Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει νομοθετική ρύθμιση για την τήρηση «φορολογικής αποθήκης» από τις επιχειρήσεις. Ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και ο τεράστιος αριθμός κωδικών προϊόντων που αυτά διακινούν καθιστούν το εγχείρημα εξαιρετικά δύσκολο και δαπανηρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει νομοθετική ρύθμιση για την τήρηση «φορολογικής αποθήκης» από τις επιχειρήσεις. Ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και ο τεράστιος αριθμός κωδικών προϊόντων που αυτά διακινούν καθιστούν το εγχείρημα εξαιρετικά δύσκολο και δαπανηρό.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα αποτελεσματικά, ο ΣΕΣΜΕ ανέθεσε στο διεθνές γραφείο μελετών GRAND THORDON να διερευνήσει την υφισταμένη πρακτική στις ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να προτείνει στο Υπουργείο Οικονομικών τις πλέον πρόσφορες ρυθμίσεις για τις συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου.

Σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα της έρευνας, 1. στις 6 από τις 10 χώρες ο φορολογικός νόμος δεν προβλέπει την υποχρεωτική τήρηση βιβλίων αποθήκης, αλλά τα αποθέματα προσδιορίζονται με τις Γενικά Λογιστικά Παραδεκτές Αρχές. 2. 3 χώρες στις 10 τηρούν υποχρεωτικά Αποθήκη Αγαθών Εισαγωγής – Εξαγωγής. 3. μόνο στην Ελλάδα τηρείται υποχρεωτικά Αποθήκη μόνο κατά την Εισαγωγή. 4. μόνο η Ιρλανδία δεν πραγματοποιεί φυσικές απογραφές στο τέλος της χρήσης, ενώ οι υπόλοιπες 9 χώρες τις πραγματοποιούν σύμφωνα με το φορολογικό νόμο. 5. Η απογραφή τέλους χρήσης πρέπει να εκτυπώνεται σε 6 χώρες από τις 10.

Γενικότερα, σε ποσοστό 60% των χωρών της ΕΕ δεν απαιτείται από τις φορολογικές αρχές η τήρηση βιβλίου αποθήκης για τα εμπορεύσιμα αγαθά, ενώ στις περισσότερες χώρες ο προσδιορισμός του τελικού αποθέματος (ποσότητα και αξία) επιβάλλεται από τα Λογιστικά Πρότυπα της κάθε χώρας και την ευθύνη πιστοποίησής τους έχουν οι ελεγκτικοί φορείς τήρησης των προτύπων (Ορκωτοί Ελεγκτές).