Στα μέσα Σεπτεμβρίου η κυβέρνηση παρουσίασε το νέο της πρόγραμμα βάσει του οποίου οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του λιανεμπορίου που απασχολούν το πολύ μέχρι τρία άτομα επιδοτούνται για να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου η κυβέρνηση παρουσίασε το νέο της πρόγραμμα βάσει του οποίου οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του λιανεμπορίου που απασχολούν το πολύ μέχρι τρία άτομα επιδοτούνται για να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό.

Επιδότηση χωρίς υποχρεώσεις

Σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά περνάει δύσκολες ώρες και τα μικρά μαγαζιά “στενάζουν” από τον ανταγωνισμό των ισχυρών της αγοράς, το πρόγραμμα αυτό έρχεται να δώσει μια ανάσα σε όλες τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αλλά και να διευκολύνει την είσοδο στην αγορά εργασίας πολιτών που θέλουν να συνδυάσουν τις επαγγελματικές με τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Μέσω του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρηματίες που έχουν μικρά μαγαζιά να καλύψουν κάποιες ώρες της λειτουργίας τους με άτομα που επιθυμούν να δουλέψουν για ένα τετράωρο. Βασική, όμως, επιδίωξη του προγράμματος είναι η υποστήριξη του λιανεμπορικού κόσμου στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, αφού για πρώτη φορά αυτοί που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα δεν θα έχουν καμία απολύτως υποχρέωση μετά το τέλος της επιδότησης.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα αυτό εντάσσονται ιδιωτικές επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό μέχρι και τρία άτομα. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει γίνει μείωση του προσωπικού της λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας ή λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου χωρίς να υπάρξει αντικατάσταση του προσωπικού το τελευταίο εξάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης για ένταξη στο νέο πρόγραμμα. Για να αποφευχθούν “πονηριές” από τους εργοδότες, δηλαδή απολύσεις όσων ήδη εργάζονται και στη συνέχεια επαναπροσλήψεις προσωπικού, ο ΟΑΕΔ και τα συναρμόδια υπουργεία θα κάνουν σχολαστικό έλεγχο στις μισθολογικές καταστάσεις του προσωπικού. Οι διασταυρώσεις των στοιχείων γίνονται πλέον με πολύ εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο μέσα από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ελέγχου των μητρώων των επιχειρήσεων αλλά και των στοιχείων που έχει στη διάθεσή του το ΙΚΑ και κυρίως η εφορία.

Η διάρκεια του νέου προγράμματος ορίζεται στους 20 μήνες, από τους οποίους οι δύο μήνες αφορούν στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και στην εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον. Οι υπόλοιποι 18 μήνες, που είναι και η δεύτερη φάση του προγράμματος, αποτελούν το χρονικό διάστημα της επιδότησης.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι συνολικά δέκα χιλιάδες άνεργοι ανεξάρτητα από εκπαιδευτικό επίπεδο, ηλικίας μέχρι 50 ετών. Από τις θέσεις αυτές, οι έξι χιλιάδες θα καλυφθούν από γυναίκες.

Για μαγαζιά της γειτονιάς

Αξίζει να επισημάνουμε ότι κάθε επιχείρηση θα επιδοτηθεί μόνο για την πρόσληψη ενός ατόμου και θα δοθεί προτεραιότητα σε αυτές που δεν έχουν καθόλου προσωπικό. Το πρόγραμμα αυτό είναι κομμένο και ραμμένο βάσει των αναγκών των καταστημάτων της γειτονιάς και κυρίως των καταστημάτων εκείνων που ο μόνος εργαζόμενος είναι ο ιδιοκτήτης τους. Από το πρόγραμμα εξαιρούνται άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρηματία. Δηλαδή, δεν μπορούν οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων να προσλάβουν μέσω του προγράμματος αυτού τις γυναίκες τους ή τα παιδιά τους. Επίσης, εξαιρούνται: οι ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου βαθμού των ομορρύθμων εταίρων στις ΟΕ και στις ΕΕ. Επιπλέον, το πρόγραμμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί από τους συνεταιρισμούς για τα μέλη τους.

Οι άνεργοι που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει:

Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, να έχει συμπληρωθεί το ατομικό σχέδιο δράσης τους και να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι Έλληνες ομογενείς που απασχολούνται νόμιμα στη χώρα μας.

Ποια είναι η διαδικασία υλοποίησης

Η πρώτη φάση, που έχει διάρκεια δύο μηνών, είναι το διάστημα που ο άνεργος θα πρέπει να αποκτήσει την εργασιακή εμπειρία. Μετά την υπόδειξη των ανέργων στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, καλούνται τόσο οι άνεργοι όσο και οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα να υπογράψουν το αργότερο μέσα σε ένα μήνα συμφωνητικό συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος ο εργοδότης θα πρέπει να υποβάλλει το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα μηνιαίο δελτίο παρουσίας του ασκούμενου που θα περιλαμβάνει τις ημέρες και ώρες παρακολούθησης του προγράμματος. Η εργασιακή εμπειρία των ασκουμένων δεν θα ξεπερνά τις τέσσερις ώρες ημερησίως , τις πέντε ημέρες την εβδομάδα (από Δευτέρα έως Σάββατο) και δεν θα πραγματοποιείται σε βραδινές ώρες. Σε περίπτωση που η επιχείρηση κατά τη διάρκεια του προγράμματος απολύσει οποιονδήποτε μισθωτό από το προϋπάρχον προσωπικό της χωρίς να το αντικαταστήσει μέσα σε ένα μήνα, το πρόγραμμα θα διακόπτεται.

Η δεύτερη φάση του προγράμματος είναι η φάση της επιδότησης. Οι επιχειρήσεις θα υπογράψουν με τον άνεργο σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Κάθε άτομο που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα θα αρχίζει να επιδοτείται από την ημερομηνία υπογραφής αυτής της σύμβασης.

Τι πρέπει να προσέξετε

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι θα εργάζονται τέσσερις ώρες ημερησίως και πέντε ημέρες την εβδομάδα. Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να διατηρήσουν τον αριθμό θέσεων εργασίας που αντιστοιχεί στο προϋπάρχον προσωπικό σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης του επιδοτούμενου προσωπικού, το πρόγραμμα διακόπτεται χωρίς καμία απολύτως επίπτωση για τον εργοδότη. Όμως, δεν επιτρέπεται να υπάρξει αντικατάσταση του επιδοτούμενου προσωπικού κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης. Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προϋπάρχον προσωπικό της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε 30 ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται και θα επιστρέφεται το ποσό της επιχορήγησης. Η επιδότηση θα υπολογίζεται για κάθε εργάσιμη μέρα μερικής απασχόλησης και μέχρι 22 μέρες κατά ανώτατο όριο για κάθε μήνα. Η μερική απασχόληση κατά τη διάρκεια του προγράμματος μπορεί να μετατραπεί σε πλήρη, χωρίς μεταβολή του ποσού της επιδότησης. Μετά τη λήξη της επιδότησης οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται να κρατήσουν το προσωπικό χωρίς επιδότηση.

Τα ποσά της επιδότησης

Ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει τη συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος, καταβάλλοντας:

Α. Στους ασκούμενους της πρώτης φάσης για κάθε μέρα της άσκησής τους και συνολικά όχι πάνω από 22 ημέρες τον μήνα, 15 ευρώ την ημέρα μικτά. Από αυτή την επιδότηση θα παρακρατείται ποσοστό 6,45% για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 1% κατά του επαγγελματικού κινδύνου.

Β. Στον εργοδότη και για κάθε επιχορηγούμενο της δεύτερης φάσης θα δίνεται επιδότηση 8 ευρώ ημερησίως. Το ποσό αυτό αυξάνεται στα 10,50 ευρώ την ημέρα σε περίπτωση που η αμοιβή του εργαζόμενου είναι προσαυξημένη κατά 25% από την προβλεπόμενη στις συλλογικές ή κλαδικές συμβάσεις εργασίας.

Το κόστος υλοποίησης του προγράμματος θα ανέλθει στα 48 εκατ. ευρώ.