Την απορρόφηση της ποτοποιίας Sans Rival (Χ. Θωμόπουλος ΑΕ) ολοκλήρωσε και τυπικά η Ποτοποιία Πλωμαρίου – Ισίδωρος Αρβανίτης, μετά και τη διαγραφή της πρώτης από το ΓΕΜΗ. Η Sans Rival ελεγχόταν ήδη από τον πρόεδρο της Ποτοποιάς Πλωμαρίου, Νίκο Καλογιάννη, ενώ η ίδια η Ποτοποιία Πλωμαρίου κατείχε το 26,33% των μετοχών της απορροφηθείσας εταιρείας. Σύμφωνα με τη διαδικασία που συμφωνήθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10ης Ιουνίου, από τη συγχώνευση των δύο εταιρειών προκύπτει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ποτοποιίας Πλωμαρίου κατά το ποσό των 245.475,20 ευρώ, με την έκδοση 14.968 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 16,40 ευρώ εκάστης, οι οποίες χορηγούνται σε παλαιούς μετόχους. Για κάθε μία υφιστάμενη κοινή ονομαστική μετοχή της απορροφώμενης εταιρείας.

Το ποσό των 424.923,64 ευρώ, που συνίσταται στην διαφορά της αξίας των εισφερόμενων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της απορροφώμενης εταιρείας, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από διαφορές εκτίμησης επιτροπής». Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.689.839,60 ευρώ, διαιρούμενο σε 103.039 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 16,40 ευρώ εκάστης. Μετά τη συγχώνευση, το ποσοστό του Νίκου Καλογιάννη στην Ποτοποιία Πλωμαρίου ανέρχεται στο 91,85%, ενώ ο Γιάννης Καλογιάννης έχει το 6,33%.

Σχεδόν υπεραιωνόβια μάρκα ούζου
Η Sans Rival ιδρύθηκε το 2009 από τον γιο του ιδρυτή της πειραιώτικης ποτοποιίας Θωμόπουλου, Χρήστο Θωμόπουλο, σε συνεργασία με τον Νίκο Καλογιάννη, ο οποίος απέκτησε πλειοψηφικό μερίδιο στην εταιρεία. Στη Sans Rival πέρασαν όλα τα εμπορικά σήματα της ιστορικής ποτοποιίας, με πιο γνωστό το ομώνυμο ούζο, την παραγωγή και τη διανομή του οποίου ανάλαβε η νέα εταιρεία, στην οποία η οικογένεια Θωμόπουλου διατήρησε μειοψηφικό μερίδιο, επιφορτιζόμενη με τον έλεγχο της ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της παραδοσιακής παραγωγής του ούζου Sans Rival. Σημειωτέον ότι το εμπορικο σήμα του ούζου Sans Rival κατατέθηκε στο υπουργείο Εμπορίου το 1925, πρόκειται δηλαδή για ένα σχεδόν αιωνόβιο brand.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter