Loulis Food Ingredients: Στο +46,7% οι πωλήσεις το 2022

Θεαματική άνοδο της τάξεως του 46,7% παρουσίασαν το 2022 οι πωλήσεις της Loulis Food Ingredients, η οποία αποδίδεται στις αυξήσεις στις τιμές πώλησης των προϊόντων κατά την διάρκεια του 2022, ως αντιστάθμιση της πρωτοφανούς αύξησης των τιμών των πρώτων υλών, των βοηθητικών υλών και του κόστους ενέργειας στην παραγωγή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη σημαντικότερη κατηγορία για τον όμιλο, αυτήν των επαγγελματικών προϊόντων αλευρόμυλου, αν και οι πωλούμενες ποσότητες πέρυσι αυξήθηκαν κατά 3,12% σε σχέση με το 2021, στους 248,7 χιλιάδες τόνους, οι πωλήσεις της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 48,64% για τον όμιλο.

Τα κέρδη EBITDA για το 2022 ανήλθαν στον όμιλο στα 12,15 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 54,78%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,44 εκατ. ευρώ, έναντι 0,81 εκατ. την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά κέρδη χρήσης για το 2022 ανήλθαν στα 1,84 εκατ. ευρώ, από 1,19 εκατ. το 2021.

Το στρατηγικό πλάνο για το 2023-25
Έχοντας εξελιχθεί από αλευροβιομηχανία σε παραγωγό και διανομέα πρώτων υλών, ο όμιλος Loulis Food Ingredients έχει θέσει για την περίοδο 2023-25 τις εξής στρατηγικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες:

 • Ανάπτυξη των πωλήσεων στο HO.BA.RE.CA. (Hotel, Bakery, Restaurant, Café).
 • Ανάπτυξη των πωλήσεων B2C: διατήρηση της ηγετικής θέσης στην προτίμηση των Ελλήνων καταναλωτών και ανάπτυξη με ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα.
 • Ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων στην Βουλγαρία, στοχεύοντας σε πωλήσεις με μεγαλύτερη κερδοφορία.
 • Προϊοντική υπεροχή: βελτίωση της ποιότητας και ποικιλίας των υφιστάμενων παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Δημιουργία ποιοτικών και καινοτόμων νέων προϊόντων στα επόμενα έτη.
 • Λειτουργική αποδοτικότητα: Αύξηση της παραγωγικότητας με σκοπό την μείωση του κόστους παραγωγής.
 • Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση: Έμφαση στην βιωσιμότητα και στην κοινωνική ενεργοποίηση.
 • Βελτιστοποίηση των μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης.

Η διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι η ανταγωνιστική παραγωγική βάση, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εφοδιασμού, οι ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις και η επάρκεια χρηματοοικονομικής ρευστότητας είναι σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, που θα επιτρέψουν την συνέχιση της επιτυχούς πορείας της Loulis Food Ingredients, την απρόσκοπτη υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου 2023-2025 και την διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας του ομίλου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Όμιλος Costa Lazaridi: Αύξηση πωλήσεων, μέσω εξαγωγών σε τρίτες χώρες – Πάνω από 20 εκατ. ευρώ ο συνολικός τζίρος του 2022

Αύξηση πωλήσεων κατά 22,17% σημείωσε ο Όμιλος Costa Lazaridi το 2022, συγκριτικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2021. Ο Όμιλος ξεπέρασε το… φράγμα των 20 εκατ. ευρώ στις πωλήσεις.

Η αύξηση πωλήσεων του Ομίλου Costa Lazaridi εκτιμάται ότι οφείλεται στην ενίσχυση των πωλήσεων, όσο και των αποσταγμάτων, ιδίως στον τομέα των εξαγωγών προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου σημειώθηκε αύξηση τζίρου κατά 52,99%.

Οι εγχώριες πωλήσεις για το 2022 έφθασαν τα 15,74 εκατ. ευρώ, με ετήσια μεταβολή προς τα επάνω κατά 19,81%, ενώ οι πωλήσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν κατά 22,54%, ξεπερνώντας τα 2,79 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, ο τομέας των εξαγωγών σημείωσε αύξηση πωλήσεων κατά 31,68%, από τα 3,26 εκατ. ευρώ του 2021 σε 4,29 εκατ. ευρώ την περσινή χρονιά.

Ο Όμιλος Κώστα Λαζαρίδη συνέχισε και το 2022 τις σημαντικές επενδύσεις του 2021 σε πάγια και εξοπλισμό, οι οποίες είχαν εγκριθεί ως αναγκαίες για την ενίσχυση της παραγωγής. Ανάμεσά τους, η εγκατάσταση νέων αμπελώνων ξεπέρασε τα €471.000. Η αντίστοιχη επένδυση του 2021 είχε ανέλθει μόλις σε €240.000.

