Η Hellastat επεξεργάστηκε τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία 15.000 ισολογισμών -αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 50% του συνόλου των επιχειρήσεων με διαθέσιμα οικονομικά δεδομένα. Από τη μελέτη των στοιχείων προκύπτει ότι ο μέσος ρυθμός αύξησης των πωλήσεων διατηρήθηκε σε επίπεδα διπλάσια του πληθωρισμού, στο 6,9% (6,6% το 2006/2005), και η αύξηση του κύκλου εργασιών αφορά στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων (66% του δείγματος).

‘Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά η μελέτη, η βελτίωση των πωλήσεων συνοδεύεται και από ενίσχυση κερδών, τόσο σε επίπεδο μικτής και λειτουργικής κερδοφορίας (+8,9% και +10%, αντίστοιχα) όσο και στα καθαρά αποτελέσματα (+10,8%). Η καλή εικόνα των αποτελεσμάτων το 2007 συνεχίζει την θετική μεσοπρόθεσμη τάση της περιόδου 2006/2005, κατά την οποία επετεύχθησαν αντίστοιχου μεγέθους ρυθμοί ανάπτυξης.

Η Hellastat επισημαίνει ότι η ταχύτερη βελτίωση των αποτελεσμάτων έναντι των εσόδων οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα τα περιθώρια κερδοφορίας:

  • Ο ζωτικός δείκτης του μικτού κέρδους ενισχύεται από 25,7% το 2005 σε 26,8% το 2007.
  • Ο επίσης βασικός δείκτης της λειτουργικής κερδοφορίας προ χρηματοοικονομικών και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) από 9,15 το 2005 σε 9,8% το 2007.
  • Το καθαρό περιθώριο κέρδους ενισχύεται από 2,7% το 2005 σε 3,2% το 2007.

Κερδισμένοι σταθερά οι μεγαλύτεροι

Για άλλη μία χρονιά καταγράφεται η τάση οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις να αναπτύσσονται ταχύτερα και να κερδίζουν περισσότερα από τις μικρότερες:

  • Ο μέσος ρυθμός αύξησης των πωλήσεων σε επιχειρήσεις με έσοδα άνω των 10 εκατ. ευρώ εκτιμάται στο 12% το 2007, έναντι 3,1% στις επιχειρήσεις με έσοδα μέχρι 1 εκατ. ευρώ.
  • Η μέση μεταβολή των καθαρών κερδών εκτιμάται στο 15,5% στις μεγάλες και στο 7,1% στις μικρές επιχειρήσεις.
  • Το μέσο καθαρό περιθώριο εκτιμάται στο 3,3% στις μεγάλες επιχειρήσεις έναντι 2,7% στις μικρές.

Οι κλάδοι δραστηριότητας

Σύμφωνα με την ανάλυση της Hellastat, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα στους 10 πολυπληθέστερους κλάδους δραστηριότητας:

  • Η βιομηχανία τροφίμων & ποτών και το χονδρικό εμπόριο επιτυγχάνουν τους υψηλότερους μέσους ρυθμούς ανάπτυξης, στο 9,4% και 8,7% αντίστοιχα.
  • Η ακίνητη περιουσία και το λιανικό εμπόριο εμφανίζουν τη χαμηλότερη μέση αύξηση πωλήσεων, κατά 2,9% και 4,6% αντίστοιχα.
  • Σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας, τη μεγαλύτερη ενίσχυση επιδεικνύουν χονδρικό εμπόριο (+15,5%), κατασκευές (14,5%) και λιανικό εμπόριο (13,7%), ενώ, αντίθετα, ακίνητη περιουσία (5,4%) και ξενοδοχεία-εστιατόρια (6,6%) κινούνται χαμηλότερα, αλλά ικανοποιητικά.