Σύμφωνα με την υπ' αριθ. Υ1/Γ.Π. οικ. 81348 Υπουργική Απόφαση, με την οποία προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 2003/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, η διαφήμιση των προϊόντων καπνού στον Τύπο και σε άλλα έντυπα μέσα απαγορεύεται.


Σύμφωνα με την υπ' αριθ. Υ1/Γ.Π. οικ. 81348 Υπουργική Απόφαση, με την οποία προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 2003/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, η διαφήμιση των προϊόντων καπνού στον Τύπο και σε άλλα έντυπα μέσα απαγορεύεται.

Η σχετική υπουργική απόφαση τέθηκε σε ισχύ από 31 Ιουλίου 2005. Η διαφήμιση προϊόντων καπνού επιτρέπεται μόνο σε έντυπα που προορίζονται αποκλειστικά για τους επαγγελματίες του εμπορίου καπνού και σε έντυπα που τυπώνονται και εκδίδονται σε τρίτες χώρες, εφόσον η κοινοτική αγορά δεν είναι ο κύριος προορισμός των εντύπων αυτών. Επίσης, απαγορεύεται κάθε μορφή ραδιοφωνικής διαφήμισης προϊόντων καπνού. Τα ραδιοφωνικά προγράμματα δεν λαμβάνουν χορηγίες από επιχειρήσεις η κύρια δραστηριότητα των οποίων είναι η παραγωγή ή η πώληση προϊόντων καπνού.

Παράλληλα με τις απαγορεύσεις της παραπάνω υπουργικής απόφασης ισχύουν: η απαγόρευση της διαφήμισης προϊόντων καπνού, ιδίως των τσιγάρων, συμπεριλαμβανόμενης και της έμμεσης διαφήμισης από την ΕΡΤ ΑΕ (ν. 1730/1987), η απαγόρευση κάθε μορφής τηλεοπτικής διαφήμισης τσιγάρων και άλλων προϊόντων καπνού (π.δ. 236/1992), η απαγόρευση της χορηγίας τηλεοπτικών προγραμμάτων από επιχειρήσεις που έχουν ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή ή την πώληση τσιγάρων ή άλλων προϊόντων καπνού (π.δ. 236/1992), η απαγόρευση κάθε είδους διαφήμισης στους χώρους υπηρεσιών υγείας, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, κέντρων νεότητας, χώρων άθλησης κλπ (Υπ. Αποφ. Α2γ/οικ. 1591/29.5.1989).


Διαφήμιση προϊόντων καπνού στα περίπτερα


Σε ό,τι αφορά τα περίπτερα, επιτρέπεται η διαφήμιση σε πλαίσιο ύψους 0,40 μ. από τη βάση της στέγης του περίπτερου. Δεν επιτρέπεται γενικά η τοποθέτηση ή ανάρτηση υπαίθριων διαφημίσεων, επομένως και εκείνων που προβάλλουν προϊόντα καπνού στο ιστορικό κέντρο της πόλης των Αθηνών (άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2833/2000). Η απαγόρευση περιλαμβάνει και τα περίπτερα.


Η ορολογία


Στην υπουργική απόφαση καθορίζονται σαφώς οι όροι που είναι σημαντικοί για την κατανόηση και την εφαρμογή της, ως ακολούθως:

“…Για τους σκοπούς της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης νοούνται ως:


α)"προϊόντα καπνού": όλα τα προϊόντα που προορίζονται για κάπνισμα, εισρόφηση από τη μύτη, εκμύζηση ή μάσηση, εφόσον αποτελούνται, έστω και εν μέρει, από καπνό,


β)"διαφήμιση": κάθε μορφή εμπορικής ανακοίνωσης με σκοπό ή με άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα την προώθηση ενός προϊόντος καπνού,


γ)"χορηγία": κάθε δημόσια ή ιδιωτική συμβολή σε εκδήλωση, δραστηριότητα, ή σε άτομο με σκοπό ή με άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα την προώθηση ενός προϊόντος καπνού και δ)"υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας": οι υπηρεσίες κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 2 της Οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως η οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το π.δ. 39/2001 (Α 28).