Καλοκαίρι σημαντικών εξελίξεων ήταν για την Καρφούρ Μαρινόπουλος αυτό που πέρασε. Η προοπτική αυτών των εξελίξεων, αν δεν υπάρξουν ανατροπές, φαίνεται ότι διαγράφεται σε θετική κατεύθυνση, σύμφωνα με τις προσδοκίες της διοίκησης του ομίλου.

Μετά την απόφαση των Γάλλων μετόχων της εταιρείας, στις αρχές του καλοκαιριού, να αποχωρήσουν επενδυτικά από την Ελλάδα και τη συμφωνία που σύνηψαν με τον όμιλο Μαρινόπουλος να αναλάβει αυτός αποκλειστικός μέτοχος του δικτύου πωλήσεων στη χώρα –του μεγαλύτερου στον κλάδο–, η εικόνα των καταστημάτων του, μετά από πολλούς μήνες, εμφανίζει σαφή βελτίωση από την άποψη της αντιμετώπισης του προβλήματος των ελλείψεων στα ράφια. Φαίνεται, λοιπόν, πως κάτι άλλαξε στις σχέσεις της αλυσίδας με τους προμηθευτές της.

Είναι γνωστό πως, λόγω των προβλημάτων ρευστότητας της εταιρείας και της υπερβολικής επιμήκυνσης των καθυστερήσεων στις πληρωμές της, ένας μεγάλος αριθμός των προμηθευτών της, μεταξύ των οποίων και πολυεθνικών ομίλων, σταμάτησαν να την τροφοδοτούν με τα προϊόντα τους, με αποτέλεσμα η Καρφούρ Μαρινόπουλος να συντηρείται από τα στοκ των αποθηκών της. Όπου ή όταν αυτά δεν επαρκούσαν, τα καταστήματα της αλυσίδας δούλευαν με ελλείψεις στα ράφια τους. Φαίνεται, λοιπόν, ότι μέσα στο καλοκαίρι το πρόβλημα αυτό διευθετήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του.

Η οικονομική έκθεση για το 2011
Επισήμως από τη διοίκηση της Καρφούρ Μαρινόπουλος ανακοινώσεις ή δηλώσεις δεν έγιναν, όμως η οικονομική έκθεση της εταιρείας για τη χρήση του 2011 είναι αποκαλυπτική για το τι ακριβώς συνέβη και κυρίως για το τι συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο πρώην βασικών μετόχων της εταιρείας, πέραν της ανταλλαγής των μετοχών τους, της αποκλειστικής χρήσης από τον ελληνικό όμιλο του ονόματος Carrefour στα Βαλκάνια, όπως και της ανάληψης του απόλυτου ελέγχου της διοίκησης της εταιρείας από τον όμιλο Μαρινόπουλος.

Στην οικονομική έκθεση αναφέρονται και μια σειρά άλλων κρίσιμων αποφάσεων που ακολούθησαν την προαναφερόμενη συμφωνία, όπως:
– Το πώς η Καρφούρ Μαρινόπουλος θα καλύψει το χρηματοδοτικό και εμπορικό χρέος της έναντι του γαλλικού ομίλου: Ειδικότερα, ενώ κατά ένα μέρος του το χρέος κεφαλαιοποιείται με αύξηση του μετοχικού κεφάλαιο κατά 348,6 εκατ. ευρώ, όπως είχε ανακοινωθεί, το υπόλοιπο μετατρέπεται σε δύο νέα ομολογιακά δάνεια, εκ των οποίων το πρώτο, ύψους 84 εκατ. ευρώ, θα εξοφληθεί σε δέκα χρόνια και το δεύτερο, ύψους 20 εκατ. ευρώ, θα εξοφληθεί με την καταβολή ολόκληρου του ποσού πλέον των τόκων σε έξι χρόνια. Η πρώτη δόση και στις δύο περιπτώσεις θα είναι πληρωτέα από την 1η Ιανουαρίου 2015.
– Το πώς θα τονωθεί η ρευστότητα της εταιρείας: Ειδικότερα, αποφασίσθηκε η έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 15 εκατ. ευρώ, συνεισφερόμενο από τη μητρική εταιρεία Αφοί Μαρινόπουλοι Συμμετοχών & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕ, με αποπληρωμή σε τρία χρόνια για τα 5 εκατ. ευρώ και σε τέσσερα χρόνια για τα 10 εκατ. ευρώ, και ο τραπεζικός δανεισμός 85,5 εκατ. ευρώ. Τα 65 εκατ. ευρώ της τραπεζικής χρηματοδότησης, με εγγύηση της μητρικής Αφοί Μαρινόπουλοι Συμμετοχών και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕ, θα αποπληρωθούν σε δύο χρόνια.

Στην οικονομική έκθεση της εταιρείας για το 2011 τονίζεται επιπρόσθετα ότι «η Marinopoulos Holdings και οι θυγατρικές της εταιρείες δεσμεύτηκαν να στηρίξουν οικονομικά την εταιρεία και στις θυγατρικές της, στον αναγκαίο βαθμό, ώστε να διασφαλιστούν οι προβλέψιμες χρηματοδοτικές ανάγκες για η συνέχιση της δραστηριότητάς της και των θυγατρικών της ως δρώσες οικονομικές μονάδες». Προστίθεται δε ότι «βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου που παρουσιάστηκε στο ΔΣ της 26ης Μαρτίου 2012, η διοίκηση της εταιρείας είναι πεπεισμένη ότι η εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου σε συνδυασμό με τα ανωτέρω μέτρα και, δεδομένης της δέσμευσης των νέων μετόχων της για παροχή οικονομικής στήριξης, θα επιτρέψουν την συνέχισης της οικονομικής δραστηριότητας της εταιρείας και θα επιφέρουν την ανάκαμψη της οικονομικής της κατάστασης».