Η νέα διακυβέρνηση εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων και αλλαγών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Οι πιο σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις που έγιναν και διευκόλυναν την ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου στη χώρα μας είναι οι εξής: Μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές από 5 ως 10 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ ψηφίστηκε και εφαρμόστηκε με επιτυχία ο νέος αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος επιδοτεί ως και 60% σε ορισμένες περιπτώσεις τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, δημιουργήσαμε νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία του εμπορίου.

Με τον νέο αυτό νόμο, το εμπόριο ήδη πρωταγωνιστεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ ο προγραμματισμός ιδιωτικών επενδύσεων στον κλάδο ξεπερνά τα 1,5 δισ. ευρώ. Επίσης, προκηρύχθηκαν για πρώτη φορά προγράμματα κοινοτικής χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις εμπορίου και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, προκηρύχθηκε η δράση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των πολύ μικρών επιχειρήσεων του εμπορίου και ενισχύθηκαν 2.533 επιχειρήσεις με συνολική δημόσια δαπάνη 82,5 εκατ. ευρώ. Ακόμα, προκηρύχθηκε η δράση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των πολύ μικρών επιχειρήσεων υπηρεσιών και ενισχύθηκαν 2.798 επιχειρήσεις, με συνολική δημόσια δαπάνη 87 εκατ. ευρώ.

Εκτός αυτού, ενεργοποιήθηκε το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ). Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί εγγυήσεις σε 3.280 επιχειρήσεις με ύψος δανείων 184,5 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, το ΤΕΜΠΜΕ διαχειρίζεται και τη δράση που αφορά στην επιδότηση με 4 εκατοστιαίες μονάδες του επιτοκίου των δανείων προς τις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 20 άτομα. Το μέτρο αυτό της επιδότησης μπήκε σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου 2006 και από τότε έχουν εγκριθεί περίπου 870 αιτήσεις, για επιδοτούμενα δάνεια 85 εκατ. ευρώ, ενώ εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Απασχόλησης, πρόγραμμα επιδότησης της μερικής απασχόλησης στις πολύ μικρές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου.

Απλουστεύσαμε τις διαδικασίες ίδρυσης, μεταβίβασης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Με τη ρύθμιση αυτή, επιβάλλονται συγκεκριμένα χρονικά όρια για την προέγκριση και τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας από τις τοπικές αρχές. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αυτόματα ότι η άδεια έχει χορηγηθεί. Σε περίπτωση μεταβίβασης δεν απαιτείται εκ νέου η διαδικασία για χορήγηση νέας άδειας και αρκεί η κατάθεση μιας υπεύθυνης δήλωσης. Και τέλος, επιτρέπεται πλέον σε όλα τα μικτά καταστήματα να νοικιάζουν και σε άλλους επιχειρηματικούς φορείς χώρους που επιθυμούν.

Πρέπει επίσης να επισημανθούν, πρώτον, ο εκσυγχρονισμός της ΑΔ 14/89, η οποία περιλαμβάνει 467 άρθρα. Εχουν ήδη καταργηθεί 73 άρθρα και έχουν αναθεωρηθεί άλλα 71, ως αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης με τους φορείς της αγοράς, δεύτερον, η χρηματοδότηση εκ μέρους του Υπουργείου Ανάπτυξης του προγράμματος αναβάθμισης της Βαρβακείου Αγοράς, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγιεινής των τροφίμων που διακινούνται εκεί, τρίτον, η έναρξη λειτουργίας της Νέας Αγοράς Κρεάτων στον Οργανισμό Κεντρικής Αγοράς Αθηνών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και, τέταρτον, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση, σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς, εθνικού προγράμματος με τίτλο «5 χρώματα την ημέρα – Με φρούτα και λαχανικά – Συνταγή Ζωής» και στόχο την προώθηση ενός υγιεινού μοντέλου διατροφής, μέσω της καθημερινής κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών.

Επίσης, προωθούμε νέο θεσμικό πλαίσιο για την απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης εμπορικών εταιρειών και για τη μείωση της γραφειοκρατίας στην έναρξη νέων επιχειρήσεων, ενώ δημιουργήσαμε νέο θεσμικό πλαίσιο για τις ΑΕ (ν. 2190), το οποίο προσαρμόζει την εθνική νομοθεσία στα κοινοτικά δεδομένα, περιορίζει τη γραφειοκρατία σε όλα τα στάδια λειτουργίας της επιχείρησης και ενισχύει τα δικαιώματα της μειοψηφίας.

