Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης της Hellastat, οι ελληνικές επιχειρήσεις, στo πλαίσιo στρατηγικών outsourcing, αναγνωρίζουν σταδιακά τη συμβολή των logistics στην ενδυνάμωση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος, την εξοικονόμηση κεφαλαίων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.

“Αρκετές εταιρείες του κλάδου των μεταφορών & logistics, καθώς και εμπορικές επιχειρήσεις, υλοποιούν επενδύσεις δημιουργίας νέων κέντρων logistics”, αναφέρει μεταξύ άλλων η μελέτη. “Πολλές από αυτές τις επενδύσεις επιχορηγούνται από τον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004. Ιδιαίτερα ο τομέας των logistics, τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει έντονα στοιχεία τεχνολογικής διείσδυσης (πχ εφαρμογές RFID, αυτοφερόμενες αποθήκες κλπ), η αξιοποίηση των οποίων υπόσχεται περιορισμό του λειτουργικού κόστους και καλύτερη εκμετάλλευση των υπαρχόντων αποθηκευτικών χώρων.

Ευοίωνες προοπτικές δημιουργούνται από την αναπτυξιακή δυναμική χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και της Αραβικής Χερσονήσου. Για παράδειγμα, το σχεδιαζόμενο διεθνές εμπορευματικό κέντρο στο Ντουμπάι αναμένεται να δώσει ευκαιρία στις ελληνικές διαμεταφορικές εταιρείες να αποκτήσουν εντονότερη παρουσία στην ευρύτερη αγορά της Μέσης Ανατολής και να διευρύνουν το εμπορευματικό τους δίκτυο.

Το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς των μεταφορών κατέχει ο υποκλάδος των οδικών μεταφορών. Σύμφωνα με εκπροσώπους των επιχειρήσεων του κλάδου, με τους οποίους συνεργάστηκε η Hellastat για την εκπόνηση της μελέτης, οι προκλήσεις είναι πολλές και καταγράφονται συνοπτικά ως εξής: 

  • Η περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών.
  • Η απελευθέρωση των αδειών φορτηγών και του επαγγέλματος του μεταφορέα.
  • Η οικονομική ανάπτυξη γειτονικών χωρών (Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Ρωσία).
  • Η βελτίωση του νομικού πλαισίου με την θεσμοθέτηση της λειτουργίας των εμπορευματικών κέντρων.
  • Η επιχορήγηση επενδύσεων μέσω του αναπτυξιακού νόμου.
  • Η σταδιακή αναγνώριση της σημασίας των υπηρεσιών logistics.
  • Η τεχνολογική διείσδυση.
  • Οι συγχωνεύσεις επιχειρήσεων για την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού.

Η επίτευξη των προαναφερθέντων προκλήσεων προϋποθέτει ότι ο κλάδος των μεταφορών & logistics θα μπορέσει, επίσης, να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες διαχρονικές αδυναμίες, όπως: Η έντονη πολυδιάσπαση του κλάδου, η έλλειψη ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου, η έλλειψη κατοχύρωσης και αναγνώρισης του επαγγέλματος του logistician, οι ανεπαρκείς υποδομές του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου και η ελλιπής σύνδεση με λιμενικές εγκαταστάσεις, οι περιορισμένοι αποθηκευτικοί χώροι στα λιμάνια, το οτι οι εταιρείες 3PL δεν έχουν δικαίωμα να διατηρούν ιδιόκτητο μεταφορικό στόλο, η γήρανση του μεταφορικού στόλου των οδικών μεταφορών και το «κλειστό» επάγγελμα του μεταφορέα.

Τα αποτελέσματα του 2006

Στο δείγμα της μελέτης της Hellastat έχουν περιληφθεί 274 επιχειρήσεις. Ο συνολικός κύκλος εργασιών του δείγματος 274 εταιρειών το 2006 σημείωσε αύξηση 8,8%, για να διαμορφωθεί στα τέλη της περιόδου σε 44 δισ. ευρώ, ενώ το 70% των εταιρειών σημείωσε βελτίωση.
Χρήσιμα επιπρόσθετα συμπεράσματα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης αποτελούν τα εξής: Η αυξημένη μικτή κερδοφορία (325,85 εκατ. ευρώ, +12,7%) διαμόρφωσε το αντίστοιχο περιθώριο στο 19,3% (έναντι 18,5% το 2005), ωστόσο η σημαντική άνοδος των Εξόδων Διοίκησης και Διάθεσης περιόρισαν την άνοδο των ΚΠΤΦΑ (109,44 εκατ. ευρώ) και ΚΠΦ (54,04 εκατ. ευρώ) σε 4,4% και 2,5% αντίστοιχα. Συνεπώς, το περιθώριο ΚΠΤΦΑ περιορίστηκε σε 5,0%, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ σταθεροποιήθηκε στο 2,2%. Επίσης, λόγω της φύσης των εργασιών των εταιρειών του κλάδου, ο εμπορικός κύκλος διαμορφώνεται σε πολύ καλά επίπεδα (20 ημέρες), όπως επίσης και η γενική και άμεση ρευστότητα (1,07 και 1,06 αντίστοιχα)”.