Η εγχώρια αγορά (πωλήσεις σε αξία) των προϊόντων private label αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 11% την περίοδο 2007-2011, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ICAP. Περαιτέρω άνοδος 4%-5% εκτιμάται και για το 2012.

Ο βαθμός διείσδυσής τους στο σύνολο των πωλήσεων των επιχειρήσεων του κλάδου (σούπερ μάρκετ και cash & carry) εκτιμάται ότι κυμάνθηκε στο 20%. Στην κατηγορία κυριαρχούν τα τρόφιμα, με ποσοστό συμμετοχής περίπου 66% το 2011. Ακολουθούν οι κατηγορίες των προϊόντων καθημερινής συντήρησης του νοικοκυριού (απορρυπαντικά, χαρτικά, καθαριστικά), με ποσοστό 13%, και των πάσης φύσεως χρηστικών ειδών του νοικοκυριού και των ειδών ένδυσης, με ποσοστό περίπου 11,5%.

Ο βαθμός διείσδυσης των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, ο οποίος εκφράζεται με τον λόγο των πωλήσεων PL ως ποσοστό επί του συνόλου των πωλήσεων των σούπερ μάρκετ και των cash and carry, διαμορφώθηκε στο 20,7% το 2011 από 18,8% το 2010.Στο πλαίσιο της μελέτης, η χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και cash & carry που διαθέτουν PL (βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 55 εταιρειών) έδειξε ότι: α) Το σύνολο του ενεργητικού των επιχειρήσεων του δείγματος παρουσίασε οριακή αύξηση (0,9%) το 2011, σε σχέση με το 2010, ενώ τα ίδια κεφάλαια εμφάνισαν σημαντική μείωση (19%) την ίδια περίοδο.

Οι μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις τους αυξήθηκαν κατά 63%, ενώ οι βραχυπρόθεσμες μειώθηκαν κατά 6% περίπου. β) Οι συνολικές πωλήσεις των 55 επιχειρήσεων παρουσίασαν οριακή αύξηση (1%) το 2011, σε σχέση με 2010. Το μικτό κέρδος παρέμεινε ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα (μείωση 0,6%).

Ωστόσο, η αύξηση των λοιπών λειτουργικών εξόδων κατά 7,3%, σε συνδυασμό με την αύξηση των χρηματοοικονομικών δαπανών τους, οδήγησε στην εμφάνιση αρνητικού λειτουργικού αποτελέσματος το 2011. Εντέλει, το καθαρό αποτέλεσμα των εταιρειών του δείγματος ήταν ζημιογόνο το 2011, ενώ το 2010 ήταν κερδοφόρο. Τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 64,4% το ίδιο έτος.