Σύμφωνα με την υπό παρουσίαση προσεχώς έκθεση του ΙΟΒΕ για την ελληνική βιομηχανία τροφίμων-ποτών, ο σχετικός κλάδος κατέχει την πρώτη θέση από άποψη αξίας παραγωγής στη μεταποιητική βιομηχανία της χώρας, με μερίδιο 25% επί του συνόλου της, ενώ η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία που παράγει στο μεν σύνολο της ελληνικής οικονομίας είναι 3% στο δε σύνολο της μεταποίησης 24%.

Επίσης, ο ετήσιος κύκλος εργασιών της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων-ποτών ανέρχεται σε 14,2 δισ. ευρώ, με κορυφαίους κλάδους της, κατά σειρά μεγέθους μεριδίων σε αξία (στοιχεία 2013), τους κλάδους των γαλακτοκομικών και της αρτοποιίας-αλευρωδών (από 17% έκαστος), των ποτών (13%), άλλων ειδών διατροφής (12%), των οπωροκηπευτικών (12%) και του κρέατος (11%), ενώ απασχολεί το 30,8% του συνολικού εργατικού δυναμικού της χώρας στη μεταποίηση, δηλαδή περί τους 360.000 εργαζόμενους άμεσα και έμμεσα.

Στην έρευνα του ΙΟΒΕ αναφέρεται ότι τα εγχωρίως παραγόμενα είδη διατροφής γενικά κατέχουν την πρώτη θέση στις ελληνικές εξαγωγές, αξίας περίπου 6,25 δισ. ευρώ ετησίως που αντιστοιχούν σε ποσοστό 25% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. Οι εξαγωγές ειδικά της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων-ποτών αντιστοιχούν στο 18% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, ανερχόμενες σε 4,5 δισ. ευρώ ετησίως με τάση περαιτέρω αύξησης.

Όπως σημειώνεται, εξάλλου, επί γενικού συνόλου 16.180 επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παραγωγή τροφίμων στη χώρα οι βιομηχανικές ΑΕ και ΕΠΕ ανέρχονται σε 1.225. Σχετικά με τον αριθμό των ελληνικών Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), στην έρευνα του ΙΟΒΕ αναφέρεται ότι είναι 121. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των ειδών διατροφής στη δαπάνη του μέσου οικογενειακού προϋπολογισμού (στοιχεία 2014), η έρευνα την προσδιορίζει στο 16,8%.