Οι πρώτες τεκμηριωμένες ενδείξεις για την πορεία των επιχειρήσεων το 2012 προκύπτουν από έρευνα της ICAP, βάσει ανάλυσης ισολογισμών και ποτελεσμάτων 762 επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα (δημοσιεύτηκαν μέχρι τις 30 Ιουνίου πέρυσι).

Από τις 762 επιχειρήσεις, 208 είναι βιομηχανικές, 202 εμπορικές και 352 παροχής υπηρεσιών (πλην τραπεζών-ασφαλειών) και τα μεγέθη τους το 2012 (1/7/2011-30/6/2012) συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα του 2011 (1/7/2010-30/6/2011). Ο μόνος τομέας που παρουσίασε θετικό αποτέλεσμα κερδών προ φόρων ήταν το εμπόριο, αλλά αυτό οφείλεται ουσιαστικά σε μία μεγάλη επιχείρηση με υψηλή κερδοφορία, τη Jumbo. Βάσει των ενοποιημένων αποτελεσμάτων των 762 επιχειρήσεων, προκύπτει συνολική μείωση πωλήσεων 6,4%, αλλά και αισθητή συγκράτηση του κόστους των πωλήσεων, πράγμα που μετρίασε την πτώση των μικτών κερδών (-4,2%).

Επίσης, υπήρξε απότομη πτώση (-50%) των «προμηθειών & λοιπών λειτουργικών εσόδων», που επέδρασε πτωτικά στα λειτουργικά τους αποτελέσματα (-59,5%). Όμως, το τελικό αποτέλεσμα ήταν βελτιωμένο, αποκλειστικά εξαιτίας της θετικής διαμόρφωσης των μη λειτουργικών στοιχείων και ιδιαίτερα της πτώσης, σχεδόν κατά 50%, των μη λειτουργικών εξόδων τους, έτσι ώστε υπήρξε εντέλει αναστροφή του τελικού αποτελέσματος: από ζημίες 15,2 εκ. ευρώ το 2011, σε κέρδη 10,6 εκ. ευρώ το 2012.

Τα συνολικά κέρδη EBITDA των 762 επιχειρήσεων του δείγματος υποχώρησαν περίπου κατά 5,9%. Επισημαίνεται ότι από τους επί μέρους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών, ο τελευταίος εμφάνισε το χειρότερο αποτέλεσμα, παρά τη μείωση των ζημιών του το τελευταίο έτος. Όσον αφορά στα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού των επιχειρήσεων, τα συνολικά τους κεφάλαια μειώθηκαν κατά 5,2% το 2012, εξαιτίας κυρίως της αντίστοιχης συρρίκνωσης (-36,9%) των διαθεσίμων τους, στοιχείο ενδεικτικό του περιορισμού της ταμειακής τους ρευστότητας. Τα ίδια κεφάλαια περιορίσθηκαν κατά 1,2%, ενώ μειώθηκαν οι συνολικές υποχρεώσεις τους (οι μεσο-μακροπρόθεσμες κατά 12,1%, οι βραχυπρόθεσμες κατά 5,4%).

Επίσης, ο μέσος όρος προθεσμίας είσπραξης απαιτήσεων διαμορφώθηκε σε 112 και παραμένει υψηλότερος του αντίστοιχου μέσου όρου εξόφλησης προμηθευτών (96 ημέρες). Οι 202 εμπορικές επιχειρήσεις εμφάνισαν σημαντική μείωση πωλήσεων (-11,6%), και των μικτών κερδών (-10,9%). Δεδομένου του περιορισμού της ζήτησης, η μείωση κατά 11,9%, των υψηλών «λοιπών λειτουργικών εξόδων» τους επέδρασε θετικά, με αποτέλεσμα να μετριαστεί η πτώση στο λειτουργικό τους περιθώριο (-7,2%). Τα κέρδη τους προ φόρων μειώθηκαν κατά 20,2%, ενώ σε επίπεδο κερδών EBITDA οι απώλειές τους ήταν -1,3%.