Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης για τις επιχειρήσεις του κλάδου είναι η ρευστότητά τους, καθώς αντικατοπτρίζει ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με την απόδοση της λειτουργίας τους, αλλά και σημαντικές επιχειρηματικές εξελίξεις στον κλάδο. Διαχρονικά, λοιπόν, η πεποίθηση είναι ότι η ρευστότητα λόγω της οικονομικής κρίσης έχει πληγεί, αλλά αυτή η άποψη διαφέρει σημαντικά από την εικόνα που καταγράφεται, τόσο στην ετήσια έκδοση Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2018 όσο και στις προηγούμενές της.

Eιδικότερα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα που παραθέτουμε, οι δείκτες γενικής ρευστότητας του κλάδου είναι κοντά στα ιστορικά υψηλά του, ενόσω και οι δείκτες άμεσης ρευστότητας είναι αρκετά μακριά από τα ιστορικά χαμηλά του.

Η διαπιστούμενη μείωση οφείλεται στην είσοδο της νεοϊδρυθείσας Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη (ΕΥΣ) στο δείγμα των επιχειρήσεων. Κυρίως εξαιτίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων που κληρονόμησε η εταιρεία, οι δείκτες ρευστότητας που καταγράφονται στο δείγμα επηρεάζονται σημαντικά και αρνητικά. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας μειώθηκε από 65,75% σε 65,82% και ο δείκτης άμεσης ρευστότητας από 33,01% σε 31,92%.

Η αιτία που ακολούθησαν πτωτική πορεία είναι διαφορετική για καθέναν από τους δύο δείκτες. Σε ό,τι αφορά τη γενική ρευστότητα, κινήθηκε πτωτικά, καθώς το κυκλοφορούν ενεργητικό αυξήθηκε με λίγο μικρότερο ρυθμό (8,46%) από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (12,89%), ενώ η άμεση ρευστότητα κινήθηκε ακόμα πιο έντονα πτωτικά, καθώς οι απαιτήσεις και τα διαθέσιμα αθροιστικά έμειναν σχεδόν αμετάβλητα (2,10%), ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν αρκετά (12,89%). Σημειώνεται ότι, λόγω των ιδιαιτεροτήτων λειτουργίας του κλάδου και συγκεκριμένα της ανάγκης για μεγάλη κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων (η οποία αυξάνει δυσανάλογα την ανάγκη πίστωσης από προμηθευτές), είναι σύνηθες φαινόμενο οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ διεθνώς, να επιτυγχάνουν δυσκολότερα θετικό κεφάλαιο κίνησης (δείκτη γενικής ρευστότητας μεγαλύτερο από 100%) σε σχέση με άλλους κλάδους. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στο γεγονός ότι για ακόμα μια χρονιά οι δέκα μεγαλύτερες εταιρείες σε πωλήσεις έχουν χαμηλότερο δείκτη άμεσης ρευστότητας, με ένδειξη 62,32% σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες.

Στροφή προς τον μακροχρόνιο και τραπεζικό δανεισμό
Μετά τα ιστορικά χαμηλά του μακροχρόνιου τραπεζικού δανεισμού που κατεγράφησαν το 2014, ο μακροχρόνιος τραπεζικός δανεισμός ενισχύθηκε εκ νέου και αποκτά σημαντικό ρόλο με σημαντική αυξητική τάση. Συγκεκριμένα, το 2017 ο μακροχρόνιος δανεισμός του δείγματος διαπιστώθηκε αυξημένος κατά το εντυπωσιακό 123,82% στα 1,52 εκατ. ευρώ, πράγμα που σχετίζεται ασφαλώς με τις σημαντικές εξελίξεις στον κλάδο και την χρηματοδότησή τους από τις ελληνικές τράπεζες. Ο τριπλασιασμός του δανεισμού σε σχέση με το 2014, οπότε είχαν καταγραφεί 548,55 εκατ. ευρώ, δεν ήταν τυχαίος. Τις σχετικές εξελίξεις οδηγούν οι εταιρείες που πραγματοποιούν τις μεγάλες εξαγορές. Το 2016 η γενική αύξηση του δανεισμού προήλθε κυρίως από την αύξηση του δανεισμού της Metro, ενώ το 2017 προήλθε από τον νέο δανεισμό της ΕΥΣ ύψους 699,58 εκατ. ευρώ, αλλά και της Ι.Σ. Σκλαβενίτης κατά 50,78%, που έφτασε στα 329,10 εκατ. ευρώ. Σημαντική αύξηση κατέγραψε ακόμα μια χρονιά ο δανεισμός και για τη Metro, κατά 20,35%, φτάνοντας στα 337,96 εκατ. ευρώ. Οι τρεις αυτές εταιρείες, πρωταγωνιστές των τελευταίων μεγάλων κινήσεων στον κλάδο, βαρύνονται από κοινού με το 90,16% του μακροχρόνιου δανεισμού του, ύψους 1,37 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τον βραχυχρόνιο τραπεζικό δανεισμό των κλαδικών επιχειρήσεων, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική, καθώς εμφανίζεται μείωση κατά 26,55% στα 163,42 εκατ. ευρώ. Οφείλεται δε στις σημαντικές μειώσεις που πραγματοποίησαν οι Ι.Σ. Σκλαβενίτης και Metro κατά 62,50 εκατ. ευρώ (-95,42%) και 37.18 εκατ. ευρώ (-49,65%) αντίστοιχα, μεταφέροντας όπως φαίνεται υποχρεώσεις τους από το παρόν στο μέλλον, περιμένοντας τις αποδόσεις των επιχειρηματικών τους κινήσεων.