Οι… σκόπελοι του 2022 που ξεπεράστηκαν
Τα μεικτά κέρδη του Ομίλου Costa Lazaridi επηρεάστηκαν θετικά από την αύξηση πωλήσεων, ξεπερνώντας τον… σκόπελο της αλματώδους αύξησης των τιμών πρώτων και δευτερογενών υλών, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,1%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2021. Αντίστοιχα, το περιθώριο μεικτού κέρδους στην οικονομική χρήση 2022 αυξήθηκε σε σχέση με εκείνο της προηγούμενης χρήσης: 37,85%, έναντι 36,67%.

Σημειώνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του 2022 σε επίπεδο Ομίλου είναι επιβαρυμένα από τις ζημιές που ανέκυψαν λόγω της εκρίζωσης αμπελώνων που κρίθηκε ότι έχρηζαν αναδιάρθρωσης. Η συγκεκριμένη ενέργεια κοστολογήθηκε περίπου στα €778.000 στη διετία, εκ των οποίων €315.000 εγγράφηκαν στον ισολογισμό του 2022.

Το μεικτό κέρδος από το σύνολο των δραστηριοτήτων αυξήθηκε κατά 1.64 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021 και το τελικό περιθώριο μεικτού κέρδους ανήλθε σε 38,69%, έναντι 37,28% το 2021. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου μειώθηκαν κατά 17%, από τα 3,38 εκατ. ευρώ του 2021, σε 2,8 εκατ. ευρώ. Ο Όμιλος εμφάνισε αύξηση ιδίων κεφαλαίων κατά 10,13%, από €30.076.673 το 2021 σε €33.123.776 το 2022. Ωστόσο, ταυτόχρονα αυξήθηκε το καθαρό χρέος του Ομίλου κατά 30,14%, από €7.316.912 το 2021 σε €9.522.503 το 2022, με τις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις να είναι εκείνες που εμφανίζονται περισσότερο αυξημένες, τόσο ποσοστιαία, όσο και κατ’ απόλυτη τιμή.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου έφθασαν τα 3,74 εκατ. ευρώ το 2022, έναντι 3 εκατ. ευρώ το 2021. Η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων οφείλεται στην αύξηση πωλήσεων, που, με τη σειρά της, οδήγησε σε αυξημένα μεικτά κέρδη, τα οποία υπερκάλυψαν την αύξηση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης.

Αύξηση μεικτών κερδών κατά 26,2% για την Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη ΑΕ
Σε επίπεδο εταιρείας, η μεταβολή των οικονομικών αποτελεσμάτων είναι σχεδόν αντίστοιχη με αυτή του Ομίλου: Τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 26,2% περίπου, σε σχέση με το 2021 και το περιθώριο μεικτού κέρδους -από όλες τις δραστηριότητες- αυξήθηκε στο 38,1% (37,1% το 2021). Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3,68 εκατ. ευρώ, έναντι 2,96 εκατ. ευρώ το 2021. Επίσης, η κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας «παραμένει πολύ ικανοποιητική», επειδή οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις της, αφαιρουμένων των χρηματικών διαθεσίμων και ισοδύναμων, ανέρχονταν στις 31.12.2022 σε ποσοστό καθαρής θέσης σε 28,87% στο τέλος του 2022, έναντι 24,42% στην ολοκλήρωση του 2021. οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 22,3%, στα 19,9 εκατ. ευρώ, έναντι 16,27 εκατ. ευρώ το 2021.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Κώδικας Δεοντολογίας για ανακοινώσεις μείωσης της τιμής: Οι εκπτώσεις, οι τιμές αναφοράς και οι κυρώσεις για τους παραβάτες

Τον Κώδικα Δεοντολογίας για ανακοινώσεις μείωσης της τιμής έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Ανάπτυξης, δίνοντας κατευθυντήριες γραμμές στις επιχειρήσεις σχετικά με τον ορθό τρόπο επικοινωνίας της πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με μειωμένη τιμή ή με πρόσθετο όφελος ή με προσδοκία οφέλους κατά τη διάρκεια εκπτώσεων, προσφορών, προωθητικών ενεργειών ή άλλων συναφών πρακτικών.

Όπως σημειώνεται στον Κώδικα Δεοντολογίας, ανακοίνωση μείωσης της τιμής είναι κάθε ανακοίνωση του εμπόρου ότι έχει μειώσει την τιμή που χρεώνει για ένα προϊόν ή υπηρεσία, που μπορεί να έχει τη μορφή:

 • Ποσοστού (%), π.χ. «20 % έκπτωση»
 • Συγκεκριμένου ποσού, π.χ. «10 ευρώ έκπτωση»
 • Αναγραφής νέας (χαμηλότερης) τιμής μαζί με την αναγραφή της προγενέστερης
  (υψηλότερης) τιμής που εφαρμόστηκε, π.χ. «τώρα 50 ευρώ, πριν 100 ευρώ»
 • Άλλων διαφημιστικών πρακτικών, όπως «αγοράστε σήμερα χωρίς να πληρώσετε
  τον ΦΠΑ»
 • Αναφορών σε υψηλότερη τιμή ως μελλοντική κανονική τιμή (π.χ εξαιρετική τιμή εκκίνησης 99 ευρώ – από τον επόμενο μήνα 129 ευρώ).

