Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις σχετικά με τις περσινές επιδόσεις των επιχειρήσεων, βάσει δείγματος 164 βιομηχανικών επιχειρήσεων, 188 εμπορικών και 231 παροχής υπηρεσιών (εξαιρουμένων τραπεζών-ασφαλειών) που μελετά η ICAP, προκύπτει ότι το 2014 ο συνολικός κύκλος εργασιών τους υποχώρησε κατά 3%, ενώ η αδυναμία σημαντικής περικοπής του κόστους τους, πίεσε έντονα τα μικτά κέρδη τους και επιδείνωσε το λειτουργικό τους αποτέλεσμα (-16,6%).

Ωστόσο, το τελικό καθαρό αποτέλεσμα των 630 αυτών εταιρειών, σύμφωνα με την ICAP, ήταν κερδοφόρο, τα δε κέρδη προ φόρου ήταν αυξημένα κατά 4,4%, καθώς σε μεγάλο βαθμό προήλθε από τη δραστική αύξηση των μη λειτουργικών εσόδων τους. Σε επίπεδο κερδών EBITDA, όμως, υπήρξε μείωση σχεδόν κατά 12,8% το 2014, σε σχέση με το 2013. Σε ό,τι αφορά το σύνολο του ενεργητικού τους αυξήθηκε κατά 2,8% το 2014, γεγονός που προήλθε κατά κύριο λόγο από τη βελτίωση των διαθεσίμων, ενώ τα λοιπά στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού τους υποχώρησαν και η αξία των παγίων τους παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή. Από την άλλη πλευρά, τα ίδια κεφάλαιά τους διευρύνθηκαν το 2014 κατά 3,2%. Σχετικά με τις συνθήκες χρηματοδότησης, η ICAP διαπιστώνει σημαντική υποχώρηση (-14,4%) στις βραχυπρόθεσμες οφειλές προς τις τράπεζες και μεγάλη αύξηση κατά 22,9% στο επίπεδο των μεσο-μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός τομέας εμφάνισε πέρυσι τις δυσμενέστερες επιδόσεις, καθώς οι πωλήσεις του μειώθηκαν κατά 6,21% και τα μικτά του κέρδη κατά 18,7%, συγκριτικά με το 2013, ενώ τα κέρδη EBITDA κατέγραψαν πτώση 51,5%, η αξία του συνόλου ενεργητικού μείωση 1,8%, προερχόμενη κυρίως από την αντίστοιχη μείωση των αποθεμάτων, και τα ίδια κεφάλαια συρρίκνωση κατά 9%. Οι μεν μεσο-μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του τομέα μειώθηκαν κατά 6,2%, οι δε συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν αυξημένες παρότι οι βραχυπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες παρέμειναν σταθερές σε σχέση με το 2013.

Με καλύτερες επιδόσεις το εμπόριο
Τις καλύτερες συγκριτικά επιδόσεις πέρυσι τις εμφάνισε ο τομέας του εμπορίου. Η υποχώρηση του κύκλου εργασιών του ήταν οριακή, τα δε κέρδη προ φόρου κατέγραψαν πολύ έντονη αύξηση, με συνέπεια το θετικό καθαρό αποτέλεσμα ολόκληρου του δείγματος των 630 εταιρειών να οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά σε αυτόν τον τομέα. Ειδικότερα, όπως προκύπτει, ο τομέας εμφάνισε οριακή μείωση πωλήσεων και μικτών κερδών, κατά 0,58% και 0,49% αντίστοιχα, αλλά η συμπίεση των «λοιπών λειτουργικών εξόδων» του είχε καθοριστική επίδραση, αφού το λειτουργικό αποτέλεσμά του αυξήθηκε κατά 26,7% έναντι του 2013. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε μεγάλη βελτίωση των κερδών προ φόρου του τομέα κατά 72,7%, ενώ τα κέρδη EBITDA κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 8%. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η επίτευξη υψηλής κερδοφορίας των εμπορικών επιχειρήσεων του δείγματος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη συμμετοχή της εταιρείας Jumbo AE –υψηλών επιδόσεων επί σειρά ετών.

Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία του ενεργητικού, διαπιστώθηκε αύξηση των συνολικών κεφαλαίων κατά 6,4%. Σχετικά με τα στοιχεία του παθητικού, διαπιστώθηκε διεύρυνση κατά 10,8% των ιδίων κεφαλαίων. Ωστόσο, ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η δραστική αύξηση των μεσο-μακροπροθέσμων υποχρεώσεων, με συνέπεια τον υπερδιπλασιασμό τους σε σχέση με το 2013. Παράλληλα, οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις των εμπορικών επιχειρήσεων υποχώρησαν, ιδιαίτερα οι βραχυπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες, οι οποίες συρρικνώθηκαν κατά 46,9%. Στον τομέα των εταιρειών παροχής υπηρεσιών (πλην τεχνικών εταιρειών), ενώ ο κύκλος εργασιών τους υποχώρησε κατά 4,26% το 2014, το κόστος τους παρέμεινε αμετάβλητο, με συνέπεια την έντονη μείωση του μικτού κέρδους τους και τη δραστική επιδείνωση (-44,2%) του λειτουργικού τους αποτελέσματος. Τα κέρδη προ φόρου του τομέα κατέγραψαν πτώση της τάξης του 55% έναντι του 2013. Σε επίπεδο κερδών EBITDA διαπιστώθηκε μείωση κατά 5,7%. Το σύνολο ενεργητικού των εταιρειών του τομέα σημείωσε μικρή αύξηση 2,7%, ενώ τα ίδια κεφάλαιά τους αυξήθηκαν αισθητά κατά 11,1%. Οι μεταβολές στις υποχρεώσεις τους ήταν μικρές.