Ένας στους δύο ευρωπαίους εργαζόμενους δηλώνει πως το εργασιακό άγχος αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, ενώ τέσσερις στους δέκα εκτιμούν ότι η αντιμετώπισή του στον χώρο εργασίας δεν είναι αποτελεσματική. Η εργασιακή ανασφάλεια ή η εργασιακή αναδιοργάνωση θεωρούνται ως η συνηθέστερη αιτία εργασιακού άγχους στην Ευρώπη. Ελάχιστοι εργαζόμενοι γνωρίζουν την ύπαρξη προγραμμάτων ή πολιτικών που τους διευκολύνουν να συνεχίσουν να εργάζονται μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης ή και μετά από αυτήν. Οι περισσότεροι, πάντως, τάσσονται υπέρ της εφαρμογής τέτοιων προγραμμάτων ή πολιτικών...

Σύμφωνα με την τρίτη έκδοση της πανευρωπαϊκής έρευνας που πραγματοποίησε η εταιρεία Ipsos MORI για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), το ήμισυ σχεδόν των Eυρωπαίων εργαζομένων (51%) πιστεύει ότι το εργασιακό άγχος αποτελεί σύνηθες φαινόμενο στον χώρο εργασίας τους, με το 16% να δηλώνει ότι είναι «πολύ σύνηθες φαινόμενο». Οι γυναίκες εργαζόμενες δηλώνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό -σε σύγκριση με τους άνδρες εργαζόμενους-  ότι το εργασιακό άγχος αποτελεί σύνηθες φαινόμενο (54% έναντι 49%).

Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους ηλικίας 18 έως 54 ετών (53%) σε σύγκριση με τους εργαζόμενους ηλικίας 55 ετών και άνω (44%). Η διευθύντρια του EU-OSHA, Christa Sedlatschek, επισημαίνει ότι «το 41% των ευρωπαίων εργαζομένων δηλώνει ότι το εργασιακό άγχος δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά στον χώρο εργασίας τους, με το 15% να δηλώνει ότι δεν αντιμετωπίζεται «καθόλου αποτελεσματικά». Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, όπως το άγχος, στον χώρο εργασίας. Η εκστρατεία «Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας» που θα ξεκινήσουμε του χρόνου θα έχει ως θέμα τη «Διαχείριση του άγχους».

Το μήνυμα που επιθυμούμε να στείλουμε προς όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, είναι ότι οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι μπορούν να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο λογικό και συστηματικό τρόπο, όπως κάθε άλλο ζήτημα που άπτεται της υγείας και της ασφάλειας».Ως συνηθέστερη αιτία εργασιακού άγχους στην Ευρώπη θεωρείται η εργασιακή ανασφάλεια ή η εργασιακή αναδιοργάνωση (72%). Στη δεύτερη θέση κατατάσσονται το ωράριο ή ο φόρτος εργασίας (66%). Εξάλλου, οι νεότεροι εργαζόμενοι, ηλικίας 18 έως 34 ετών, κατατάσσουν τις δύο αυτές αιτίες στην υψηλότερη θέση (αμφότερες στο 69%).

Οι εργαζόμενοι σε χώρες με υψηλότερο επίπεδο δημόσιου χρέους αναφέρουν σε μεγαλύτερο ποσοστό την εργασιακή ανασφάλεια ή την εργασιακή αναδιοργάνωση ως εικαζόμενη αιτία εργασιακού άγχους: Το 73% των εργαζομένων σε χώρες με δημόσιο χρέος άνω του 90% του ΑΕΠ επιλέγουν την εργασιακή ανασφάλεια ή την εργασιακή αναδιοργάνωση ως συνήθη αιτία εργασιακού άγχους σε σύγκριση με το 66% των εργαζομένων σε χώρες με δημόσιο χρέος ίσο ή μικρότερο του 60% του ΑΕΠ.
 
Έξι στους δέκα εργαζόμενους (59%) θεωρούν ως συνήθη αιτία εργασιακού άγχους απαράδεκτες συμπεριφορές, όπως τον εκφοβισμό ή την παρενόχληση (59%). Συνήθεις αιτίες εργασιακού άγχους θεωρούνται σε μικρότερο ποσοστό από τους εργαζόμενους η έλλειψη στήριξης από συναδέλφους ή προϊσταμένους (57%), η έλλειψη σαφών ρόλων και αρμοδιοτήτων (52%) ή οι περιορισμένες δυνατότητες διαχείρισης των εργασιακών προτύπων (46%).

Ταυτότητα έρευνας
 Ο EU-OSHA ανέθεσε στην εταιρεία Ipsos MORI να σχεδιάσει και να διενεργήσει έρευνα μεταξύ των εργαζομένων πλήρους και μερικής απασχόλησης, καθώς και των αυτοαπασχολούμενων, με θέμα την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία. Η Ipsos MORI διεξήγαγε τις σχετικές έρευνες σε 31 ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποίησε συνολικά 16.622 συνεντεύξεις, από τις 23 Νοεμβρίου 2012 έως τις 5 Φεβρουαρίου 2013.