Το αποτελεσματικότερο εργαλείο για τη βελτίωση των επιχειρηματικών επιδόσεων σε συγκεκριμένους τομείς στρατηγικής δράσης της επιχείρησης μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της είναι το πρότυπο Investors in People.

Ως το κυρίαρχο πρότυπο διεθνώς για τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, επιδρά στη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών των επιχειρήσεων και οργανισμών, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση αλλαγών και στην ικανοποίηση/δέσμευση των εργαζομένων. Η ΕΕΔΕ, ως εθνικός εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού Πιστοποίησης Investors in People International, προσκαλεί επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανεξάρτητα λειτουργικά τμήματα αυτών από τον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα να πιστοποιηθούν με το πρότυπο Investors in People. Αναλυτική παρουσίασή του μπορεί να διοργανωθεί στις εγκαταστάσεις κάθε ενδιαφερόμενου, κατόπιν συνεννόησης.