Τα brands που απαρτίζουν τη σειρά των προϊόντων ψυγείου (ψυχόμενα) της Ferrero, είναι: Kinder γαλακτοφέτες, Kinder Paradiso, Kinder Pingui και Kinder Maxi King. Η ΕΛΓΕΚΑ θα αρχίσει την πώληση και διανομή τής εν λόγω σειράς της Ferrero από την 1η Σεπτεμβρίου του 2007, οπότε θα έχουν ολοκληρωθεί και τυπικά οι διαδικασίες υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

Η παραπάνω επιχειρηματική κίνηση για τη συμφωνία ανάληψης από την ΕΛΓΕΚΑ της μεταπώλησης και διανομής των ψυχόμενων προϊόντων της Ferrero αναμένεται ότι θα συνεισφέρει στην αύξηση σε ετήσια βάση του κύκλου εργασιών της εταιρείας, και κατ’ επέκταση του ομίλου, κατά 8,9 εκατ. ευρώ περίπου.