Ωστόσο, δε συνιστούν ανακοινώσεις μείωσης τιμών:

 • Γενικοί ισχυρισμοί εμπορικής προώθησης που συγκρίνουν την τιμή του πωλητή με την τιμή άλλων πωλητών χωρίς να επικαλούνται μείωση της τιμής ή να δημιουργούν αυτήν την εντύπωση.
 • Προγράμματα επιβράβευσης πελατών και προσωπικές μειώσεις τιμών.
 • Προσφορές βάσει των οποίων με την αγορά ο καταναλωτής αποκτά και ένα δωρεάν αγαθό π.χ 1+1 δώρο, 2 στην τιμή του ενός, το δεύτερο προϊόν στη μισή τιμή.

Πώς υπολογίζεται η τιμή αναφοράς
Ο γενικός κανόνας για τη μείωση της τιμής είναι υποχρεωτικά αναγράφεται ρητά η προγενέστερη τιμή ή τιμή αναφοράς βάσει της οποίας εφαρμόζεται η έκπτωση. Η τιμή αναφοράς είναι η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά την περίοδο των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Σημειωτέον ότι οι τιμές προσφοράς μικρής διάρκειας (π.χ. για μόνο μία ημέρα) πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της τιμής αναφοράς για επακόλουθες μειώσεις τιμών.

Επισημαίνεται ότι οι κανόνες αυτοί δεν εφαρμόζονται για νωπά και ευαλλοίωτα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα τα οποία, από τη φύση τους ή στο στάδιο της μεταποίησης, ενδέχεται να καταστούν ακατάλληλα προς πώληση εντός τριάντα ημερών από τη συγκομιδή, την παραγωγή ή τη μεταποίηση.

Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι οι έμποροι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την προτεινόμενη λιανική τιμή/συνιστώμενη τιμή καταλόγου ως προγενέστερη τιμή/τιμή αναφοράς για την ανακοίνωση μείωσης τιμής.

Τι ισχύει για την προσωπική έκπτωση
Οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν προγράμματα επιβράβευσης ή να προσφέρουν προσωπική έκπτωση στους πελάτες τους. Με δεδομένο ότι σε αυτή την περίπτωση δεν προβαίνουν σε ανακοίνωση μείωσης της τιμής, δεν υπάρχει υποχρέωση μνείας της τιμής αναφοράς. Ωστόσο, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον τρόπο προώθησης για να παρακάμψουν τους κανόνες για την ανακοίνωση μείωσης τιμής. Εάν πράγματι προσφέρουν ή διαφημίζουν την «προσωπική» έκπτωση σε όλους ή σε μεγάλο αριθμό προσώπων, ισχύει η υποχρέωση παράθεσης της τιμής αναφοράς.

Σημειωτέον ότι ένα κουπόνι σε φυλλάδιο ή εφημερίδα ή προσφορές όπως «αυτό το Σαββατοκύριακο, 20% έκπτωση σε όλα, μόνο για πελάτες με κάρτα πελάτη», δε συνιστούν προσωπική έκπτωση και άρα εφαρμόζονται οι κανόνες για την ανακοίνωση μείωσης της τιμής.

Να σημειωθεί ότι δηλώσεις όπως «η έκπτωση υπολογίζεται στο ταμείο» ή αντίστροφα «η έκπτωση περιλαμβάνεται ήδη στην τιμή» δεν επιτρέπονται.

Πρόστιμα έως 3 εκατ. ευρώ
Σε περίπτωση παράβασης των άρθρων για τις αθέμιτες εμπορικές, πρακτικές επιβάλλονται από τη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή κυρώσεις που ξεκινούν από σύσταση και καταλήγουν σε πρόστιμο έως 1.500.000 ευρώ. Αν όμως εντός της τελευταίας πενταετίας πριν από την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου έχουν εκδοθεί σε βάρος του ίδιου προμηθευτή, πωλητή, παραγωγού ή διανομέα περισσότερες από μία αποφάσεις επιβολής προστίμου, για παραβάσεις είτε του παρόντος νόμου είτε άλλων νόμων που παραπέμπουν για την επιβολή κυρώσεων στο ίδιο άρθρο, το ανώτατο ύψος του προστίμου ορίζεται σε 3.000.000 ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter