Την αρκετά σημαντική απόσταση στις ετήσιες παροχές και αποδοχές την τρέχουσα χρονιά μεταξύ των στελεχών της αγοράς των καταναλωτικών προϊόντων και της αγοράς του λιανεμπορίου επιβεβαιώνουν οι ετήσιες έρευνες της KPMG για τις αποδοχές και παροχές στους δύο κλάδους, που πραγματοποιήθηκαν και διατίθεται φέτος για 15η χρονιά. Οι δύο έρευνες παρουσιάζουν αναλυτικά στοιχεία για 110 θέσεις εργασίας (36 εκ των οποίων εξειδικευμένες) στην περίπτωση του λιανεμπορίου και για 131 θέσεις εργασίας στην περίπτωση του κλάδου τροφίμων. Οι έρευνες έγιναν σε δείγματα 47 εταιρειών και 25.035 προσώπων στην περίπτωση του λιανεμπορίου και 58 εταιρειών και 5.582 προσώπων στην περίπτωση του κλάδου καταναλωτικών προϊόντων της εγχώριας αγοράς.

Οι δύο έρευνες παρουσιάζουν αναλυτικά στοιχεία για 110 θέσεις εργασίας (36 εκ των οποίων εξειδικευμένες) στην περίπτωση του λιανεμπορίου και για 131 θέσεις εργασίας στην περίπτωση του κλάδου τροφίμων. Οι έρευνες έγιναν σε δείγματα 47 εταιρειών και 25.035 προσώπων στην περίπτωση του λιανεμπορίου και 58 εταιρειών και 5.582 προσώπων στην περίπτωση του κλάδου καταναλωτικών προϊόντων της εγχώριας αγοράς.

Απόκλιση στις αναμενόμενες αυξήσεις

Σύμφωνα με την πρώτη έρευνα, οι αυξήσεις των αποδοχών φέτος ανά επίπεδο στελεχών στις λιανεμπορικές επιχειρήσεις κινήθηκαν κατά μέσο όρο στο 5,5%, ενώ τα ποσοστά των αυξήσεων που προβλέπεται να δοθούν το 2009 αναμένεται να κυμανθούν κατά μέσο όρο στο 5%. Στην αντίστοιχη έρευνα της KPMG, που αφορά τον κλάδο καταναλωτικών προϊόντων συμπεραίνεται ότι, ενώ η φετινή μεσοσταθμική αύξηση στις αμοιβές των στελεχών του κλάδου ήταν επίσης 5,5%, η αναμενόμενη το 2009 θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα.

Πίσω στις παροχές το λιανεμπόριο

‘Oσον αφορά στις επιπλέον παροχές εκ μέρους των λιανεμπορικών επιχειρήσεων της χώρας σε ορισμένες ή σε όλες τις κατηγορίες του προσωπικού τους, η έρευνα έδειξε ότι προσφέρουν σε ποσοστά 76% “πακέτα” ασφάλειας ζωής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 100% κινητό τηλέφωνο, 32% stock options και 26% συνταξιοδοτικά προγράμματα. Η έρευνα για τις παροχές στο προσωπικό των επιχειρήσεων του κλάδου των καταναλωτικών προϊόντων δείχνει ότι οι εταιρείες χορηγούν αντιστοίχως στο προσωπικό τους κατά 96% “πακέτα” ασφάλειας ζωής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κατά 52% ασφαλιστικά προγράμματα, κατά 38% stock options και σε όλους κινητά τηλέφωνα.

Στους πίνακες που παραθέτουμε καταγράφονται (συγκριτικά) τα πορίσματα των δύο ερευνών της KPMG σχετικά με:

  • τις μικτές αποδοχές φέτος των ανώτερων μάνατζερ στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και στον κλάδο λιανικών προϊόντων (τα στοιχεία αναφέρονται στο βασικό μισθό των μάνατζερ συν τα σταθερά ή και μεταβλητά πριμ τους) και
  • την εξέλιξη στην τελευταία πενταετία των ετήσιων συνολικών μεικτών αποδοχών τους σε ενδεικτικές θέσεις εργασίας στους δύο κλάδους.