Συγκρατημένη αισιοδοξία από τους μεγαλύτερους εμπόρους και αβεβαιότητα από τους μικρότερους για τη νέα χρονιά δείχνουν τα συμπεράσματα της φετινής έκθεσης του Ελληνικού Εμπορίου, που καταρτίζει η ΕΣΕΕ. Ειδικότερα, τα 3/4 των ΑΕ και ΕΠΕ εκτίμησαν ότι οι πωλήσεις και τα κέρδη τους δεν θα παρουσιάσουν επιδείνωση το 2015 (πρόβλεψη αύξησης ή σταθερότητας).

Ωστόσο, σχεδόν το 40% των ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ προέβλεψε εκ νέου μείωση πωλήσεων-κερδών, ενώ σε ποσοστό άνω του 33% εκφράστηκε αδυναμία πρόβλεψης. Οι περισσότερες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, προέβλεψαν στασιμότητα επενδύσεων και το 2015.Κυρίαρχη τάση ήταν η πρόβλεψη στασιμότητας στην απασχόληση για όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις. Ως προς τη ρευστότητα, κατά την πλειονότητα των ΑΕ και των ΕΠΕ εκφράστηκε ελπίδα για τόνωση της ρευστότητας το 2015, ενώ αντίθετα στις ΟΕ-ΕΕ και στις ΑτΕ εκφράστηκε αβεβαιότητα και απαισιοδοξία. Σχεδόν 3 στις 10 ΑΕ και ΕΠΕ και περισσότερες από 4 στις 10 ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ θεώρησαν αρκετά ή πολύ πιθανό να μην μπορέσουν να ανταποκριθούν στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους το 2014, ενώ κατά το 9,3% των ΑΕ και ΕΠΕ και κατά το 17,3% των ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ εκτιμήθηκε ως αρκετά έως πολύ πιθανή η παύση των εργασιών τους πριν τη λήξη του 2014. Η μείωση της απασχόλησης (18,2%) και ο περιορισμός του κόστους λειτουργίας (17,4%) ήταν οι κυριότερες επιλογές για τα μέτρα που προτίθεντο να λάβουν οι ΑΕ και οι ΕΠΕ, ενώ για τις ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ κυριάρχησαν ο περιορισμός του κόστους λειτουργίας (24,5%) και η μείωση των τιμών (21,8%).

Σημειώνεται ότι το 2013 η γενική ρευστότητα βελτιώθηκε στις ΑΕ και ΕΠΕ, ενώ σχεδόν στις 6 από τις 10 ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ περιορίστηκε σημαντικά. Κατά το 53% οι ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ βρίσκονταν εκτός ορίων τραπεζικής χρηματοδότησης. Οι 8 στις 10 εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ δεν παρουσίαζαν επιδείνωση τζίρου και κερδών το 2014, ενώ σε ποσοστό άνω του 60% στις ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ κυριάρχησε η εκτίμηση για νέα επιδείνωση πωλήσεων-κερδοφορίας. Οι πιο πολλές εμπορικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, δήλωσαν στασιμότητα επενδύσεων το 2014. Επίσης, στην πλειονότητα των ΑΕ και ΕΠΕ εκτιμάτο σταθερότητα ρευστότητος το 2014 (1 στις 3 δήλωσε βελτίωση), ενώ σε ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ κατά το 55% εκτιμάτο επιδείνωση της ρευστότητάς τους το 2014.