Μάλιστα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχωράμε στην αναμόρφωση του νέου Πτωχευτικού Κώδικα, που περιλαμβάνει ένα απλουστευμένο, σύγχρονο, δίκαιο και λειτουργικό σύστημα ρυθμίσεων, με βάση τη δεύτερη ευκαιρία. Θα προσφέρει σημαντικά οφέλη στην υγιή επιχειρηματική δράση -ιδίως των μικρομεσαίων μονάδων- και κατ’ επέκταση στην εθνική οικονομία, την απασχόληση, την κοινωνία. Παράλληλα, δημιουργήσαμε νέο θεσμικό πλαίσιο για το πλανόδιο και υπαίθριο εμπόριο, με την κατάργηση των ιδιωτικών παζαριών, και συγκροτήσαμε μεικτά συνεργεία ελέγχου, με σκοπό την πάταξη του φαινομένου του παραεμπορίου και του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Στο μεταξύ, διαμορφώσαμε νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Επιμελητηρίων, με έμφαση στη δημιουργία υπηρεσίας μιας στάσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΜΜΕ και την τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Σημειώνω, επίσης, ότι οπό τις αρχές του 2005, η χώρα μας εφαρμόζει υποχρεωτικά, όπως όλες οι χώρες της ΕΕ, τον κανονισμό 178/2002, που αφορά στη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα, ενώ από τις αρχές του 2006 όλοι οι παραγωγοί τροφίμων στη χώρα μας είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τέσσερις νέους κανονισμούς της ΕΕ, σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων.

Με τους νέους αυτούς κανονισμούς, έχει καθιερωθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανιχνευσιμότητας εντός των επιχειρήσεων τροφίμων. Ετσι, είναι εφικτή η απόσυρση προϊόντων, και μπορούν να δίνονται ακριβείς πληροφορίες τόσο στους καταναλωτές όσο και στο προσωπικό των ελεγκτικών υπηρεσιών.

Τέλος, οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται να εφαρμόσουν τους Οδηγούς Υγιεινής, τους οποίους έχει εκδώσει ο ΕΦΕΤ. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 16 Οδηγοί Υγιεινής για τα εστιατόρια, τα αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία, για τα κρεοπωλεία, τα σχολικά κυλικεία, τα εμφιαλωτήρια κλπ.

<MTIT>Τι επιτρέπεται και τι όχι στη λιανική

Επιπλέον, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα με την αναχρονιστική νομοθεσία σχετικά με το τι επιτρέπεται να πουλάνε και τι όχι διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται πλέον σε όλα τα καταστήματα τροφίμων και ποτών (μη σερβιριζόμενα) να διακινούν οποιονδήποτε συνδυασμό προϊόντων επιθυμούν, εφ’ όσον τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Επίσης, διαμορφώσαμε και υποβάλαμε στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας συγκεκριμένη πρόταση για τα είδη που μπορούν να διαθέτουν τα περίπτερα, έχοντας όμως λάβει υπόψη την προστασία της υγείας των καταναλωτών, σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΕΦΕΤ, αλλά και τις απαιτήσεις της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. Στόχος μας είναι να τροποποιηθεί η ισχύουσα αναχρονιστική νομοθεσία, η οποία είναι εντελώς απαρχαιωμένη για τα είδη τα οποία επιτρέπεται να πωλούν τα περίπτερα και δεν έχουν καμία σχέση ούτε με το τι πράγματι σήμερα πωλούν ούτε με τις ανάγκες των καταναλωτών. Τέλος, μελετούμε το νομοθετικό καθεστώς και των λοιπών κατηγοριών επιχειρήσεων, προκειμένου να γίνουν ανάλογες παρεμβάσεις.

<MTIT>Σαφές, απλό και σύγχρονο θεσμικό περιβάλλον

Ο στόχος, όμως, είναι ένα σαφές, απλοποιημένο και σύγχρονο θεσμικό περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων, το οποίο να διευκολύνει την επιχειρηματικότητα και να προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών. Τα πρώτα αποτελέσματα της δουλειάς μας δείχνουν ότι είμαστε στον σωστό δρόμο: Ο ρυθμός δημιουργίας νέων επιχειρήσεων έφθασε το 2006 στο υψηλότερο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του λιανεμπορίου αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς, το εμπόριο πρωταγωνιστεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας άγγιξε το 4,6% το πρώτο τρίμηνο του 2007 και ο πληθωρισμός τον Απρίλιο φέτος διαμορφώθηκε στο 2,5%, δηλαδή στο χαμηλότερο σημείο της τελευταίας 8ετίας.

Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν συμβιβαζόμαστε με τα όσα πετύχαμε ως τώρα. Η προσπάθειά μας δεν σταματάει εδώ. Εχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Επιδιώκουμε να πετύχουμε περισσότερα, γιατί όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Ελληνες αξίζουν περισσότερα. Τα καλύτερα, λοιπόν, δεν είναι πίσω μας, αλλά μπροστά μας.