Ένα δύσκολο και ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων (βιομηχανία και λιανεμπόριο) και μία κατάσταση, η οποία είναι δύσκολο να αναστραφεί άμεσα, δείχνει η κυλιόμενη Έρευνα Τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG του ΙΕΛΚΑ, που διεξήχθη μεταξύ 25ης Ιανουαρίου και 6ης Φεβρουαρίου, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε δείγμα 150 ανώτερων και ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων του κλάδου. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος στο λιανεμπόριο τροφίμων και προσδοκίες για αύξηση των πωλήσεων σε αξία, αλλά τη μείωσή τους σε όγκο. Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα από την καταγραφή των προσδοκιών για το πρώτο εξάμηνο του 2023 δείχνουν: Αύξηση των πωλήσεων το προαναφερθέν διάστημα (2%) συγκριτικά με το αντίστοιχο του 2022, αλλά και συνολικά το 2023 (2,3%). Αντίστοιχα μείωση όγκου πωλήσεων (-2,2%) σε ετήσια βάση. Αναφορικά με τις προσδοκίες για τις πωλήσεις του κλάδου, για το 70% των ερωτηθέντων οι πωλήσεις του κλάδου θα αυξηθούν το επόμενο εξάμηνο, ενώ μόλις κατά το 11% δήλωσαν ότι θα παρουσιάσουν μείωση. Το οικονομικό κλίμα παρουσιάζει ακόμα πιο βελτιωμένη εικόνα.

Ο δείκτης καταγράφηκε στο 0,39, αρκετά βελτιωμένος συγκριτικά με την προηγούμενη μέτρηση. Ακόμη, στην πλειονότητά τους οι επιχειρήσεις (ποσοστό 34%) αναμένουν καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα ως προς την κερδοφορία τους το 2023, ενώ κατά το 17% αναμένουν χειρότερο οικονομικό αποτέλεσμα. Πρακτικά η μία στις επτά επιχειρήσεις του κλάδου του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας τροφίμων αναμένει ζημιές το 2023, ενώ λίγο περισσότερες από μία στις δύο αναμένουν κέρδη, αλλά και από αυτές που αναμένουν κέρδη, οι περισσότερες από τις μισές αναμένουν οριακά κέρδη (κάτω του 2%). Kύριο ρόλο σε αυτό έχει η αύξηση του κόστους και η προσπάθεια συγκράτησης των τιμών: 9 στις 10 επιχειρήσεις έχουν απορροφήσει έστω μέρος των ανατιμήσεων που έχουν λάβει από τους προμηθευτές. Το ποσοστό που έχει απορροφηθεί από τις επιχειρήσεις είναι μεσοσταθμικά της τάξης του 23%. Το 27% των επιχειρήσεων έχει απορροφήσει έως 10% των ανατιμήσεων, το 42% έχει απορροφήσει 10%-25%, το 20% έχει απορροφήσει 25%-50% και το 12% άνω του 50%.