Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) είναι ένας όρος σχετικά καινούργιος στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη και κυρίως στην βόρεια Αμερική, η συγκεκριμένη έννοια έχει επεκταθεί σε όλες τις εκφάνσεις της παραγωγικής δράσης, ανεξάρτητα από το προϊόν ή την υπηρεσία που προσφέρει μια επιχείρηση, αλλά και από το μέγεθός της. Τα διαφορετικά πρότυπα κατανάλωσης έχουν οδηγήσει πλέον σε ένα διαφορετικό μοντέλο καταναλωτή, ο οποίος ζητά όλο και περισσότερο να συναλλάσσεται με επιχειρήσεις οι οποίες αποδεικνύουν συστηματικά την κοινωνική και περιβαλλοντική τους ευαισθησία, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ΕΚΕ εμπεριέχεται στην κουλτούρα λειτουργίας κάθε επιχείρησης. Η ΕΚΕ εμπεριέχει σεβασμό και ωριμότητα δράσης, χαρακτηριστικά ικανά να αποφέρουν κέρδος, τόσο χρηματικό όσο και κοινωνικό. Η ωφέλεια μιας κοινωνικά συνειδητοποιημένης επιχείρησης δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένα πεδία, αλλά μπορεί να ανιχνευτεί και σε παράπλευρες πτυχές της κοινωνίας. Η ΕΚΕ πριν από όλους αφορά στον ίδιο τον επιχειρηματία, ο οποίος οφείλει να αντιληφθεί ότι η υλοποίηση μιας κοινωνικής παραγωγικής διαδικασίας αποτελεί τρόπο μεγιστοποίησης των κερδών του. Μια επιχείρηση που έχει την εμπιστοσύνη του πελάτη αναπτύσσεται οικονομικά, παράγει πλούτο και δημιουργεί εργασία, οπότε αυτομάτως θεωρείται κοινωνικά υπεύθυνη.

Κάθε μικρός επιχειρηματίας οφείλει να προσδιορίσει τις δυνατότητές του, αλλά και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, ώστε να εφαρμόσει τις κατάλληλες δράσεις. Ενέργειες που σχετίζονται με τη μετεκπαίδευση του προσωπικού και την παροχή νέων πρωτοβουλιών ανέλιξης αποτελούν ΕΚΕ με θετικά αποτελέσματα. Η διασφάλιση κανόνων αξιοκρατίας και ισότητας μέσα στην επιχείρηση είναι καθαρά δείγματα ΕΚΕ. Παράλληλα, η εγγύηση και η δέσμευση στην παραγωγή ποιοτικών και πιστοποιημένων προϊόντων, καθώς και η σωστή εξυπηρέτηση αποτελούν δράσεις ΕΚΕ με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Η προσήλωση σε κανόνες δεοντολογίας είναι κάτι το οποίο γίνεται αντιληπτό από τον καταναλωτή και αντικατοπτρίζεται στις πωλήσεις. Η καινοτομία επίσης αποτελεί ΕΚΕ, μιας και παράγει βελτιωμένα προϊόντα. Επιπροσθέτως, ο ορθολογισμός στη χρήση της ενέργειας, αλλά και των αναλωσίμων στην επιχείρηση αποτελούν καλές πρακτικές ΕΚΕ. Η ανακύκλωση, η αποφυγή της ρύπανσης, η διαχείριση των αποβλήτων, η χρήση οικολογικών υλικών και η ευαισθητοποίηση του κοινού είναι δράσεις υπευθυνότητας και κοινωνικής ευαισθησίας. Η διαθεσιμότητα της επιχείρησης στις όποιες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και η παροχή εθελοντικού έργου είναι δράσεις που την εντάσσουν αυτομάτως στη συνείδηση του κοινού ως «κοινωνικά» ώριμη επιχείρηση.

Το Ινστιτούτο της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) έχει συμμετάσχει ως εταίρος στην υλοποίηση έργου που αφορούσε στην ανάπτυξη και τη διάχυση της ΕΚΕ στις επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων. Οι δράσεις περιλάμβαναν τόσο την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, αλλά και την ανάπτυξη μεθοδολογίας και εργαλείων συμβουλευτικής ΕΚΕ σε μικρές επιχειρήσεις, αξιοποιώντας εν συνεχεία το συγκεκριμένο εργαλείο το οποίο κατέληγε στην εκπόνηση σχεδίων ΕΚΕ σε 21 επιχειρήσεις που εδρεύουν στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων.

Οι καλές πρακτικές έχουν ήδη δείξει ότι το μικρό μέγεθος της επιχείρησης δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ. Όταν μια ΜΜΕ καταφέρει να δημιουργήσει προοδευτικά την εικόνα μιας επιχείρησης που λειτουργεί με κοινωνική ευαισθησία, είναι δεδομένο ότι θα επιτύχει υψηλότερη κερδοφορία μέσω της εμπιστοσύνης του κοινού. Η μικρή επιχείρηση που εντάσσει την ΕΚΕ στο DNA της βάζει τις βάσεις για τη μεγέθυνσή της.