Η εικόνα είναι ακόμη πιο επιβαρυντική για τις ελληνικές επιχειρήσεις εκτροφής και παραγωγής εγχώριου κρέατος, καθώς αντιμετωπίζουν τρία σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα:

  • Τη σημαντική εξάρτηση από εισαγόμενες ζωοτροφές.
  • Την μικρή παραγωγική δυναμικότητά τους.
  • Tη μέτρια οργανωτική υποδομή τους.

Λόγω των ανωτέρω διαρθρωτικών προβλημάτων, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να οργανωθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να ελέγξουν καλύτερα τα κόστη της παραγωγικής διαδικασίας και να επιτύχουν κάποια εξομάλυνση από το αυξανόμενο κόστος των ζωοτροφών.  Κατ’ αυτόν τον τρόπο, υπολείπονται των παραγωγών άλλων χωρών, οι οποίοι έχουν την ικανότητα να παράγουν και να διακινούν στην αγορά κρέας σε ικανοποιητικό κόστος και ποιότητα.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω, όπως σημειώνεται στη μελέτη, είναι να παρουσιάζεται σημαντική εισαγωγική διείσδυση στον κλάδο καθώς το 2005 οι εισαγωγές αντιστοιχούσαν στο 77,5% της παραγωγής, έναντι 65,9% το 2004. Η εισαγωγική διείσδυση είναι πιο έντονη στο βόειο και στο χοιρινό κρέας. Αντίθετα, η πτηνοτροφία παρουσιάζει χαμηλό ποσοστό εισαγωγών λόγω της πολύ καλύτερης οργάνωσης των παραγωγών. Η χαμηλότερη, ωστόσο, εισαγωγική διείσδυση παρουσιάζεται στο αιγοπρόβειο κρέας.

Η έλλειψη οργάνωσης των εγχώριων παραγωγών έχει ως συνέπεια να μην μπορούν να εκμεταλλευτούν τις σημαντικές προοπτικές που παρουσιάζει ο κλάδος. Οι προοπτικές αυτές συνίστανται στα εξής:

  • Στον χαμηλό βαθμό αυτάρκειας που διακρίνει την ελληνική αγορά κρέατος.
  • Στην προτίμηση των Ελλήνων καταναλωτών για τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα.
  • Στην ζήτηση προϊόντων κρέατος, η οποία αυξάνεται διαχρονικά.
  • Στις εξελίξεις που αναμένονται από την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, και οι οποίες θα οδηγήσουν σε μείωση του κόστους των πρώτων υλών.
  • Στην καλύτερη οργάνωση και έλεγχο της ελληνικής παραγωγής, ώστε να αποτραπούν οι ελληνοποιήσεις εισαγόμενων κρεάτων.

Θετικά τα αποτελέσματα του 2006

Η αγορά στον κλάδο της επεξεργασίας, τονίζεται στη μελέτη της Hellastat, παρουσιάζει συγκεντρωτική κατανομή, καθώς οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες σε πωλήσεις διαμορφώνουν το 39,5% των συνολικών πωλήσεων του δείγματος. Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει επεξεργαστεί η Hellastat ΑΕ, η πορεία του συγκεκριμένου κλάδου κρίνεται θετικά, καθώς οι πωλήσεις αυξάνονται διαχρονικά, ενώ 20 εταιρείες του δείγματος (σε σύνολο 22) παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα προ φόρων. Πιο συγκεκριμένα, η μέση ετήσια αύξηση των πωλήσεων ανέρχεται σε 9,8% ανά εταιρεία. Παράλληλα με τις πωλήσεις, αύξηση σημειώνουν διαχρονικά και τα κέρδη των εταιρειών, με τα περιθώρια μικτού κέρδους και των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) να διαμορφώνονται σε 12,7% και 7,7% αντίστοιχα. 

Ο κλάδος παραγωγής & επεξεργασίας κρέατος χαρακτηρίζεται ως εντάσεως παγίων, καθώς αυτά αποτελούν το 49% του συνολικού ενεργητικού, διαμορφώνοντας αντίστοιχα την ζήτηση για μακροπρόθεσμα κεφάλαια. Ετσι τα ίδια κεφάλαια διαμορφώνονται στο 37,9% του συνολικού παθητικού, ενώ, σε συνδυασμό με τα μακροπρόθεσμα ξένα κεφάλαια, ανέρχονται σε 56,9% του συνολικού παθητικού.