Γενναίο «hair cut» στις υποχρεώσεις έναντι των προμηθευτών της, του ΙΚΑ και του δημοσίου, προβλέπει η πρόταση συνδιαλλαγής της Ατλάντικ, την οποία παρουσιάζει κατ΄ αποκλειστικότητα το σελφ σέρβις. Η Ατλάντικ στην πρότασή της ομαδοποιεί τους προμηθευτές της σε έξι βασικές κατηγορίες: ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις, ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις, διεθνείς παραγωγικές επιχειρήσεις, διεθνείς εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις με υπόλοιπο από 10.001 μέχρι 100.000 ευρώ και επιχειρήσεις με οφειλές μέχρι 10.000 ευρώ.

Για κάθε μια από αυτές ορίζει διαφορετικές περικοπές στα ποσά τα οποία προτείνει τελικά να καλύψει, δηλώνοντας ουσιαστικά αδυναμία πληρωμής των συνολικών της υποχρεώσεων. Όσο για το ΙΚΑ και το δημόσιο, η διοίκηση της Ατλάντικ αναφέρει ότι κατέθεσε αίτηση προς το ταμείο ασφάλισης και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αντίστοιχα, με την οποία προτείνει ρύθμιση των οφειλών της σε 200 μηνιαίες δόσεις.

Σε ό,τι αφορά τώρα τους προμηθευτές της, η πρόταση συνδιαλλαγής της Ατλάντικ προβλέπει τα εξής: Για τα ποσά τα οποία οφείλει η αλυσίδα, την πληρωμή στις ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις του 15% του οφειλόμενου ποσού (επιταγές και ανοιχτό υπόλοιπο, μείον επιστροφές στο 100% της αξίας κτήσης, μείον το σύνολο των παροχών των ετών 2009-2010) ως νοείται εκκαθαρισμένο. Για τις ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις το αντίστοιχο ποσοστό που προτείνεται είναι 10%, όπως και για τις διεθνείς παραγωγικές επιχειρήσεις, καθώς εξάλλου και για τις διεθνείς εμπορικές επιχειρήσεις.

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις με υπόλοιπο από 10.001 μέχρι 100.000 ευρώ προτείνεται η κάλυψη του 30% των υποχρεώσεων, με εκπτώσεις όπως οι προαναφερόμενες. Ειδικά για τις επιχειρήσεις με οφειλές μέχρι 10.000 ευρώ, προτείνεται η καταβολή του 80% σε 10 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται σε 6 μήνες από την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, για την επιτυχή ολοκλήρωση της συνδιαλλαγής.

Σε περίπτωση, τώρα, συνέχισης της τροφοδοσίας της Ατλάντικ, με τους ίδιους όρους (παροχές και πίστωση) όπως ίσχυαν το 2009, η εταιρεία προτείνει για τις ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις την αποπληρωμή του 80% του οφειλόμενου ποσού, το οποίο θα συμφωνηθεί ως εκκαθαρισμένο.

Αντίστοιχο ποσοστό προβλέπει και για τις ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ για τις διεθνείς παραγωγικές επιχειρήσεις προτείνει την αποπληρωμή του 25% του οφειλόμενου ποσού, και για τις επιχειρήσεις με υπόλοιπο από 10.001 μέχρι 100.000 ευρώ το αντίστοιχο ποσοστό προτείνει να οριστεί στο 50% του οφειλόμενου ποσού.

Σε περίπτωση συνέχισης της τροφοδοσίας
Σε περίπτωση συνέχισης της τροφοδοσίας της Ατλάντικ τοις μετρητοίς (και μόνο αφού συμφωνηθούν οι παροχές που θα ισχύουν), η εταιρεία προτείνει να αποπληρωθεί το 20% του εκκαθαρισμένου ποσού. Όπως επισημαίνει στην πρόταση συνδιαλλαγής, απαραίτητη προϋπόθεση για αυτή και την προαναφερόμενη περίπτωση είναι όλες οι παροχές να αναγράφονται στο τιμολόγιο. Η αποπληρωμή θα γίνει σε 60 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έξι μήνες μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης για την επιτυχή ολοκλήρωση της συνδιαλλαγής.

Αντίστοιχες αναφορές γίνονται και για τις ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις, με τη διαφορά ότι προτείνεται να αποπληρωθεί το 20% του εκκαθαρισμένου ποσού, όπως και για τις διεθνείς παραγωγικές επιχειρήσεις, αλλά και για τις διεθνείς εμπορικές παραγωγικές επιχειρήσεις, ενώ ειδικότερα για τις επιχειρήσεις με υπόλοιπο από 10.001 μέχρι 100.000 ευρώ προτείνεται το αντίστοιχο ποσοστό να διαμορφωθεί στο 40%.

Απορρίπτεται η πρόταση
Σύμφωνα με πληροφορίες, που έφθασαν στο περιοδικό λίγο πριν την αποστολή του στο τυπογραφείο, οι προμηθευτές στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν αποδέχθηκαν την πρόταση της Ατλάντικ με αποτέλεσμα ο αρμόδιος δικαστικός διαμεσολαβητής να γνωμοδοτήσει αρνητικά. Η συνεδρίαση του δικαστηρίου για την εξέταση της σχετικής πρότασης επρόκειτο να συγκληθεί στις 5 Μαΐου.