Τα βασικότερα προβλήματα της επιχειρηματικότητας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες και ανώτατα επιχειρηματικά στελέχη στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της ICAP για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, που διενεργήθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά (29 Οκτωβρίου -28 Νοεμβρίου 2015), είναι η «υπερβολική γραφειοκρατία/κανονισμοί» (92,2% των απαντήσεων «πολύ» και «πάρα πολύ» σημαντικό πρόβλημα), «το περίπλοκο φορολογικό σύστημα» (92,1%) και η «ασάφεια στις κυβερνητικές πολιτικές που αφορούν στις επιχειρήσεις» (90,7%).

H «οικογενειοκρατία-παραδοσιακές αντιλήψεις διοίκησης» δεν αξιολογήθηκαν ως ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα από την πλειοψηφία των γυναικών του δείγματος. Σημειώνεται ότι η σχετική πλειονότητα των εταιρειών του δείγματος (86 επιχειρήσεις) δραστηριοποιείται στο εμπόριο (43,0%). Έπονται η βιομηχανία (32,6%) και οι υπηρεσίες- λοιποί κλάδοι (24,4%). Κατά το 61,7% των εταιρειών του δείγματος είχαν τζίρο κάτω των 10 εκατ. ευρώ το 2014, ενώ κατά το 28% οι πωλήσεις τους κυμάνθηκαν μεταξύ 10-50 εκατ. ευρώ. Κατά το 55,8% των επιχειρήσεων που διευθύνονται ή/και ελέγχονται από γυναίκες απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα, ενώ οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (50-249 άτομα) αποτελούν το 32,6% των εταιρειών και οι μεγάλου μεγέθους (>250 άτομα) το 11,6%.

Εχθροί το άγχος και το στρες
Η «δημιουργία άγχους και στρες» ήταν ο μόνος παράγοντας που αξιολογήθηκε από την πλειονότητα των γυναικών (59,2%) ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό εμπόδιο που καλούνται να υπερκεράσουν, προκειμένου να ασκήσουν απρόσκοπτα τις καθημερινές δραστηριότητές τους. Ακολουθούν με χαμηλότερα ποσοστά «ο περιορισμένος χρόνος για την οικογένεια» (42,2%) και ο «υπερβολικός χρόνος εργασίας /ευθύνες» (37,7%).

Ενδιαφέρον είναι ότι «τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις για τον ρόλο και τις ικανότητες της γυναίκας» φαίνεται ότι μάλλον έχουν εξαλειφθεί στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον (80% των απαντήσεων ήταν δεν είναι «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό εμπόδιο»). Η μέση γυναίκα επιχειρηματίας/ανώτατο στέλεχος που συμμετείχε στην έρευνα έχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, βρίσκεται στην ηλικία μεταξύ 40-59 ετών και έχει οικογένεια. Οι 7 στις 10, εκτός από τη διευθυντική/διοικητική τους θέση, συνδέονται και μετοχικά με την εταιρεία τους. Προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους, αλλά και να επιτύχουν τις φιλοδοξίες τους για σταδιοδρομία σε ανώτατο επίπεδο, εργάζονται σκληρά (κατά το 58,6% άνω των 51 ωρών την εβδομάδα).

Η καριέρα πρώτη προτεραιότητα
Η καριέρα βρίσκεται «πολύ» ή «πάρα πολύ» υψηλά στις προτεραιότητες της συντριπτικής πλειονότητας των γυναικών που βρίσκονται στο ανώτατο management (97,6%). Κατά το 92,7% δηλώνουν «πολύ» ή «πάρα πολύ» ικανοποιημένες από την έως τώρα επαγγελματική τους εξέλιξη, ενώ κατά το 59,7% εκτιμούν ότι θα έχουν διευρύνει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες την επόμενη πενταετία. Η έρευνα έδειξε ότι τα κίνητρα που οδηγούν τις γυναίκες στο επιχειρείν και την καριέρα σε ανώτατο επίπεδο είναι κυρίως η προσωπική ικανοποίηση και ανάπτυξη (93,4%), καθώς και η δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις και να καινοτομούν (92,2%). Κατά το 44,7% θεωρούν ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα και η σταδιοδρομία των γυναικών σε ανώτατες διοικητικές/διευθυντικές θέσεις έχει αναπτυχθεί σε μέτριο βαθμό στην Ελλάδα.

Παρά την τρέχουσα αρνητική οικονομική συγκυρία, το 50,7% των γυναικών του δείγματος εκτιμούν ότι οι εταιρείες που διευθύνουν θα παρουσιάσουν αύξηση του κύκλου εργασιών το 2015 σε σχέση με το 2014. Μάλιστα, οι γυναίκες της έρευνας εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξες για την πορεία των πωλήσεών τους και το 2016, καθώς περίπου δυο στις τρεις προβλέπουν αύξηση. Οι βασικοί άξονες της επιχειρηματικής στρατηγικής που θα ακολουθήσουν την επόμενη τριετία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των εταιρειών που διευθύνουν, αφορούν σε ενέργειες για τη μείωση των τιμών πώλησης, την επέκταση των εγκαταστάσεων με την ίδια δραστηριότητα και τον περιορισμό/κατάργηση των μη κερδοφόρων δραστηριοτήτων.