αλυσίδων…

… Ακόμα κι αν μειωθεί σημαντικά ο ρυθμός αύξησης του δανεισμού των νοικοκυριών, τα επίπεδά του είναι ήδη υψηλά και το φαινόμενο θα συνεχίσει να αποτελεί μέρος του οικονομικού γίγνεσθαι, δεδομένου ότι είναι σχετικά νέο στη χώρα μας. Όσο για τις οφειλές του εμπορίου προς τις τράπεζες, που άγγιξαν τα 4.770,5 δισ. δρχ., πρόκειται για την κλασικού τύπου επιχειρηματική πίστη, που πάντα λειτουργούσε αποτελεσματικά στην Ελλάδα.

Ο καταναλωτικός δανεισμός και η στεγαστική πίστη διευρύνουν σημαντικά τις οικονομικές δυνατότητες των νοικοκυριών βραχυπρόθεσμα. Υπάρχει όμως εδώ ένα σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει με το επιτόκιο, τους τόκους και το οικογενειακό εισόδημα. Αν τα νοικοκυριά δεν αυξάνουν συνεχώς το οικογενειακό τους εισόδημα, τότε θα υποχρεωθούν να πληρώνουν τους τόκους από το ήδη υπάρχον.

Κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα σε όλους -νοικοκυριά, τράπεζες και λιανεμπόριο- χωρίς να πούμε τίποτα για το κεφάλαιο και το χρεολύσιο… Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος του τρόμου που καταλαμβάνει τους πάντες, όταν ο ρυθμός πραγματικής ανάπτυξης σε μια ώριμη οικονομία πέφτει κάτω από 2%, ποσοστό που θεωρείται μια απλή εξυπηρέτηση του κόστους των δανείων… Στην ουσία οι αναπτυγμένες οικονομίες με υψηλό βαθμό δανεισμού είναι «καταδικασμένες» να αναπτύσσονται συνεχώς…