Αύξηση κατά 22,42% σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Καραμολέγκος: Οι συνολικές πωλήσεις ξεπέρασαν τα 131,89 εκατ. ευρώ, ενώ το 2021 είχαν διαμορφωθεί σε 107,74 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου, ήτοι 96,38%, αφορά τις εν Ελλάδι παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες του Ομίλου (εταιρεία Καραμολέγκος και φούρνοι Απολλώνιον). Η εταιρεία στη Ρουμανία φαίνεται ότι αναπτύσσεται με πιο βραδείς ρυθμούς.

Τα μεικτά κέρδη του Ομίλου ξεπέρασαν τα 51 εκατ. ευρώ, έναντι 47,68 εκατ. ευρώ το 2021, με αύξηση κατά 6,98%. Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν στα 44,18 εκατ. ευρώ, έναντι 42,69 εκατ. ευρώ το 2021. Τα ομιλικά κέρδη EBITDA σημείωσαν επίσης άνοδο από 14,08 εκατ. ευρώ σε 15,94 εκατ. ευρώ, κατά 13,17%. Τα κέρδη προ φόρων οριστικοποιήθηκαν το 2022 αυξημένα κατά 92,92% σε σχέση με το 2021, εξαιτίας των μειωμένων αποσβέσεων που προκάλεσε η έξοδος της εταιρείας από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών: Διαμορφώθηκαν σε 3,33 εκατ. ευρώ, έναντι 1,72 εκατ. ευρώ το 2021. Τα κέρδη μετά φόρων σχεδόν άγγιξαν τα 2,79 εκατ. ευρώ το 2022, έναντι 2,44 εκατ. ευρώ το 2021, αυξημένα κατά 14,25%.

Αυξημένος δανεισμός το 2022, κίνδυνος για «εκτόξευση» το 2023
Ο Όμιλος Καραμολέγκος αύξησε τον συνολικό δανεισμό του κατά 20,47%, στα 93,6 εκατ. ευρώ, έναντι 77,7 εκατ. ευρώ το 2021. Το σύνολο των μακροπρόθεσμων δανείων ξεπέρασε τα 81,86 εκατ. ευρώ, σε αύξηση ύψους 26%, αλλά ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός κινήθηκε πτωτικά κατά 7,94%, στα 11,73 εκατ. ευρώ, έναντι 12,74 εκατ. ευρώ το 2021. Κατά 15,45% αυξήθηκε ο καθαρός δανεισμός, λόγω της μείωσης των ταμειακών διαθεσίμων σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2021.

Το κόστος δανεισμού της εταιρείας και του Ομίλου αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο το 2023 -στην οικονομική έκθεση αναφέρεται ως «εκτόξευση»- εξαιτίας της αύξησης των επιτοκίων αναφοράς Euribor. Θυμίζουμε ότι μέρος του δανεισμού καταλαμβάνει η επένδυση αύξησης παραγωγικής δυναμικότητας και ψηφιακού μετασχηματισμού ύψους 18 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία κατέβαλε προμέρισμα στους μετόχους για τη χρήση 2022, ύψους €1.000.566,47 αλλά η καταβολή σταθερού μερίσματος αναμένεται να αποφασιστεί στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Η Καραμολέγκος αναγνωρίζει «στασιμοπληθωρισμό» στην ελληνική οικονομία και αναφέρει στην οικονομική της έκθεση ότι «προβαίνει διαρκώς σε ενέργειες αντιστάθμισης του κινδύνου να επηρεαστεί η κερδοφορία του 2023 από τις τιμές ενέργειας, συσκευασίας και πρώτων υλών». Οι παραπάνω τιμές εμφάνισαν «σημαντικές αυξήσεις» στο δεύτερο εξάμηνο του 2023, σύμφωνα με την Καραμολέγκος. Τόσο η εταιρεία, όσο και ο Όμιλος «θα προβούν σε μείωση των τιμών στα προϊόντα τους από τη στιγμή που θα μειωθούν και οι αντίστοιχες τιμές αγορές πρώτων και δευτερογενών υλών, των υλικών συσκευασίας, καθώς και του ενεργειακού κόστους».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter