Μείωση εμφανίζει από το 2009 και μετά η αγορά των αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης. Η αξία της συνολικής αγοράς τους μειώθηκε περίπου κατά 8% το 2013 σε σχέση με το 2012, τάση η οποία συνεχίστηκε και το 2014, σύμφωνα με την πρόσφατη κλαδική μελέτη της ICAP. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη συνολική αξία της αγοράς τo 2013 είχαν οι αλυσίδες με βάση το snack-sandwich.

Σύμφωνα με τη σχετική κλαδική μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της ICAP, ο κλάδος των οργανωμένων αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης –με τουλάχιστον 4 καταστήματα η καθεμία υπό κοινό εμπορικό σήμα– χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, εξαιτίας της πληθώρας των μεμονωμένων επιχειρήσεων του είδους που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια.

Τον κλάδο στη χώρα μας η ICAP τον κατανέμει σε τέσσερις επιμέρους κατηγορίες επιχειρήσεων: τις αλυσίδες εστιατορίων με βάση α) το burger, β) την πίτσα, γ) τα snack-sandwich και δ) το σουβλάκι, αν και σε αρκετές περιπτώσεις κάποια αλυσίδα που ανήκει στη μια κατηγορία προσφέρει και γεύματα που χαρακτηρίζουν άλλη (πχ μια πιτσαρία πιθανώς προσφέρει και πιάτα burger). Όπως εκτιμάται, λοιπόν, η ζήτηση για υπηρεσίες εστίασης γενικότερα συνδέεται και με την εξέλιξη της τελικής καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών, που μειώνεται τα τελευταία χρόνια.

Γενικότερα, χαρακτηριστικό του κλάδου τα τελευταία χρόνια είναι η μείωση του αριθμού των καταστημάτων του, καθώς και η αποχώρηση ορισμένων αλυσίδων από την αγορά, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης να είναι σχετικά μικρός, ιδιαίτερα σε ορισμένες κατηγορίες. Οι πωλήσεις σε αξία του κλάδου την περίοδο 1992-2008 ακολούθησαν ανοδική πορεία, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 15,1%. Ωστόσο, από το 2009 είναι διαρκώς πτωτικές.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις το 2011 μειώθηκαν κατά 11,1%, το 2012 κατά 18,1%, ενώ το 2013 το ποσοστό μείωσης διαμορφώθηκε στο 7,9%. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2014 η συνολική αξία της αγοράς κινήθηκε πτωτικά, αλλά με μικρότερο ρυθμό. Η μείωση του μεγέθους της αγοράς δεν συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με μια ανάλογη μείωση του όγκου της κατανάλωσης, αλλά βρίσκεται και σε συνάρτηση με τη συγκράτηση ή μείωση (ως ένα βαθμό) των τιμών πώλησης ορισμένων ειδών. Η κατηγορία του burger εμφάνισε μείωση 9,8% την περίοδο 2013/12, της πίτσας 11,9% και των snack-sandwich 3,3%. Την ίδια περίοδο τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη συνολική αξία πωλήσεων του κλάδου είχαν οι αλυσίδες τύπου snack-sandwich, με μερίδιο 40,3%. Ακολούθησε η κατηγορία του burger με ποσοστό 35,5%.

Χρηματοοικονομική ανάλυση
Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε χρηματοοικονομική ανάλυση αντιπροσωπευτικού δείγματος 11 επιχειρήσεων του κλάδου. Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού που προέκυψε, συμπεραίνεται ότι το σύνολο του ενεργητικού των εταιρειών μειώθηκε κατά 11,6% το 2013, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Εντονότερη ήταν η μείωση των ιδίων κεφαλαίων το ίδιο διάστημα (-54,9%). Οι μεσο- μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν το 2013 κατά 2,7%, ενώ μικρή άνοδο είχαν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις την ίδια περίοδο, σε ποσοστό 3,9%.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των 11 εταιρειών υποχώρησε κατά 12,6% το 2013/2012, ενώ με μικρότερο ρυθμό μειώθηκε το συνολικό μικτό κέρδος (-8,8%).Το λειτουργικό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό και τα δύο εξεταζόμενα έτη, βελτιωμένο, ωστόσο, το 2013 λόγω της μείωσης των χρηματοοικονομικών δαπανών και των λειτουργικών εξόδων. Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο τη διετία 2012-2013.