Εγκρίθηκε η χορήγηση προκαταβολής 1,85 εκατ. ευρώ έναντι επιχο-ρήγησης του επενδυτικού σχεδίου της  Ήπειρος ΑΕΒΕ, συνολικού ύψους 10,56 εκατ. ευρώ, που εγκρίθηκε με την υπ . αριθμ. 27172/ΥΠΕ/ 5/ 01776/Ε/ Ν. 3299/04/ 15-6-2012 απόφαση του υφυπ. Ανάπτυξης. Η επένδυση αναφέρεται στην επέκταση μονάδας παραγωγής τυροκομικών στη θέση Νεγρέσι του Δήμου Αρταίων.