Έτσι προσδιόρισαν το κλίμα των προσδοκιών για το πρώτο εξάμηνο του 2018 των στελεχών του κλάδου –λιανεμπορίου και προμηθευτών– τα αποτελέσματα της τέταρτης κυλιόμενης σχετικής εξαμηνιαίας έρευνας τάσεων του ΙΕΛΚΑ, που διεξήχθη μεταξύ 15 και 25 Ιανουαρίου με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, σε δείγμα 158 ανώτερων και ανώτατων στελεχών διαφόρων διευθύνσεων και αρμοδιοτήτων.

Σε σχέση με τις προσδοκίες τους για τις πωλήσεις του κλάδου, πρώτη φορά κατεγράφη πλειοψηφική εκτίμηση περί αυξητικής τάση τους σε ποσοστό 34% έναντι 25% ότι θα μειωθούν και 41% ότι θα μείνουν αμετάβλητες. Μεσοσταθμικά οι ερωτώμενοι εκτίμησαν ότι η εν λόγω τάση θα είναι της τάξης του 0,2%, επισημαίνοντας τη συνάρτηση πωλήσεων με τις ψυχολογικές διαθέσεων των αγοραστών και τη γενικότερη οικονομική και κοινωνική κατάσταση.

Τα στελέχη της βιομηχανίας τροφίμων είναι αρκετά πιο αισιόδοξα για την εξέλιξη των πωλήσεων από τους συναδέλφους τους στη λιανική σε ποσοστά 43% έναντι 25% αντίστοιχα. Επίσης, για πρώτη φορά από το 2016 καταγράφηκε θετική τάση ως προς την αποτίμηση των οικονομικών εξελίξεων της χώρας το προηγούμενο εξάμηνο. Ειδικότερα, σε ποσοστό 40% τα στελέχη εκτίμησαν την οικονομική κατάσταση αμετάβλητη, στο 38% ότι χειροτέρεψε και στο 22% ότι βελτιώθηκε.

Στην προηγούμενη καταγραφή (Ιούλιος 2017) κατά το 81% θεωρούσαν ότι η οικονομική κατάσταση είχε χειροτερέψει. Ως προς τις αξιολογήσεις των δέκα σημαντικότερων προβλημάτων των προμηθευτών και του λιανεμπορίου και πάλι καταγράφηκε ως βασικό πρόβλημα η αβεβαιότητα περιβάλλοντος, πράγμα που αποδίδεται γενικότερα στις εσωτερικές εξελίξεις, αλλά και τις αλλαγές στον κλάδο διεθνώς και την Ελλάδα. Ο υψηλός ΦΠΑ, που στις προηγούμενες μετρήσεις καταγραφόταν ως το κύριο πρόβλημα, εξακολουθεί να έχει σημασία με 46%. Το πρόβλημα των μειωμένων πωλήσεων παρουσιάζει ύφεση, με 43% έναντι 59% το προηγούμενο εξάμηνο.

Η χαμηλή κερδοφορία παραμένει σημαντικό πρόβλημα (38%), πράγμα που σχετίζεται με την υψηλή τάση των προσφορών, την ακρίβεια του δανεισμού και τον υψηλό ανταγωνισμό. Την πεντάδα των κύριων προβλημάτων συμπληρώνουν οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες λόγω κρίσης (32%), τα ανταγωνιστικά δίκτυα πωλήσεων, οι συνεχείς προσφορές, τα ψηφιακά μέσα κ.λπ.