Πτώση μόχλευσης ιδίων κεφαλαίων, άνοδος συνολικής δανειακής επιβάρυνσης
Οι προαναφερόμενες εξελίξεις αποτυπώνονται και στην αύξηση της τιμής του δείκτη ξένων κεφαλαίων προς παθητικό (δείκτης συνολικής δανειακής επιβάρυνσης), ο οποίος παρουσίασε αύξηση από 75,15% σε 49,52%. Όπως είπαμε, οι εξελίξεις στον δανεισμό –είτε βραχυχρόνιο είτε μακροχρόνιο– οδήγησαν στη συνολική αύξηση των υποχρεώσεων των 36 εταιρειών του δείγματος κατά 37% ή στα 4,27 δισ. ευρώ, κατά πολύ μεγαλύτερη της αύξησης των ιδίων κεφαλαίων τους κατά 6,08% ή 1,15 δισ. ευρώ. Έτσι ο συνολικός δείκτης δανειακής επιβάρυνσης (ξένα κεφάλαια προς παθητικό) για τον κλάδο διαμορφώθηκε αρκετά υψηλότερα από το 2016, αλλά σε επίπεδα που έχει ξανασυναντήσει ο κλάδος.

Αν και ο δείκτης της συνολικής δανεικής επιβάρυνσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμος, προκύπτουν πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα, όταν εξετάζεται συνδυαστικά με την μόχλευση κεφαλαίων. Ως συνέπεια των εξελίξεων που αναφέρθηκαν προηγουμένως, η μόχλευση των συνολικών κεφαλαίων –δηλ. ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (ήτοι το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού μείον τα διαθέσιμα) προς το σύνολο των κεφαλαίων– αυξήθηκε από 8,73% σε 22,89% στο σύνολο του δείγματος. Αυτό ήταν αναπόφευκτο, καθώς και τα τραπεζικά διαθέσιμα μειώθηκαν αρκετά και ο τραπεζικός δανεισμός σχεδόν διπλασιάστηκε. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου επιδίωξαν τη χρηματοδότησή τους μέσω ξένων κεφαλαίων έναντι των ιδίων κεφαλαίων (αφού ο δείκτης έχει θετική τιμή) και σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με το 2016 (εφόσον υπάρχει αύξηση). Η προέλευση των εν λόγω ξένων κεφαλαίων είναι ακόμα σαφέστερη από μια σε μεγαλύτερο βάθος εξέταση της σύνθεσης του παθητικού, μέσω του δείκτη των πιστώσεων προμηθευτών/πιστωτών, προς το σύνολο των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, προκειμένου να φανεί ο ρόλος των πιστώσεων προς προμηθευτές σε αυτή τη μόχλευση κεφαλαίου. Τα αποτελέσματα καταγράφουν μία σημαντική πτωτική τάση στο σύνολο των εταιρειών του δείγματος, καθώς ο δείκτης υπολογίστηκε στις χαμηλότερες τιμές του τα τελευταία χρόνια, στο 54,94%, εμφανώς μειωμένος από την ένδειξη 62,47% το 2016 και 70,55% το 2015. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων του δείγματος προς τους προμηθευτές τους αυξήθηκαν μεν, αλλά με μικρότερο ρυθμό από τις λοιπές υποχρεώσεις τους και συγκεκριμένα σε μικρότερο βαθμό από τις τραπεζικές τους υποχρεώσεις, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με την χρηματοδότηση των μεγάλων εξαγορών.

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένης της κατάστασης της εθνικής οικονομίας, οι χρηματοοικονομικές ενδείξεις στοιχειοθετούν το ότι ο κλάδος μετακυλά το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού του προς ξένα κεφάλαια, συγκεκριμένα τα τραπεζικά κεφάλαια, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι πραγματοποιούμενες εξαγορές, χωρίς να υποτιμάται, όμως, η πίστωση που δίνεται από τις προμηθευτικές εταιρείες. Ο τραπεζικός δανεισμός συνολικά αποτελεί αισιόδοξη εξέλιξη συνολικά για την εθνική οικονομία, καθώς η χρηματοδότηση μέσω των τραπεζών είναι αναγκαία για τη λειτουργία οποιουδήποτε εμπορικού κλάδου, αν και οι πρόσφατες εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο τους τελευταίους μήνες του 2018 δημιουργεί έναν προβληματισμό. Πάντως, η ολοκλήρωση των προαναφερόμενων επιχειρηματικών κινήσεων το 2019 και το 2020, οπότε ολοκληρώνονται τα δημοσιευμένα σχετικά πλάνα, αναμένεται να δώσει μία σαφώς πληρέστερη και σταθερή εικόνα για τον δανεισμό και τη κεφαλαιακή δομή του κλάδου.