Κατά μέσο όρο οι αποδοχές στην εγχώρια αγορά πέρυσι κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με το 2008, αλλά, σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή του μεταβλητού πριμ απόδοσης που δίνουν οι επιχειρήσεις, διαπιστώθηκε μείωση στο σύνολο των αποδοχών σε όλους τους κλάδους, η οποία εκφράστηκε εντονότερα στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων. Αυτό δείχνει, μεταξύ άλλων, η ετήσια έρευνα αποδοχών και ερευνών της KPMG.

Η σχετική έρευνα της KPMG, που παρουσιάζεται για 16η συνεχή χρονιά, παρέχει στις αρμόδιες διευθύνσεις των επιχειρήσεων αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με την ανάπτυξη ανταγωνιστικών «πακέτων» αποδοχών και παροχών. Φέτος αναφέρεται συνολικά σε 135 διαφορετικές θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι 36 ανήκουν στην κατηγορία Sales & Marketing.

Το δείγμα της αποτελείται από διευθυντές πωλήσεων με κοινά χαρακτηριστικά ως προς τις αρμοδιότητες και την επαγγελματική εμπειρία (πχ αναπτύσσουν, προτείνουν και εφαρμόζουν στόχους πωλήσεων, σχέδια, προγράμματα και προϋπολογισμούς, διευθύνουν και ελέγχουν όλες τις λειτουργίες των πωλήσεων, υποκινούν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, επιβλέπουν 2-5 προϊσταμένους, είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, με εκτενή επαγγελματική εκπαίδευση και εμπειρία, όπως επίσης και άριστοι γνώστες της Αγγλικής).

Τα πορίσματα της έρευνας
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα πορίσματα της εν λόγω έρευνας της KPMG, οι συνολικές αποδοχές στην εγχώρια αγορά παρουσίασαν ανοδική τάση από το 2008 στο 2009 στους κλάδους του φαρμάκου και των καταναλωτικών προϊόντων, ενώ στο σύνολο της αγοράς οι αποδοχές ανά θέση κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά. Ως προς τη συμμετοχή του μεταβλητού πριμ απόδοσης στις συνολικές αποδοχές, παρατηρήθηκε μείωση σε όλους τους κλάδους, η οποία ήταν εντονότερη στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων.

Κατά το 22% οι εταιρείες του δείγματος έδωσαν μηδενικές αυξήσεις πέρυσι σε όλες τις κατηγορίες του προσωπικού τους. Στις υπόλοιπες, οι αυξήσεις που έδωσαν ήταν κατά μέσο όρο της τάξης του 4,8%, ενώ φέτος, όπως προβλέπεται, θα κυμανθούν στο 4,6%. Σημειώνεται ότι ειδικά στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, ενώ οι προβλεπόμενες από τις επιχειρήσεις αυξήσεις για το 2009 δύο μήνες πριν από την έναρξη του έτους ήταν 5%, οι πραγματικές αυξήσεις πέρυσι οριστικοποιήθηκαν μεσοσταθμικά στο 3,6%.

Η έρευνα έδειξε, επίσης, ότι τα ποσοστά των εταιρειών που την τελευταία πενταετία ασκούν πολιτικές παροχής πριμ απόδοσης, τουλάχιστον σε μία κατηγορία εργαζομένων, στην εν λόγω περίοδο κυμάνθηκαν μεταξύ 95% και 97%. Πάντως, το 16% των επιχειρήσεων επί του συνόλου όσων δήλωσαν ότι ασκούν πολιτική παροχής πριμ απόδοσης, τελικά δεν έδωσαν bonus για την απόδοση του 2008 σε καμία από τις κατηγορίες των εργαζομένων τους.

Ως προς την παροχή των κινήτρων που χορήγησαν οι εταιρείες στο προσωπικό τους την τελευταία πενταετία, η έρευνα έδειξε ότι η προσφορά του μεταβλητού πριμ απόδοσης κυμάνθηκε σταθερά μεταξύ 95% και 97% σε όλη τη διάρκεια της περιόδου, ενώ διακυμάνσεις μεταξύ 31% και 36% επί του δείγματος παρουσίασε η εφαρμογή προγραμμάτων stock options και, αντίστοιχα, μεταξύ 10% και 18% και 5% και 7% κυμάνθηκαν οι εφαρμογές προγραμμάτων stock granting και profit sharing.

Σε σχέση με τον ρυθμό της οικειοθελούς αποχώρησης των εργαζομένων (employee turnover rate), η έρευνα της KPMG έδειξε ότι όλοι οι κλάδοι κινήθηκαν πτωτικά το 2008, με μόνη εξαίρεση τον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας, που παρουσίασε μικρή αύξηση.

Σχετικά με το ποσοστό των εταιρειών που χορηγούν παροχές, οι οποίες υπερβαίνουν τη νόμιμη χρηματική αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης, η έρευνα διαπίστωσε μία αυξητική τάση στην παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας τα τελευταία χρόνια (12% το 2005, 17% το 2006, 25% το 2007, 22% το 2008 και 28% το 2009).

Επίσης, κατά το 30% οι εταιρείες του δείγματος πέρυσι υπό την πίεση της κρίσης προχώρησαν σε μειώσεις θέσεων εργασίας, ενώ κατά το 21% έκαναν outsourcing τουλάχιστον σε μία λειτουργία τους.