Ενισχύεται συνεχώς η διείσδυση των γυναικών στις διοικητική ιεραρχία των ελληνικών επιχειρήσεων και δη κατά 5% την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με την πρόσφατη δειγματοληπτική έρευνα της ICAP για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, που διενεργήθηκε για όγδοη χρονιά, επικεντρωμένη στη γυναίκα μάνατζερ.

Στην έρευνα συμμετείχαν γυναίκες μάνατζερ από 144 επιχειρήσεις μεταξύ των 1.200 μεγαλύτερων εταιρειών διαφόρων κλάδων της ελληνικής οικονομίας, που διευθύνονται από γυναίκες.

Σύμφωνα με την έρευνα, 8.577 εταιρείες διοικούνται από γυναίκες επί συνόλου 34.473 ελληνικών επιχειρήσεων που δημοσιεύουν ισολογισμό, ήτοι η μία στις τέσσερις (24,9% έναντι 24,2% στην προηγούμενη έρευνα). Βασικό χαρακτηριστικό του γυναικείου μάνατζμεντ είναι ότι ασκείται κυρίως σε εταιρείες κύκλου εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ, όπου το ποσοστό του ανέρχεται στο 26% έναντι 10% σε επιχειρήσεις κύκλου εργασιών άνω των 50 εκατ. ευρώ. Άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι το γυναικείο μάνατζμεντ συνδέεται με πολύ καλύτερες επιδόσεις κερδοφορίας, καθώς το 2017 οι τέτοιας διοίκησης εταιρείες πέτυχαν περιθώριο μικτού κέρδους 28,5% έναντι 23,9% του συνόλου των εταιρειών και περιθώριο καθαρού κέρδους 5% έναντι αντιστοίχως 3,3%.

Η έρευνα έδειξε, επίσης, ότι οι γυναίκες μάνατζερ στις 1.200 μεγαλύτερες εταιρείες κατά το 89% είναι απόφοιτες ΑΕΙ και μάλιστα οι μισές από αυτές κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Οι ίδιες θεωρούν ότι υπερτερούν από τους άνδρες συναδέλφους τους στον τομέα της κατανόησης των διοικουμένων, στις επικοινωνιακές δεξιότητες και από άποψη διορατικότητας, ενώ θεωρούν ως τη σημαντικότερη ανταμοιβή τους την προσωπική ανάπτυξη (70%), την καταξίωση και αναγνώριση τους στο επαγγελματικό περιβάλλον (52%).