Ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου η συγχώνευση της Φούντλινκ ΑΕΒΕ Τροφίμων-Αντιπροσωπειών και Διανομών με τις κατά 100% θυγατρικές της Velostrans ΑΕ Διεθνείς Μεταφορές-Logistics, Transport Link-Μεταφορική ΑΕ και Express Link Μεταφορική Μ. ΕΠΕ (απορροφώμενες εταιρείες). Σύμφωνα με σχετική εταιρική ανακοίνωση, η συγχώνευση θα συνεισφέρει στην απλοποίηση της εταιρικής δομής του ομίλου FDL, με σημαντικά οφέλη σε ό,τι αφορά τις οικονομίες κλίμακας, μέσω της αξιοποίησης της λειτουργικής αυτοτέλειας των κλάδων δραστηριότητας των συγχωνευόμενων εταιρειών, και την επίτευξη μεγαλύτερης ευελιξίας στον χειρισμό και την υλοποίηση του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού των συμμετεχουσών στη συγχώνευση εταιρειών.